• Veiklos pagrindai
 • Kauno PPA rūmų įstatai

  Priimti: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinėje asamblėjoje 2020 birželio 18 d., įregistruoti Registrų centre 2020 m. rugsėjo 9 d., kodas 110068545

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatai

  1 straipsnis. Bendroji dalis                           

  1.1. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau – „Rūmai“) yra savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra prekybos, pramonės ir amatų rūmai, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei įgyvendinantis verslo savivaldos principus Kauno ir Marijampolės apskrityse

  1.2. Rūmai įsteigti ir veikia pagal Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą (toliau – Rūmų įstatymas), kitus teisės aktus, šiuos Įstatus ir Rūmų vidaus dokumentus.

  1.3. Rūmai yra pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 spalio 25 d. nutarimą Nr. 440 „Dėl regioninių prekybos ir pramonės rūmų steigimo ir jų įstatų pagrindinių principų patvirtinimo” įsteigtų Kauno ir Marijampolės regioninių prekybos ir pramonės rūmų turto, teisių, pareigų ir įsipareigojimų perėmėjai.

  1.4. Rūmai už savo prievoles atsako turimu turtu. Rūmai gauto pelno negali skirstyti steigėjams ir nariams, neatsako už savo narių prievoles, o Rūmų nariai neatsako už Rūmų prievoles.

  1.5. Rūmai turi teisę savanoriškai jungtis į Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją.

  1.6. Rūmai turi antspaudą su įrašu „Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai“, savo simboliką, sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose.

  2 straipsnis. Rūmų funkcijos

  2.1. Rūmų funkcijos ir veikla:

  2.1.1. skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrą;

  2.1.2. tiria ir padeda kurti palankią aplinką verslui bei plėtoja naujas verslo sritis, skatindami kurti regione papildomas darbo vietas;

  2.1.3. skatina užsienio prekybą ir tarptautinį bendradarbiavimą;

  2.1.4. sudaro Rūmų nariams kuo palankesnes sąlygas verslo vystymui, teikia Rūmų nariams pagalbą vykdant ūkinę veiklą ir ją plėtojant;

  2.1.5. atstovauja Rūmų narių interesams valstybės ir savivaldos institucijose, ES institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, dalyvauja tų institucijų, organizacijų steigiamų komisijų, komitetų, darbo grupių bei kitų struktūrų veikloje;

  2.1.6. atstovaudami savo narių interesams rengia ir teikia pasiūlymus ūkio plėtros ir teisės aktų tobulinimo klausimais, atstovauja savo nariams bendradarbiaudami su valstybės bei savivaldos institucijomis, užsienio šalių ūkio subjektais, tarptautinėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis;

  2.1.7. savo iniciatyva arba gavę valstybės institucijų užsakymą atlieka ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų bei jų projektų ekspertizę ir teikia pasiūlymus jų tobulinimui;

  2.1.8.  teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas;

  2.1.9. steigia ir tvarko verslo (prekybos) registrą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

  2.1.10. Rūmų nustatyta tvarka išduoda įvairių formų prekių kilmės dokumentus;

  2.1.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas;

  2.1.12. tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą;

  2.1.13. sudarę sutartis su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija gali išduoti ATA Carnet knygeles;

  2.1.14. steigia Rūmų arbitražą;

  2.1.15. renka ir platina informaciją apie užsienio prekybą bei teikia užsienio partneriams informaciją apie Lietuvos įmonių veiklą;

  2.1.16. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka padeda organizuoti profesinį mokymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą  ir tęstinį mokymąsi, vykdo asmens įgytų kompetencijų vertinimą;

  2.1.17.  organizuoja seminarus, konferencijas, tarptautinius verslo kontaktus, verslo kontaktų renginius ir verslo misijas Lietuvoje bei užsienyje,  parodas, muges bei kitus renginius;

  2.1.18. leidžia metodinius ir informacinius leidinius verslui;

  2.1.19. atlieka nevyriausybinių dokumentų oficialius vertimus į lietuvių ir užsienio kalbas;

