• Paslaugos
 • Prekių kilmės dokumentai

  Naujų elektroninių sertifikatų naudotojų registracija: https://www.esscert.com/how-to-ecertify/countries-and-chambers#lithuania (pasirinkti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų filialo nuorodą).

  Jau registruotų įmonių atstovai prie sistemos gali prisijungti adresu https://www.esscert.com/log-in, nurodant savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

   

  Prekių kilmės sertifikatų išdavimą ir dokumentų autentiškumo tvirtinimą teikiame tokia tvarka: 

  • Pasinaudokite galimybe greitai ir patogiai išsiimti elektroninius prekių kilmės sertifikatus;
  • dokumentus dėl prekių kilmės sertifikatų išdavimo ir dokumentų autentiškumo tvirtinimo reikia pateikti el. paštu. Nesant galimybės pateikti dokumentų el. paštu, susisiekite su Rūmų darbuotojais dėl dokumentų pristatymo laiko;
  • parengtus prekių kilmės sertifikatus galite atvykti pasiimti tik kai atsakingas rūmų darbuotojas pateiks informaciją apie konkretų dokumentų parengimo bei atsiėmimo laiką Jūsų nurodytu el. paštu;
  • patvirtinti originalių dokumentų autentiškumą galite atvykti tik kai atsakingas rūmų darbuotojas pateiks informaciją apie konkretų dokumentų parengimo bei atsiėmimo laiką Jūsų nurodytu el. paštu;
  • tos pačios įmonės dokumentų atsiėmimas ribojamas iki vieno karto per dieną;
  • dokumentai prekių kilmės sertifikatams gauti priimami: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00-16:30 val., penktadieniais 8:00-15:15 val.

   

  Išsamesnė informacija ir dokumentų pateikimas:

  Kaune: tel.: +370 685 73542 el. paštu sertifikatai@chamber.lt

  Marijampolėje: tel.: +370 343 55568 el. paštu dana.liukineviciene@chamber.lt

  Jonavoje: tel.: +370 679 74343 el. paštu dalia.sinkeviciene@chamber.lt

  Kėdainiuose: tel. +370 673 20205 el. paštu ramune.gustiene@chamber.lt

   

  Likime saugūs ir sveiki,

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų administracija

   

  Elektroninių prekių kilmės sertifikatų išdavimas

  Elektroninių sertifikatų išdavimas leidžia įmonėms pateikti ir gauti dokumentus nuotoliniu būdu. Naudojantis sistema trumpėja dokumentų išdavimo terminas, dokumentai yra patvirtinami ir grąžinami išvengiant vykimo į rūmus. Įmonės gali greitai nukopijuoti, redaguoti ir iš naujo pateikti dokumentus ankstesnių sertifikatų pagrindu. Patogi vartotojams sistema informuoja eksportuojančią įmonę apie visus veiksmus formuojant ir išduodant jų užsakytus prekių kilmės sertifikatus.

  Kauno ir Marijampolės regionų įmonės, norinčios pradėti naudotis elektroninių sertifikatų išdavimo sistema, turi registruotis interneto puslapyje adresu https://www.esscert.com/how-to-ecertify/countries-and-chambers#lithuania, pasirinkdamos Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų filialo nuorodą. Jau registruotų įmonių atstovai prie sistemos gali prisijungti adresu https://www.esscert.com/log-in, nurodant savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Įmonės įgaliotas asmuo taip pat gali kreiptis į rūmų darbuotojus, atsakingus už prekių kilmės sertifikatų išdavimą.


  Rekvizitai apmokėjimui:

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  Gedimino g. 43-1, LT-44240 Kaunas

