• Veiklos pagrindai
 • Privatumo politika

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau – Rūmai) (juridinio asmens kodas 110068545, adresas Gedimino g. 43, Kaunas, tel. +370 37 229 212) yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate Rūmams, apsaugą.

  Rūmai asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinio direktoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo Rūmuose taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie  nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.

  Kada Rūmai įgyja teisę tvarkyti Jūsų duomenis?

  Jūsų duomenis mes tvarkome tik:

  • gavę Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais Rūmų apibrėžtais tikslais;
  • sudarant ir vykdant sutartis su Jumis;
  • jei tai būtina, vykdant Rūmų teisines prievoles.

   

  Kaip Rūmai tvarko Jūsų duomenis?

  Jūsų duomenys Rūmuose tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto apibrėžtais tikslais, užtikrinant duomenų mažinimo principą (t. y. renkant tik tiek duomenų, kiek jų reikia paslaugai suteikti), užtikrinant Jūsų duomenų tikslumą ir savalaikį atnaujinimą, užtikrinant duomenų saugumą ir saugojimą ne ilgiau nei to reikia numatytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

  Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais Rūmai tvarko?*

  • Klientų aptarnavimo tikslu (Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (miesto pavadinimas)), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės vieta). Atskirais atvejais, kai tai būtina paslaugų poveikiui ir stebėsenai užtikrinti, tvarkomi šie klientų duomenys – lytis ir amžius.)
  • Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu (Sutarties šalį atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,). Kai sutarties šalis – fizinis asmuo – papildomai prašoma pateikti informaciją apie asmens kodą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.)
  • Teikiamų paslaugų grįžtamojo ryšio tikslu (Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys.
  • Valstybės deleguotų funkcijų teikimo tikslu (Dokumentų autentiškumo tvirtinimas, Force majeure pažymos, Prekių kilmės sertifikatų išdavimas) (Kontaktinio asmens Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys.
  • Tiesioginės rinkodaros tikslu (Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

  Rūmai nerenka ir netvarko specialių kategorijų Jūsų asmens duomenų, išskyrus Rūmų personalo duomenis, tvarkomus vidaus administravimo tikslais. Specialių kategorijų asmens duomenys –  duomenys, susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie Jūsų teistumą.

  Atsakingi Rūmų darbuotojai turi teisę Jums siųsti su Rūmais susijusią informaciją, jei Jūsų kontaktas Rūmų narystės anketoje nurodytas kaip pagrindinis.

  Rūmuose veikiančių klubų koordinatoriai turi teisę Jums siųsti su klubais susijusią informaciją, jei Jūsų kontaktas nurodytas klubo narystės anketoje.

  Iš kur Rūmai gauna Jūsų asmens duomenis ir kas gali jais naudotis?

  Rūmuose tvarkome tiesiogiai iš Jūsų pačių gautus asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, kai Jūsų atstovaujama įmonė stojo į Rūmų narius, kreipiatės dėl Rūmų teikiamų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų ir registracijos į renginius anketas, registruodamiesi Rūmų valdomose duomenų bazėse. Taip pat Jūsų duomenis Rūmai gauna iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, savininkas ar kitaip su juridiniu asmeniu susijęs asmuo.

  Iš trečiųjų šalių, viešai prieinamų šaltinių Jūsų duomenis renkame tik tiek, kiek tai susiję su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu paslaugų teikimo poveikio vertinimo tikslais.

  Rūmų tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai:

  • tik rašytinio susitarimo su trečiąja šalimi pagrindu;
  • tik iš anksto informavus duomenų subjektą apie jo duomenų perdavimą trečiosioms šalims;
  • tik gavus aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tokiam perdavimui atlikti.

  Jūs būsite iš anksto informuoti apie bet kokius Rūmuose vykdomus Jūsų asmens duomenų perdavimo veiksmus.

  Kiek laiko Rūmai saugo Jūsų duomenis?

  Jūsų duomenis Rūmai saugo ne ilgiau nei to reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai:

  • Klientų aptarnavimo tikslu – 10metų nuo paslaugos suteikimo
  • Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – 10 metų nuo sutarties pabaigos
  • Tiesioginės rinkodaros tikslu – 10 metų nuo sutikimo gavimo tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu arba tol, kol klientas atsisako gauti rinkodaros pranešimus
  • Teikiamų paslaugų poveikio vertinimo tikslu – 5 metus nuo paslaugų suteikimo (kai paslaugų teikimas nesibaigia sutartimi); 10 metų nuo sutarties pabaigos
  • Valstybės deleguotų funkcijų suteikimo tikslu – 3 metus nuo paslaugų suteikimo

   

  Kiek saugi yra Jūsų informacija?

  Rūmai  įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Rūmų darbuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, yra pasirašę įsipareigojimus laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas.

  Kokios yra Jūsų teisės?

  Jūs turite šias teises:

  • teisę užsiprenumeruoti informaciją iš Rūmų apsilankius www.chamber.lt internetiniame puslapyje;
  • teisę būti informuotiems apie savo asmens duomenų tvarkymą Rūmuose;
  • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę, kad duomenys būtų perkelti;
  • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
  • teisę pasiekti asmeninius duomenis, kuriais pasidalijo su mumis, juos peržiūrėti, taisyti, tikslinti arba pašalinti.

   

  Kaip Jūs galite įgyvendinti šias teises?

  Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus ar pranešimus Jūs galite teikti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų elektroniniu paštu chamber@chamber.lt , tel nr 8(37) 229 212.

  Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

  Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

  Ši privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų vidaus pasikeitimus. Apie pakeitimus mes pranešime savo interneto svetainėje www.chamber.lt

  *Čia neminime vidaus administravimo tikslais (personalo valdymo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo tikslais (tame tarpe viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo), raštvedybos tvarkymo tikslais) tvarkomi darbuotojų, prekių ir paslaugų tiekėjų ir jų darbuotojų bei klientų ir jų darbuotojų asmens duomenys.

Skip to content