  2.1.20. steigia Rūmų filialus bei atstovybes savo regione ir užsienyje;

  2.1.21. skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, moterų ir vyrų lygias galimybes, asmenų nediskriminavimą, socialinę atsakomybę;

  2.1.22. propaguoja verslo etikos ir garbingos konkurencijos principus, formuoja palankią visuomenės nuomonę apie verslą;

  2.1.23. gali vykdyti prekių GS1 sistemos administravimo funkcijas;

  2.1.24.  gali steigti įmones, kurios realizuoja Rūmų funkcijas, dalyvauti steigiant bendrus su užsienio šalimis Rūmus Lietuvoje ir užsienyje;

  2.1.25. rūmai gali atlikti kitas funkcijas neprieštaraujančias jų veiklos principams, Rūmų įstatymui, Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams, šiems įstatams.

  3 straipsnis. Priėmimo į Rūmų narius bei  narystės nutraukimo tvarka ir sąlygos

  3.1. Rūmų nariais gali būti:

  3.1.1. juridiniai asmenys (įskaitant švietimo, mokslo ir studijų institucijas);

  3.1.2. fiziniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka užsiimantys ekonomine veikla.

  3.2. Juridiniai ir fiziniai asmenys priimami į Rūmų narius ir narystė nutraukiama Rūmų tarybos sprendimu.

  3.3. Į Rūmų narius priimama pagal teritorinį principą, atsižvelgiant į juridinio ar fizinio asmens teisinės registracijos vietą. Švietimo, mokslo ir studijų institucijos gali tapti tų Rūmų, kurių veiklos teritorijoje vyksta nuolatinė jų veikla, nariais. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norėdami tapti kitų regionų Rūmų nariais, pirmiausia privalo įstoti į savo regiono Rūmus.

  3.4. Juridinis ar fizinis asmuo, norintis tapti Rūmų nariu, pateikia nustatytos formos prašymą – anketą elektroniniu būdu, fizinis asmuo taip pat pateikia leidimo užsiimti ekonomine veikla kopiją.  Prašymas turi būti išnagrinėtas pirmajame Rūmų tarybos posėdyje po pateikimo dienos. Juridinis ar fizinis asmuo nario teises įgyja po Rūmų tarybos sprendimo priimti į narius, sumokėjus stojamąjį ir metinį nario mokesčius.

  3.5. Narystė Rūmuose pasibaigia:

  3.5.1. Rūmų nariui pateikus prašymą raštu Rūmų tarybai dėl narystės nutraukimo. Prašymas turi būti išnagrinėtas pirmajame Rūmų tarybos posėdyje po pateikimo dienos;

  3.5.2. panaikinus narystę dėl nesumokėto metinio nario mokesčio;

  3.5.3. likvidavus juridinį asmenį, mirus fiziniam asmeniui.

  3.5.4. Rūmų taryba sprendimu, priimtu 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma, gali pašalinti narį iš Rūmų, jeigu Rūmų narys padarė reputacinę žalą Rūmams ir/ar nesilaikė Rūmų etikos kodekso.

  4 straipsnis. Rūmų narių teisės ir pareigos

  4.1. Rūmų narių teisės:

  4.1.1. visi Rūmų nariai, dalyvaudami Rūmų veikloje, turi lygias teises;

  4.1.2. Rūmų narių įgalioti atstovai turi teisę dalyvauti Rūmų veikloje, rinkti ir būti išrinktais į vadovaujančius Rūmų organus;

  4.1.3. Rūmų nariai naudojasi nustatytomis lengvatomis ir pirmumo teise Rūmų teikiamomis paslaugomis;

  4.1.4. Rūmų nariai turi teisę išstoti iš Rūmų, raštu pateikę prašymą Rūmų tarybai;

  4.2. Rūmų narių pareigos:

  4.2.1. padėti įgyvendinti Rūmų įstatymu bei šiais įstatais nustatytus uždavinius ir laikytis šių įstatų;

  4.2.2. laikytis teisės, verslo etikos, moralės principų Rūmų ir Rūmų narių atžvilgiu bei Rūmų etikos kodekso nuostatų.

