• Veiklos pagrindai
 • Etikos kodeksas

  PATVIRTINTA Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos 2023-04-11 sprendimu Nr. TS 651

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ETIKOS KODEKSAS

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Rūmų) etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas) – tai vienas iš Rūmų teisyno dokumentų, apibrėžiantis Rūmų personalo, Rūmų narių arba jų atstovų elgesio normas, reglamentuojantis tarpusavio santykius.

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Rūmų nariai arba jų atstovai ir Rūmų darbuotojai savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatoms, vykdo LR įstatymus, Rūmų teisyno bei Etikos kodekse išdėstytus reikalavimus.
  2. Rūmų nariai arba jų atstovai ir Rūmų darbuotojai savo darbu bei elgesiu kelia savo ir Rūmų prestižą, puoselėja dvasinės, darbo kultūros ir visuomeninio pilietiškumo vertybes, rodo gero elgesio pavyzdį visuomenės nariams Lietuvoje ir būdami užsienyje.

  II. KODEKSO TIKSLAI

  3. Nustatant Rūmų narių arba jų atstovų ir darbuotojų tarnybinio, profesinio bei visuomeninio elgesio taisykles siekti, kad kiekvieno nario arba jo atstovo ir darbuotojo veikla keltų asmens bei Rūmų garbę, būtų naudinga visuomenei ir valstybei.
  4. Apsaugoti Rūmų narius arba jų atstovus ir darbuotojus nuo veiksmų, galinčių pakenkti Rūmų, nario ar asmens prestižui.
  5. Užtikrinti, kad Rūmų narių arba jų atstovų ir darbuotojų tarpusavio santykiai būtų pagrįsti tolerancijos ir pagarbos vienas kitam principais.

  III. RŪMŲ NARIŲ ETIKOS NUOSTATOS

  6. Kiekvienas Rūmų bendruomenės narys arba jo atstovas laikydamasis Etikos kodekso nuostatų ir pripažindamas Rūmų vertybes: patikimumą (atvirumą, sąžiningumą, profesionalumą), partnerystę (vertės kūrimą bendradarbiaujant ir vadovaujantis lygiavertiškumo principu), progresyvumą (aktyvumą, lankstumą ir orientaciją į pažangą), minties laisvę, pagarbą, atsakomybę ir bendruomeniškumą, įsipareigoja:
  6.1. vadovautis Rūmų teisyno dokumentais;
  6.2. gerbti kiekvieno Rūmų bendruomenės nario arba jo atstovo teises, pareigas ir orumą;
  6.3. renginiuose vienodai elgtis su kiekvienu Rūmų bendruomenės nariu arba jo atstovu, nepaisant jo tautybės, amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės, etinės priklausomybės, socialinės padėties, kalbos, religinių ir politinių įsitikinimų, nuosavybės, kilmės ar kitais pagrindais;
  6.4. visuomet elgtis teisingai, nepiktnaudžiaujant jam suteiktomis galiomis;
  6.5. būti nešališku ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo;
  6.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją (jeigu ji nėra ribojama arba konfidenciali) Rūmų bendruomenės ir kitiems asmenims apie Rūmų veiklą ir kitus Rūmų bendruomenės narius arba jų atstovus;
  6.7. elgtis mandagiai, pagarbiai, nepažeidžiant kito Rūmų bendruomenės nario arba jo atstovo teisių ir laisvių;
  6.8. nemenkinti Rūmų vardo visuomenei nepriimtina veikla ir elgesiu, taip pat savo veikla ir elgesiu nekenkti Rūmų reputacijai ir įvaizdžiui;
  6.9. nenaudoti Rūmų vardo politinei reklamai asmeniniais tikslais.
  7. Rūmų bendruomenės narių arba jų atstovų tarpusavio santykiai grindžiami kolegiškumo, draugiškumo, sąžiningumo, tolerancijos principais, orientuotais į solidžios bendruomenės kokybę ir puikią atmosferą, ir tuo įsipareigoja:
  7.1. gerbti kitų Rūmų narių arba jų atstovų nuomonę, pastabas reikšti korektiškai;
  7.2. tolerantiškai vertinti kitų Rūmų narių arba jų atstovų asmenines savybes;
  7.3. neaptarinėti konfidencialios informacijos apie kitus Rūmų narius arba jų atstovus;
  7.4. išlaikyti akademinę rimtį įvairių paskaitų, seminarų ar kitų renginių metu.

