• Naujienos
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja dėl pagalbos priemonių verslui, nukentėjusiam nuo Covid-19 pandemijos

  Po Kauno prekybos, pramonės ir amatų inicijuoto susitikimo su LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovais, kuriame dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis, 2021 m. sausio 18 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai raštu kreipėsi į LR Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas ir pateikė Kauno PPA rūmų narių iškeltas problemas ir siūlymus dėl pagalbos verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos. Visą kreipimosi tekstą, keltas problemas ir pateiktus siūlymus galite rasti čia.

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) išnagrinėjusi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų raštą ir pagal kompetenciją pateikė atsakymą. Kuriame informuoja, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 (toliau – Užimtumo įstatymas) 41 straipsnio 21 dalimi, darbdaviui gali būti skiriama subsidija darbo užmokesčiui (toliau – prastovų subsidija), kada darbuotojui Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbiama prastova. Prastovų subsidija yra mokama nuo kiekvienam prastovoje esančiam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Prastovų subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu jo darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, ir sudaro 100 procentų apskaičiuotų lėšų (t.y. pilnai kompensuojamas prastovose esančių darbuotojų darbo užmokestis), bet ne daugiau kaip 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio (toliau – MMA) (pagal iki 2020 m. gruodžio 31 d. galiojusį teisinį reglamentavimą, buvo kompensuojama ne daugiau kaip 1 MMA).

  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad ribotus valstybės išteklius būtina naudoti tikslingai ir efektyviai, o valstybės paramą skirti tol, kol ji yra būtina, prastovų subsidija nuo 2021 m. sausio 1 d. yra mokama, kol tęsiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas ir užimtam asmeniui Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, ir suėjus vienam mėnesiui po Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo arba bent vieno iš jų paskelbimo termino suėjimo. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų, kada darbdaviai prastovoje esančio darbuotojo darbo užmokestį padidina tik todėl, kad galėtų gauti didesnę prastovų subsidiją, Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje yra numatyta sąlyga, kad prastovų subsidijos dydis negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis. Nuostata, kad darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis negu jo darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, yra netaikoma, jeigu darbo užmokestis padidėjo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2021 m. taikomo minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

  Gautame atsakyme atkreipiamas dėmesys, kad vadovaujantis Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, remiamojo įdarbinimo (įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas) paskirtis yra padėti darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims integruotis į darbą rinką, negrąžintinai kompensuojant darbdaviui dalį tokio asmens darbo užmokesčio išlaidų. Darbo užmokestis Elektroninio dokumento nuorašas subsidijuojamas Užimtumo įstatymo 25 straipsnyje nustatytoms darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupėms, atsižvelgiant ne tik į amžiaus kriterijų, bet ir kitus aspektus, ribojančius asmenų integraciją į darbo rinką (kvalifikacijos neturėjimas, nedarbo trukmė, neįgalumas ir pan.).

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat nurodo, kad įvertinus karantino sąlygų poveikį įmonių veiklai ir valstybės teikiamos pagalbos verslui veiksmingumą, siekiant verslo subjektų veiklos tęstinumo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija aktyviai bendradarbiauja ir derina veiksmus su Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) bei kitomis valstybės institucijomis, kad galėtų pasiūlyti pagalbos priemones, kurios sumažintų dėl COVID-19 apribotų veiklų kylančias ekonomines pasekmes ir padėtų išlaikyti darbuotojus. Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuojamas naujas valstybės pagalbos priemones, kurios bus skiriamos verslo, nukentėjusio nuo COVID-19 viruso plitimo, atsigavimui, galite rasti adresu: https://eimin.lrv.lt/lt/priemones-verslui/naujos-priemones-verslui.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai organizuoja susitikimą su Socialinės apsaugos ir darbo viceministru Vytautu Šilinsku ir kviečia rūmų narius dalyvauti. Susitikime numatoma Viceministro įžanga dėl svarbiausių Vyriausybės prioritetų socialinės apsaugos srityje bei diskusija verslui aktualiais klausimais. Kviečiame informuoti apie Jūsų dalyvavimą ir teikti klausimus iki 2021-02-11 12 val. formoje: https://forms.gle/uV9hZ7K5fHiQj3h86. Jeigu klausimų neteiksite, kviečiame registruotis iki 2021-02-17 čia

Skip to content