  4.2.3. Rūmų tarybos nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir metinį  nario mokesčius;

  4.2.4. Informuoti Rūmus apie Rūmų nario anketinių duomenų pasikeitimą.

  5 straipsnis. Rūmų valdymo organai

  5.1. Rūmų valdymo organai yra:

  5.1.1. generalinė asamblėja – aukščiausias Rūmų valdymo organas, visuotinis Rūmų narių atstovų susirinkimas;

  5.1.2. Rūmų taryba – kolegialus valdymo organas. Rūmų tarybai vadovauja Rūmų prezidentas;

  5.1.3. Rūmų administracijai vadovauja generalinis direktorius – vienasmenis valdymo organas.

  6 straipsnis.  Generalinė  asamblėja

  6.1. Kiekvienas Rūmų narys generalinėje asamblėjoje turi po vieną sprendžiamąjį balsą kiekvienu klausimu.

  6.2. Generalinė asamblėja:

  6.2.1. nustato Rūmų veiklos kryptis;

  6.2.2. gali formuoti specializuotus komitetus;

  6.2.3. priima, keičia ir papildo įstatus;

  6.2.4. tvirtina Rūmų biudžetą (strateginį – finansinį planą);

  6.2.5. renka iš Rūmų narių atstovų 4 (ketveriems) metams Rūmų prezidentą, 5 (penkis) viceprezidentus, tarybos narius. Nustato Rūmų tarybos narių skaičių, funkcijas bei įgaliojimus. Gali suteikti buvusiems Rūmų prezidentams Garbės prezidento vardą ir teisę dalyvauti Rūmų tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise;

  6.2.6. renka iš Rūmų narių atstovų 4 (ketveriems) metams Rūmų revizijos komisiją ir jos pirmininką;

  6.2.7. atšaukia Rūmų tarybą ar pavienius jos narius;

  6.2.8. tvirtina Rūmų prezidento bei Rūmų revizijos komisijos pirmininko ataskaitas;

  6.2.9. tvirtina Rūmų tarybos, Rūmų revizijos komisijos darbo reglamentus;

  6.2.10.  likviduoja Rūmus;

  6.2.11. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

  6.3. Generalinė asamblėja šaukiama prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per 4 (ketverius) metus. Generalinę asamblėją šaukia ir medžiagą jai teikia Rūmų taryba.

  6.4. Neeilinė generalinė asamblėja gali būti šaukiama Rūmų prezidento, ne mažiau kaip 2/3 Rūmų tarybos narių  arba ne mažiau kaip 1/2  Rūmų narių iniciatyva. Neeilinės generalinės asamblėjos šaukimo iniciatoriai Rūmų tarybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl datos ir vietos. Jeigu Rūmų taryba ir  iniciatoriai nesusitaria siūlomus darbotvarkės klausimus išspręsti kitais būdais, Rūmų taryba privalo per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo paraiškos pateikimo paskelbti apie šaukiamą neeilinę generalinę asamblėją.

  6.5. Apie šaukiamą generalinę asamblėją Rūmų taryba privalo informuoti Rūmų narius VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir elektoriniais laiškais likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų iki generalinės asamblėjos sušaukimo dienos. Jeigu yra šaukiama pakartotinė generalinė asamblėja, Rūmų nariai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki jos.

  6.6. Pranešime apie generalinę asamblėją turi būti nurodyta: Rūmų pavadinimas ir adresas, renginio data, vieta, darbotvarkės projektas. Pranešimą pasirašo Rūmų prezidentas.

  6.7. Ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas iki generalinės asamblėjos Rūmų nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su generalinės asamblėjos dokumentų el. versija.

  6.8. Generalinei asamblėjai pirmininkauja Rūmų prezidentas.

  6.9. Generalinėje asamblėjoje dalyvaujantys Rūmų narių atstovai registruojami pasirašytinai. Registracijos sąrašą pasirašo generalinės asamblėjos pirmininkas ir sekretorius, kurį generalinė asamblėja išrenka protokolo rašymui.