  IV. RŪMŲ DARBUOTOJŲ ETIKOS NUOSTATOS

  8. Rūpestingai vykdo savo pareigas, laikosi darbo tvarkos taisyklių ir kitų Rūmų vidaus dokumentų.
  9. Gerbia žmogų, jo teises, Rūmus, valstybę ir jos institucijas. Nesitaiko su kolegų ar Rūmų narių arba jų atstovų netaktu ar žmogaus teises bei orumą pažeidžiančiu elgesiu.
  10. Vienodai traktuoja visus Rūmų bendruomenės narius arba jų atstovus, nepaisydami tautybės, amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės, etinės priklausomybės, socialinės padėties, kalbos, religinių ir politinių įsitikinimų, nuosavybės, kilmės ar kitų pagrindų.
  11. Kelia savo kvalifikaciją, siekia tarnybinio ir profesinio pripažinimo sąžiningu darbu ir visuomenine veikla. Yra gero elgesio pavyzdys visiems visuomenės nariams.
  12. Pripažįsta Rūmų valdymo struktūrą. Savo veikloje laikosi subordinacijos. Siūlo kaip pagerinti administracijos darbą, priešinasi įvairioms diskriminavimo formoms, palaiko teisėtus Rūmų narių arba jų atstovų reikalavimus.
  13. Stengiasi būti dėmesingi savo pavaldiniams, kolegoms ir vadovybei, yra mandagūs ir tvarkingi, palaiko tvarkingą ir saugią darbo vietą.
  14. Yra nepakantūs bet kokioms korupcijos apraiškoms.
  15. Saugo tarnybines paslaptis ir kitokią konfidencialią informaciją.
  16. Vykdydami tarnybines pareigas nesiekia neteisėtos naudos sau ir artimiesiems.
  17. Darbo metu nepiktnaudžiauja alkoholiu, nenaudoja psichotropinių ar narkotinių medžiagų, netoleruoja seksualinio priekabiavimo apraiškų.
  18. Pripažįsta savo klaidas ir jas taiso.
  19. Gerbia vienas kitą ir elgiasi vadovaudamiesi Rūmų teisyno dokumentais.
  20. Kiekvienas darbuotojas, laikydamasis Etikos kodekso nuostatų, puoselėja ir pripažįsta Rūmų vertybes: patikimumą (atvirumą, sąžiningumą, profesionalumą), partnerystę (vertės kūrimą bendradarbiaujant ir vadovaujantis lygiavertiškumo principu), progresyvumą (aktyvumą, lankstumą ir orientaciją į pažangą), minties laisvę, pagarbą, atsakomybę ir bendruomeniškumą.

  V. ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRA

  21. Etikos kodekso priežiūrą atlieka Rūmų Etikos ir taikinimo komisija (toliau – Komisija).
  22. Komisija savo veikloje vadovaujasi Etikos kodeksu ir Komisijos nuostatais.
  23. Komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Etikos kodeksą, inicijuoja jo papildymus, tiekia juos svartyti ir tvirtinti Rūmų tarybai.

  VI. KOMISIJOS IR TARYBOS SPRENDIMAI

  24. Komisija nagrinėja pateiktus prašymus vadovaudamasi Etikos ir taikinimo komisijos nuostatuose išdėstyta tvarka.
  25. Komisija svarstomais klausimais priima sprendimą.
  26. Komisija nusprendusi, kad svarstyto asmens, Rūmų nario arba jo atstovo veikla ar elgesys pažeidė Etikos kodeksą ir atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, turi teisę:
  26.1. kreiptis į Rūmų tarybą ir teikti pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo Etikos kodeksui nusižengusio asmens, Rūmų nario arba jo atstovo atžvilgiu;
  26.2. pasiūlyti administracijos vadovui įforminti darbo pareigų pažeidimą, kintamos darbo užmokesčio dalies sumažinimą ar nemokėjimą, arba atleidimą iš darbo Rūmų darbuotojų atžvilgiu.
  27. Rūmų taryba, įvertinusi Komisijos siūlymą, savo sprendimu, priimtu 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma, gali pašalinti narį iš Rūmų, jeigu Rūmų narys arba jo atstovas padarė reputacinę žalą Rūmams ir/ar nesilaikė Etikos kodekso.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  28. Etikos kodeksas skelbiamas Rūmų interneto svetainėje www.chamber.lt.
  29. Kiekvienas Rūmų narys arba jo atstovas ir Rūmų darbuotojas privalo vadovautis šiuo Etikos kodeksu.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius

Skip to content