  Kodas 1100 68545

  PVM mokėtojo kodas LT100685417

  AB „SEB bankas“ A.s LT617044060003105231

  PATVIRTINTA

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos valdybos

  2020 m. gegužės 26 d. posėdyje

  NELENGVATINĖS PREKIŲ KILMĖS SERTIFIKATŲ IŠDAVIMO TVARKA

  1. Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatas – tarptautinis prekių kilmę tvirtinantis dokumentas, išduodamas popierine arba elektronine forma sistemoje EssCert adresu https://www.esscert.com. Jo išdavimas pagrįstas prekių įsigijimo, kilmę įrodančių dokumentų ar gamybinių operacijų atlikimo analize bei medžiagų sąnauda, darbo ir kitų išlaidų tikrumu.
  2. Lietuvos Respublikoje nelengvatinės prekių kilmės sertifikatus išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vadovaudamiesi 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr.2015/2446, papildančiu išsamiomis taisyklėmis ir patikslinančiu kai kurias Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, 2015 m. lapkričio 24 d. komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo taisyklės bei 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymo Nr. XII-2694 40 straipsniu.
  3. Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatų blankai turi atitikti ES reglamente (ES) Nr. 2015/2447 nustatytus pavyzdžius.
  4. Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatų blankai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis, o paraiškų blankai – lietuvių kalba.
  5. Sertifikato blanko formatas – 210 x 297 mm; leistini maksimalūs nukrypimai – 5 mm mažiau ir 8 mm daugiau už nustatytus matmenis. Sertifikatų blankai spausdinami baltame (be mechaninių priemaišų) rašomajame popieriuje, kurio kvadratinis metras turi sverti ne mažiau kaip 64 gramus. Blankai privalo būti su apsauginiu atspaustu tinkleliu, kurio paskirtis – išryškinti mechaniniu ar cheminiu būdu padarytus taisymus. Prekių kilmės sertifikato blanko forma pridedama Priede Nr. 1. Elektroniniai sertifikatai yra per EssCert išduoti elektroniniai dokumentai, turintys QR kodą bei patikros internete nuorodą. Juos užsakovas gali atsispausdinti baltame (be mechaninių priemaišų) rašomajame popieriuje, kurio kvadratinis metras turi sverti ne mažiau kaip 64 gramus.
  6. Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatas išduodamas kiekvienai prekių siuntai, įformintai vienu atsiskaitomuoju dokumentu.
  7. Prekių kilmės sertifikatai išduodami prekėms:
   7.1.eksportuojamoms už ES muitų teritorijos ribų;
   7.2 reeksportuojamoms prekėms, turinčioms Sąjungos „muitinės statusą“ ir neturinčioms Sąjungos „muitinės statuso“, kurioms įforminta „muitinės sandėliavimo procedūra“ Lietuvos muitų teritorijoje;
   7.3 prekėms, turinčioms „laikinai saugomų prekių statusą“, kurios gabenamos pagal išorinio arba vidinio tranzito procedūrą;
   7.4 prekėms, parduodamoms į kitas ES valstybes – nares, jeigu ūkio subjektai nurodo, kad jiems tokie dokumentai būtinai reikalingi;
   7.5. dėl akredityvinio apmokėjimo.
  1. Prekių kilmės sertifikatai išduodami, jeigu įvykdyti sertifikato išdavimo reikalavimai, t.y. pateikti šie dokumentai:
   8.1. paraiška arba prašymas išduoti prekių kilmės sertifikatą. Pastovūs – patikimi eksportuotojai prašymą gali pateikti kalendoriniams metams;
   8.2. įgaliojimas darbuotojui, atsakingam už dokumentų pateikimą ir prekių kilmės sertifikato gavimą. Pastovūs – patikimi eksportuotojai įgaliojimą gali pateikti kalendoriniams metams;
   8.3. sąskaita (Invoice) ar kitas prekių eksporto dokumentas;
   8.4. sutarties ar užsakymo (jei sudaryta) kopija;
   8.5. prekių įsigijimo dokumentų kopijos;
   8.6. prekių kilmę patvirtinantys dokumentai:
   8.6.1. prekių kilmės sertifikatai (pateikiant nelengvatinės prekių kilmės sertifikatą, A formos kilmės sertifikatą, prekių judėjimo sertifikatus EUR.1, kurie turi atitikti šias sąlygas:
   – turi būti nurodyta siuntėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas;
   – gavėjo pavadinimas ir adresas arba „to order“;
   – visi produktą identifikuojantys duomenys: paketų skaičius, rūšis ir juos žymintys ženklai bei numeriai, produkto bruto ir neto svoriai, kiekis vienetais arba tūris, o jei transportavimo metu prekių svoris kinta, įprasta taikyti kitus matavimo vienetus;
   – nurodyta konkreti prekių kilmės šalis;
   – sertifikatai turi būti patvirtinti įgaliotos institucijos antspaudu ir atsakingo asmens parašu;
   8.6.2. jeigu eksportuojamos prekės yra kilusios ir gautos iš kitų ES valstybių firmų, su gavimo dokumentais pateikiama prekių kilmės tiekėjo deklaracija (Komisijos gyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447) arba patvirtinta protokolinio teksto deklaracija sąskaitoje;
   8.6.3. jeigu prekes eksportuoja pats gamintojas, pateikiama trumpas gamybos technologinis aprašymas, pagrindinių medžiagų (žaliavų) įsigijimo dokumentų kopijos ir kodai pagal Europos Bendrijos integruotą tarifą (TARIC) arba kalkuliacija;
  1. Institucijos, išduodančios prekių kilmės sertifikatus, gali pareikalauti papildomų duomenų, jeigu jie reikalingi prekių kilmės nustatymui ir sertifikatų įforminimui. Jeigu trūksta dokumentų, išvardintų šios tvarkos 8 punkte, prekių kilmės sertifikatas neišduodamas.
  2. Užsakovai dokumentus prekių kilmės sertifikatui gauti gali pateikti:
   10.1. sertifikatams popierine forma asmeniškai, faksu arba elektronine forma, vėliau pateikdami originalus sutikrinimui arba elektroniniu parašu patvirtintas kopijas;
   10.2. sertifikatams elektronine forma per sistemą EssCert.
  1. Paruoštus sertifikatus popierine forma atsiima pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jei reikia, duomenų suderinimui su banku ar gavėjo muitinės skyriumi, užsakovui sertifikato projektą galima išsiųsti faksu arba elektroniniu paštu. Elektroniniai sertifikatai administruojami sistemoje EssCert.
  2. Paruoštus sertifikatus galima atsiimti naudojantis skubių siuntų kurjeriais, registruotu paštu ar kitais pasirašytinai įteikiamais dokumentų pristatymo būdais, jei pareiškėjas sertifikato paraišką pasirašo elektroniniu parašu. Elektroniniai sertifikatai administruojami sistemoje EssCert adresu https://www.esscert.com.
  3. Prekių kilmės sertifikatai išduodami per 8 darbo valandas nuo reikiamų dokumentų pateikimo momento.
  4. Prekių kilmės sertifikato pildymas:
  • 1 langelyje Prekių siuntėjas nurodomas eksportuotojas-siuntėjas ir jo adresas.
  • 2 langelyje Prekių gavėjas ir jo adresas nurodomas prekių gavėjas arba „to order“.
  • 3 langelyje Kilmės šalis nurodoma konkreti šalis arba valstybių susivienijimas (pvz. Europos Sąjunga). Jei gavėjas prašo nurodyti ir konkrečią ES šalį, rašoma: Europos Sąjunga–Lietuva. Trumpinimai neleistini.
  • 4 langelyje Transportas nurodoma transporto priemonės rūšis, numeriai ir maršrutas. Jei tikslių duomenų neturime, langelio galima nepildyti.
  • 5 langelyje Pastabos. Galima nurodyti: eksporto sąskaitos numerį ir datą; kontrakto (užsakymo) numerį ir datą; akredityvo numerį ir datą; 3 langelyje nurodytos prekių kilmės pagrindą, 20, 21 punktų atžymas.
  • 6 langelyje Prekės pavadinimas nurodoma: detalus prekės aprašymas, jei žinoma, prekės SS kodo 4 arba šeši skaitmenys pagal jų klasifikavimą Suderintoje sistemoje (Kombinuotoje nomenklatūroje) ir Europos Sąjungos muitų teisės aktų nuostatas), pakuočių skaičius, rūšis ir jų numeriai, bruto svoris.
  • 7 langelyje Prekių kiekis nurodomas prekių kiekis vienetais pagal TARIC mato vienetų žymėjimą.