  6.10.  Generalinėje asamblėjoje turi teisę dalyvauti ir balsuoti Rūmų nariai, vykdantys įsipareigojimus ir kurių narystė Generalinės asamblėjos dieną nėra pasibaigusi, asmeniškai (fiziniai asmenys ir juridinių asmenų vadovai) ar jų įgalioti atstovai.

  6.11. Vienas Rūmų narys generalinėje asamblėjoje gali atstovauti ne daugiau kaip 10 (dešimt) kitų Rūmų narių (neįskaitant savęs). Jeigu Rūmų nario įgaliotas asmuo generalinėje asamblėjoje atstovauja keliems nariams, tai jam išduodama tiek mandatų, kiek Rūmų narių jis atstovauja.

  6.12. Generalinės asamblėjos metu renkama mandatų ir balsų skaičiavimo komisija iš Rūmų narių atstovų.

  6.13. Mandatai, antspauduoti Rūmų antspaudu, išduodami Rūmų narių atstovams registracijos metu generalinės asamblėjos dieną. Kiekvienas mandatas turi unikalų numerį, šis numeris yra įrašomas registracijos sąraše prie Rūmų nario atstovo, kuriam išduotas mandatas.

  6.14. Generalinės asamblėjos protokolą pasirašo generalinės asamblėjos pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridėtas generalinės asamblėjos dalyvių registracijos sąrašas.

  6.15. Generalinė asamblėja gali priimti sprendimus, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė Rūmų narių atstovų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra visos generalinės asamblėjos metu. Jei nėra kvorumo, tai per 15 (penkiolika) darbo dienų turi būti sušaukiama pakartotinė Generalinė asamblėja, kuri turi teisę priimti sprendimus pagal neįvykusios generalinės asamblėjos darbotvarkę, nepriklausomai nuo Rūmų narių atstovų generalinėje asamblėjoje skaičiaus.

  6.16. Generalinės asamblėjos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Sprendimas dėl Rūmų likvidavimo yra priimamas ne mažiau kaip 2/3 Rūmų narių atstovų sprendimu.

  6.17. Generalinės asamblėjos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos.

  7 straipsnis. Rūmų tarybos sudarymo tvarka

  7.1. Generalinė asamblėja renka 20 asmenų (jei nenusprendžia kitaip) Rūmų tarybą iš Rūmų narių įgaliotų atstovų ketveriems metams. Rūmų prezidentas ir 5 (penki) viceprezidentai įeina į Rūmų tarybos sudėtį bei sudaro Rūmų prezidiumą.

  7.2. Kiekvieno Rūmų nario atstovas Rūmų tarybos rinkimuose turi po vieną sprendžiamąjį balsą balsuojant už kiekvieną kandidatą.

  7.3. Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

  7.4.  Rūmų narys, teikiantis kandidatą į Rūmų tarybą arba kandidatuojantis pats, jei Rūmų narys – fizinis asmuo, turi atitikti reikalavimus:

  7.4.1. vykdyti Rūmų nario įsipareigojimus – mokėti metinį Rūmų nario mokestį;

  7.4.2. būti atsiskaitęs su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais, valstybinio socialinio draudimo fondu, pateikti duomenis apie įmonę iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

  7.4.3. kandidatus į Rūmų prezidento pareigas gali iškelti arba pats kandidatuoti ne mažiau nei 7 metus esantis Rūmų narys;

  7.4.4. kandidatus į Rūmų viceprezidentų pareigas gali iškelti arba pats kandidatuoti ne mažiau nei 5 metus esantis Rūmų narys;

  7.4.5.  kandidatus į Rūmų tarybos narių pareigas gali iškelti  arba pats kandidatuoti ne mažiau nei 3 metus esantis Rūmų narys.

  7.5.  Kandidatus į Rūmų tarybą Rūmų narys gali teikti iš savo įmonės aukščiausio lygio (savininkų, akcininkų, aukščiausio lygio vadovų) įgaliotų atstovų, kurie susiję nuosavybės, darbo ar valdymo santykių pagrindu su Rūmų nariu. Šis punktas netaikomas Rūmų nariui – fiziniam asmeniui.

