• Paslaugos
 • Force Majeure pažymos

  Dažniausiai užduodamus klausimus apie Force Majeure pažymas ir atsakymus į juos galite rasti čia.

  Išsamesnė informacija: Jonavos filialo direktorė Dalia Sinkevičienė: tel.: +370 679 74343

  Dokumentų pateikimas: Rūmų kancleris Andrius Verbyla: tel.: +370 677 64050 el. paštu pazymos@chamber.lt

   

  Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda prekybos pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zonas, jeigu tos aplinkybės atsirado ir egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu.

  Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuostatų taikymas numatytas LR civiliniame kodekse.

  6.212 straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure )

  1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure ) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

  3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

  4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

  Aplinkybės, kurios gali būti pripažintos nenugalimomis

  1996 m. liepos 15 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 840 „dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ yra išvardintos aplinkybės, kurios pripažįstamos kaip nenugalima jėga Lietuvos respublikoje:

  3.1. karas  (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;

  3.2. stichinės  nelaimės: smarkios  audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai;

  3.3. sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas;

  3.4. boikotai,  streikai, lokautai,  nespartus darbas  kaip streiko forma,  gamybinių ar  administracinių pastatų  užėmimas bei  darbo  sustabdymas  šalies,  prašančios  atleisti  nuo įsipareigojimų, įmonėje;

  3.5. teisėti  ar neteisėti  valstybės  valdymo  institucijų veiksmai (išskyrus  tuos  veiksmus,  kurių,  remdamasi  kitomis sutarties nuostatomis,  ėmėsi prašanti atleisti nuo atsakomybės šalis, ir tuos, kurie išdėstyti šių taisyklių 4 punkte);

  3.6. kitos nenugalimos jėgos.

  Pateikiami dokumentai

  Asmuo, norintis gauti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančią pažymą, privalo prekybos pramonės ir amatų rūmams pristatyti tai patvirtinančius dokumentus. Prekybos pramonės ir amatų rūmai, išnagrinėję pateiktus dokumentus, išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes patvirtinančią pažymą. Jei asmens pateikti dokumentai neįrodo nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, rūmai išduoda motyvuotą atsisakymą išduoti tokią pažymą.

  Asmuo, norintis gauti pažymą, pateikia šiuos dokumentus:

  4.1. prašymą rūmų generaliniam direktoriui;

  4.2. sutarties ir jos lydimųjų dokumentų (išskyrus konfidencialią informaciją, kurios šalys sutarė neatskleisti tretiesiems asmenims), pagal kuriuos asmuo dėl nenugalimos jėgos (force majeure ) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų, kopijas;

  4.3. kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kopijas;

  4.4. dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per protingą terminą pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure ) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas;

  4.5. kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybių egzistavimą, kopijas.

  5. Rūmų prašymu asmuo turi pateikti Aprašo 4.2–4.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalus.

   

  Rinkliava už Force Majeure pažymą – 200 Eur. 

  Rekvizitai apmokėjimui: 

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  Gedimino g. 43-1, LT-44240 Kaunas

  Kodas 1100 68545 

  PVM mokėtojo kodas LT100685417 

  AB „SEB bankas“ A.s LT617044060003105231

  AB „Luminor bank“ LT954010042500073374

  Dokumentų pateikimas

  Prašymus ir juos lydinčius dokumentus galima pateikti:

  1. Paštu arba pristatant adresu:

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Gedimino g. 43-1, LT-44240 Kaunas

  1. El. paštu pazymos@chamber.lt

   

  Nuorodos

  Informaciją apie nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybes patvirtinančių pažymų išdavimo tvarką rasite LR teisės aktuose:

  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687

  Nutarimas nr. 840 „Force Majeure taisyklės“

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29724&p_query=&p_tr2=2

  Nutarimas nr. 222 „Force Majeure“ pažymų išdavimo tvarka

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.36741/EHsQMrcUTT

  Teisingumo ministerijos išaiškinimas

  DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBIŲ IR NEMOKUMO REGULIAVIMO

  Daugiau informacijos:

  Jonavos filialo direktorė Dalia Sinkevičienė: tel.: +370 679 74343

  Rūmų kancleris Andrius Verbyla: tel.: +370 677 64050

Skip to content