  • 8 langelyje sertifikato originalo ir kopijos egzemplioriuose nurodoma: sertifikatą išdavusios įstaigos pavadinimas, išdavimo vieta, data, įgalioto asmens vardas ir pavardė. Sertifikatas patvirtinamas įstaigos antspaudu ir įgalioto asmens parašu. Elektroninis sertifikatas papildomai turi QR kodą bei patikrinimo internete nuorodą.
  1. Paraiška ir bendrosios formos prekių kilmės sertifikatai pildomi spausdintuvu arba ranka spausdintinėmis raidėmis. Sertifikatas pildomas anglų arba rusų kalba. Išimtinais atvejais, kai prekės parduodamos pagal akredityvą, sertifikatas gali būti pildomas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų. Neužpildytų langelių vietos perbraukiamos įstrižaine, kad vėliau nebūtų galima įrašyti papildomų duomenų.
  2. Atsižvelgiant į importo ir eksporto tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, gali būti išduota viena ar daugiau sertifikato originalo kopijų, kurių numeris atitinka originalo numerį.
  3. Jei eksportuojamų prekių sąrašas netelpa viename blanke:
   17.1 galima jį tęsti kitame blanke suteikiant pirmojo sertifikato numerį. Sertifikato numerio taisymas turi būti patvirtintas, sertifikatą išduodančio asmens parašu ir rūmų antspaudu.
   17.2 galima panaudoti sekančio numerio blanko komplektą su nuoroda pirmajame 6 langelio pabaigoje „tęsinys“, sekančio numerio 6 langelio viršuje atžymint „sertifikato Nr….tęsinys“.
  1. Kad išvengti klaidų, prieš išduodant sertifikatą, rekomenduotinas dvigubas patikrinimas, t.y. privalo būti patikrinta dviejų atskirai dirbančių darbuotojų.
  2. Visi pataisymai popieriniame sertifikate turi būti patvirtinti asmens, išdavusio sertifikatą, parašu, o jam nesant kito rūmų atstovo, turinčio teisę išduoti sertifikatus, parašu bei rūmų antspaudu, įrašant „pakeitimai patvirtinti“ („alteration approved“). Kiekio taisyti negalima. Pataisymus paraiškoje parašu tvirtina pareiškėjo atstovas. Elektroniniai sertifikatai netaisomi.
  3. Jei sertifikate klaidos netaisomos, galima anksčiau išduotą sertifikatą pakeisti nauju, 5 langelyje atžymint „šis sertifikatas panaikina ir pakeičia sertifikatą Nr…. išduotą (data)“ Pareiškėjas privalo anksčiau išduotą sertifikato originalą ir kopiją grąžinti.
  4. Jeigu popierinis sertifikatas pametamas ar kitaip prarandamas, sertifikatus išduodanti institucija, pagal eksportuotojo paraišką ir pateiktus dokumentus, gali išduoti dublikatą, kurio 5 langelyje įrašoma „Dublikatas“ ir nurodoma pirmojo sertifikato numeris ir išdavimo data. Sertifikatas išduodamas nauja data. Elektroninio sertifikato dublikatą užsakovas gali atsispausdinti sistemoje EssCert.
  5. Išimtiniais atvejais, kai dėl pateisinamų priežasčių prekių kilmės sertifikatas nebuvo laiku įformintas, jis gali būti išduotas po prekių eksporto, o 5 langelyje įrašoma „Išduotas po eksportavimo“(„Issued retrospectively“). Eksportuotojo prašyme turi būti nurodyta vėlavimo priežastis ir papildomai pateikta prekių eksporto deklaracijos kopija.
  6. Kai prekės, esančios muitinės priežiūroje, persiunčiamos visos arba dalimis už ES muitinės teritorijos ribų arba ES teritorijoje, kilmės įrodymo dokumentą – sertifikatą galima pakeisti vienu arba keliais sertifikatais, jeigu eksportuotojas – siuntėjas, patvirtina kilmę ir prekių esamumą Lietuvos muitinės sandėliuose, pateikdamas dokumentus.
  7. Sertifikatus išduodanti institucija privalo saugoti dokumentus ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo išdavimo datos, išsaugojant informacijos konfidencialumą. Praėjus privalomam saugojimo terminui, popieriniai dokumentai sunaikinami, surašant dokumentų sunaikinimo aktą, o elektroninių sertifikatų duomenys pašalinami iš duomenų bazės.
Skip to content