  7.6. Kandidatas gali pretenduoti į visas pareigas arba vieną iš jų: prezidento, viceprezidento ar tarybos nario. Kandidatas į Rūmų tarybos narius turi atitikti pareigybės, į kurią kandidatuoja, keliamus reikalavimus.

  7.7. Bendrieji reikalavimai kandidatams:

  7.7.1. dalyvavimas Rūmų veikloje ankstesniu laikotarpiu (ankstesniu laikotarpiu užimamos pareigos Rūmų veikloje, konkretūs darbai, iniciatyvos dėl Rūmų veiklos tobulinimo, kita);

  7.7.2. aukštasis išsilavinimas;

  7.7.3. ne mažiau nei 3 metų patirtis įmonių / organizacijų valdyme;

  7.7.4. nepriekaištinga reputacija.

  7.8. Papildomi reikalavimai kandidatams į Rūmų prezidento pareigas:

  7.8.1.  turi bent 1 (vienos) kadencijos darbo patirtį Rūmų taryboje;

  7.8.2. turi bent 5 metų patirtį įmonių/organizacijų valdyme.

  7.9. Kandidatas turi pateikti kandidato anketą ir anketoje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.

  7.10. Tarybos narių rinkimai vykdomi trimis etapais:

  7.10.1. renkamas prezidentas;

  7.10.2. renkami viceprezidentai;

  7.10.3. renkami tarybos nariai.

  7.11. Išrinktu Rūmų prezidentu, išrinktais viceprezidentais ir tarybos nariais skelbiami kandidatai, kurie surinko daugiausia generalinės asamblėjos balsų „už“.

  7.12. Balsavimo rezultatus skelbia generalinės asamblėjos pirmininkas.

  7.13.  Rūmų prezidentas ir 5 (penki) viceprezidentai sudaro Rūmų prezidiumą. Rūmų prezidentas šaukia prezidiumo posėdžius skubiems klausimams spręsti ir priimti sprendimus, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip keturi prezidiumo nariai. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, Rūmų prezidento balsas yra lemiamas. Prezidiumo priimti sprendimai teikiami tvirtinti Rūmų tarybai.

  7.14. Prezidentas, viceprezidentai, Rūmų tarybos nariai turi teisę atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėję Rūmų tarybą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį. Atsistatydinus (ar kitais pagrindais netekus įgaliojimų) Rūmų prezidentui, Rūmų tarybos sprendimu Rūmų prezidento pareigas iki generalinės asamblėjos sušaukimo eina vienas iš viceprezidentų. Rūmų prezidento siūlymu atsistatydinusio viceprezidento pareigos iki generalinės asamblėjos, Rūmų tarybos sprendimu pavedamos vienam iš Rūmų tarybos narių. Atsistatydinus tarybos nariui – lieka vakuojanti vieta.

  7.15. Rūmų prezidentui, viceprezidentui praradus nuosavybės, darbo ar valdymo santykius su Rūmų nariu, Rūmų prezidentas ar viceprezidentai lieka savo pareigose, jeigu jie turi nuosavybės, darbo ar valdymo santykius su kitu Rūmų nariu. Priešingu atveju, Rūmų prezidento pareigas iki generalinės asamblėjos sušaukimo Rūmų tarybos sprendimu eina vienas iš viceprezidentų. Viceprezidentu iki generalinės asamblėjos, einančio Rūmų prezidento pareigas siūlymu, Rūmų taryba savo sprendimu gali patvirtinti vieną iš Rūmų tarybos narių.

  7.16. Rūmų tarybos nariui praradus nuosavybės, darbo ar valdymo santykius su Rūmų nariu, jis lieka tarybos nariu, jei turi nuosavybės, darbo ar valdymo santykius su kitu Rūmų nariu, priešingu atveju – Rūmų taryboje iki Generalinės asamblėjos sušaukimo lieka vakuojanti vieta.

  7.17. Jeigu Rūmų narys, kurio atstovas yra Rūmų prezidentas, viceprezidentas ar tarybos narys, nutraukia savo narystę Rūmuose dėl likvidavimo, reorganizavimo ar kitų priežasčių, Rūmų prezidentas, viceprezidentas ar tarybos narys lieka savo pareigose, jei turi nuosavybės, darbo ar valdymo santykius su kitu Rūmų nariu.

  8 straipsnis. Rūmų tarybos veikla ir funkcijos

  8.1. Rūmų veiklai tarp generalinių asamblėjų vadovauja Rūmų taryba, veikianti pagal generalinės asamblėjos patvirtintą Rūmų tarybos darbo reglamentą.

  8.2. Rūmų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį. Rūmų tarybos posėdžiams pirmininkauja Rūmų prezidentas, o jam nesant – viceprezidentas Rūmų prezidento pavedimu.

  8.3. Rūmų tarybos sprendimai yra teisėti, jeigu juos priimant dalyvauja daugiau kaip pusė Rūmų tarybos narių. Rūmų tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.

  8.4. Rūmų taryba atlieka šias funkcijas:

  8.4.1. šaukia Generalinę asamblėją;

  8.4.2. generalinei asamblėjai siūlo prezidento, revizijos komisijos pirmininko kandidatūras;

  8.4.3. priima ir pašalina Rūmų narius;

  8.4.4. nustato stojamojo ir metinio Rūmų nario mokesčių dydžius ir mokesčių mokėjimo tvarką;

  8.4.5. Rūmų prezidento siūlymu, ketveriems metams skiria generalinį direktorių. Rūmų taryba turi teisę atšaukti generalinį direktorių, jei už tai balsuos ne mažiau, kaip 2/3 visų Rūmų tarybos narių;

  8.4.6. tvirtina Rūmų veiklos metinius planus ir ataskaitas;

  8.4.7. tvirtina metinį Rūmų biudžetą ir jo vykdymo ataskaitą, metinę Rūmų revizijos komisijos ataskaitą;

  8.4.8. nustato rinkimų į Rūmų tarybą organizavimo tvarką;

  8.4.9. steigia ir likviduoja Rūmų filialus ir atstovybes, tvirtina Rūmų filialų ir atstovybių nuostatus;

  8.4.10. priima sprendimą steigti Rūmų arbitražą, įmones, kurios realizuoja Rūmų funkcijas;

  8.4.11. priima sprendimus dėl Rūmų jungimosi į įvairias asociacijas;

  8.4.12. svarsto ir priima sprendimą dėl Rūmų buveinės;

  8.4.13. sudaro ekspertų grupes, nustato jų veiklos tikslus, kompetenciją, skiria pirmininkus arba vadovus;

  8.4.14. skiria Rūmų narių atstovus į įvairias darbo grupes, komisijas, tarybas atstovauti Rūmų narių teisėtiems interesams;

  8.4.15. steigia ir likviduoja Rūmų narius pagal interesą vienijančius klubus;

  8.4.16. priima sprendimus dėl apdovanojimų skyrimo nusipelniusiems Rūmų nariams, jų atstovams, kitoms institucijos ir jų atstovams;

  8.4.17. tvirtina Rūmų vadovybės reglamentą;

  8.4.18. tvirtina Rūmų etikos kodeksą;

  8.4.19. tvirtina kitus dokumentus, kurie skirti Rūmų funkcijų įgyvendinimui ir veiklai vykdyti;

  8.4.20. atlieka kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančias ir su tarybos veikla tiesiogiai susijusias funkcijas.

  8.5.  Rūmų prezidentas pirmininkauja Rūmų generalinėje asamblėjoje, Rūmų prezidiumo ir tarybos posėdžiuose, vadovauja tarybai, kviečia prezidiumo ir tarybos posėdžius, pasirašo tarybos sprendimus, atstovauja Rūmams Lietuvos Respublikos, užsienio šalių bei tarptautinėse institucijose, sudaro tarptautines ir kitas sutartis.

  8.6. Prezidentui nesant jo funkcijas atlieka Rūmų prezidento paskirtas viceprezidentas. Viceprezidentai taip pat vykdo specialias prezidento užduotis ir pavedimus.

  9 straipsnis. Rūmų generalinis direktorius

  9.1.  Rūmų ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Rūmų administracija, kuriai vadovauja generalinis direktorius.

  9.1. Generalinį direktorių prezidento siūlymu 4 (ketveriems) metams skiria ir atšaukia Rūmų taryba. Prezidentas, viceprezidentas ir tarybos narys negali eiti Rūmų generalinio direktoriaus pareigų.

  9.2. Rūmų generalinis direktorius yra Rūmų vienasmenis valdymo organas, veikiantis Rūmų vardu. Generalinio direktoriaus funkcijos, įgaliojimai ir atsakomybė įtvirtinama Rūmų vadovybės reglamente. Jis nustato teikiamų paslaugų įkainius, priima ir atleidžia darbuotojus, tvirtina pareigines instrukcijas, nustatyta tvarka atidaro Rūmų sąskaitas bankuose ir disponuoja Rūmų turtu bei lėšomis, atstovauja Rūmams įvairiose Lietuvos Respublikos, užsienio šalių ir tarptautinėse institucijose, sudaro tarptautines ir kitas sutartis, atsako už Rūmų administracijos darbą, Rūmų biudžeto vykdymą, Rūmų tarybos sprendimų įgyvendinimą.

  9.3. Generalinis direktorius už savo veiklą atsiskaito Rūmų tarybai, dalyvauja Rūmų tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise.

  9.4. Generalinis direktorius gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Rūmų tarybą ne vėliau kaip prieš mėnesį.

  10 straipsnis. Filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

  10.1. Rūmų filialas:

  10.1.1.  Rūmai turi teisę steigti filialus tuose Kauno ir Marijampolės apskričių miestuose ir rajonuose, kuriuose yra daugiau nei 30 Rūmų narių;

  10.1.2. filialai steigiami ir likviduojami Rūmų tarybos sprendimu;

  10.1.3. filialas yra atskiras Rūmų padalinys, turintis savo atskirą buveinę;

  10.1.4. filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Rūmų, kaip juridinio asmens, vardu;

  10.1.5. filialas veikia vadovaudamasis Rūmų įstatais ir Rūmų tarybos patvirtintais filialo nuostatais;

  10.1.6. filialo turtas apskaitomas Rūmų balanse ir atskirame filialo balanse;

  10.1.7. likvidavimo atveju Rūmų taryba paskiria filialo likvidatorių, kuris tvarko visus filialo likvidavimo reikalus.

  10.2. Rūmų atstovybė:

  10.2.1. atstovybės steigiamos ir likviduojamos Rūmų tarybos sprendimu;

  10.2.2. atstovybė veikia vadovaudamasi Rūmų įstatais ir Rūmų atstovybių nuostatais.

  11 straipsnis. Rūmų lėšos ir turtas

  11.1. Rūmų lėšas ir turtą sudaro:

  11.1.1. rūmų narių stojamieji ir metiniai mokesčiai; tiksliniai įnašai;

  11.1.2. pajamos, gaunamos už paslaugas;

  11.1.3. skolintos lėšos; fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos bei turtas;

  11.1.4. lėšos ir turtas, gauti kaip parama;

  11.1.5.  lėšos ir turtas, skiriami tikslinėms programoms bei projektams iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos ir užsienio fondų, juridinių ir fizinių asmenų, programų ir projektų;

  11.1.6. kredito įstaigų palūkanos, gautos už jose saugomas lėšas;

  11.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.

  11.2. Rūmų lėšos naudojamos Rūmų veiklai finansuoti, atitinkamoms programoms ir projektams  įgyvendinti, darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti.

  11.3. Rūmai moka mokesčius valstybei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  12 straipsnis. Rūmų finansinės veiklos būklės kontrolė

  12.1. Rūmų finansinės veiklos būklę kontroliuoja Revizijos komisija.

  12.2. Revizijos komisiją, įskaitant jos pirmininką, sudaro ne mažiau kaip 5 (penki) nariai.

  12.3. Revizijos komisijos pirmininką ir narius iš Rūmų narių atstovų 4 (ketveriems) metams renka generalinė asamblėja.

  12.4. Revizijos komisijos pirmininkas ir nariai turi turėti ne mažesnę kaip 5 (penkių) metų profesinę patirtį buhalterinės apskaitos / finansinės veiklos srityse.

  12.5. Revizijos komisijos pirmininku ir nariu negali būti tarybos nariai ir administracijos darbuotojai.

  12.6. Revizijos komisijos pirmininko ir narių kadencijų skaičius neribojamas.

  12.7. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato Revizijos komisijos darbo reglamentas.

  12.8. Revizijos komisija už savo darbą atsiskaito generalinei asamblėjai ir įsipareigoja veikti atsakingai, skaidriai ir atvirai, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Rūmų finansinės veiklos būklės kontrolę ir trūkumų slėpimą. Tarp generalinių asamblėjų Revizijos komisija atsiskaito Rūmų tarybai.

  12.9. Revizijos komisijos pirmininkui ar nariui netekus įgaliojimų dėl nuosavybės, darbo ar valdymo santykių nutraukimo su Rūmų nariu, atsistatydinimo ar kitų priežasčių, Rūmų taryba savo sprendimu paskiria Revizijos komisijos pirmininką iš Revizijos komisijos narių tarpo iki generalinės asamblėjos. Nariui netekus įgaliojimų – lieka vakuojanti vieta.

  12.10. Revizijos komisija sprendimus priima atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, Revizijos komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.

  13 straipsnis. Rūmų likvidavimo tvarka

  13.1. Rūmai gali būti likviduojami Rūmų generalinės asamblėjos sprendimu. Už jų likvidavimą turi balsuoti ne mažiau kaip 2/3 Rūmų narių įgaliotų atstovų, dalyvaujančių generalinėje asamblėjoje.

  13.2. Rūmai gali būti likviduojami teismo sprendimu, jeigu jų veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

  13.3.  Institucija, priėmusi sprendimą likviduoti Rūmus, skiria Rūmų likvidatorių.

  13.4. Nuo sprendimo dėl likvidatoriaus paskyrimo dienos, Rūmų valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

  13.5. Likvidatorius:

  13.5.1. per 10 dienų nuo spendimo dėl Rūmų likvidavimo priėmimo paskelbia apie Rūmų likvidavimą VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir registruotais laiškais arba elektroniniais laiškais praneša apie Rūmų likvidavimą kiekvienam Rūmų nariui;

  13.5.2. praneša juridinių asmenų registro tvarkytojui apie Rūmų statuso pasikeitimą ir duomenis apie likvidatorių;

  13.5.3. inventorizuoja materialines, finansines vertybes, surašo jų priėmimo aktą, sudaro likvidavimo laikotarpio pradžios Rūmų finansinę atskaitomybę (likvidavimo balansą);

  13.5.4. baigia vykdyti prievoles pagal anksčiau sudarytus sandorius ir sudaro naujus, jei jam tai leidžia turimi įgaliojimai;

  13.5.5. baigia sandorius su Rūmų kreditoriais ir debitoriais;

  13.5.6. paskirsto Rūmų turtą;

  13.5.7. sudaro Rūmų likvidavimo aktą;

  13.5.8. likviduotus Rūmus išregistruoja iš juridinių asmenų registro.

  13.6. Pretenzijos likviduojamiems Rūmams priimamos ne ilgiau kaip du mėnesius nuo sprendimo apie Rūmų likvidavimą VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

  14 straipsnis.  Baigiamosios nuostatos

  14.1. Šie įstatai pasirašyti 2020 m. birželio 18 d.

  14.2. Įstatai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.

  14.3. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

  14.4. Šie įstatai surašyti trimis egzemplioriais. Visi įstatų egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

Skip to content