• Nuotoliniai vertintojų mokymai

  Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo pokyčiai profesinio mokymo kompetencijų vertinime (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b32781f1044811ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1j7lnw ir https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82981860da4011eb9f09e7df20500045) ir numatė naujų reikalavimų kompetencijų vertintojams (vertinimo komisijai). Nuo šiol kompetencijų vertintojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. įgijęs vertinamą kvalifikaciją ar lygiavertę vertinamajai kvalifikacijai;
  1. įgijęs ne mažesnę nei 2 metų praktinio darbo patirtį vertinamoje srityje pagal švietimo posritį, nurodytą švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Lietuvos švietimo klasifikatoriuje, arba ne mažesnę nei 2 metų kompetencijų vertinimo patirtį;
  1. išklausęs ne trumpesnę kaip 8 akademinių valandų trukmės neformaliojo švietimo programą, skirtą kompetencijų vertintojų mokymams.

   

  Mokymai vyks 2022 m. spalio 21 dieną, 10-14 val. pagal 2021 m. spalio 11 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų patvirtintą neformalią mokymo programą vertintojams.

  Programos tikslas

  Apmokyti vertintojus, profesiniame mokyme siekiant kokybiškesnio asmens įgytų kompetencijų vertinimo.

  Programos uždaviniai

  Supažindinti mokymų dalyvius su pagrindiniais kompetencijų vertinimo principais, praktinių gebėjimų vertinimo etika, vertinimo refleksijos vykdymo gairėmis bei vertinimo tobulinimo.

  Programos apimtis 8 akademinės valandos.
  Programos rezultatai

   

  Mokymų dalyvių įgyjamos kompetencijos:

  1.      Suprasti konkrečios profesijos kiekybinius ir kokybinius pokyčius.

  2.      Suprasti profesinio rengimo standartų bei modulinių mokymo programų sudarymo principus ir struktūrą, teisinius pagrindus.

  3.      Pritaikyti kompetencijų vertinimo kriterijus konkrečiam vertinimo atvejui.

  4.      Sukurti vertinamiesiems asmenims palankią psichologinę aplinką.

  5.      Savikritiškai analizuoti savo, kaip kompetencijų vertintojo veiklą, ieškoti jos tobulinimo galimybių.

   

   Mokymų dalyviai išklausę šią programą  įgis žinių ir praktinių gebėjimų  reikalingų kokybiškam kompetencijų vertinimui atlikti.

  Mokymo metodai

  Mokymo metodai: konspektas, paskaita, demonstravimas, darbas grupėje, savarankiškas darbas.

  Mokymo metodai parinkti atsižvelgiant į projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) parengtas „Gaires praktinių gebėjimų vertintojams ir užduočių validuotojams“.

  Mokymus ves: Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė Aušra Misonė.

  Pasiekus maksimalų dalyvių skaičių registracija yra uždaryta.

  Renginys vyks Zoom platformoje.

  ZOOM prisijungimo nuorodą atsiųsime diena prieš renginį.

  Iš kart po registracijos į mokymus gausite medžiagą savarankiškam darbui namuose, kurį aptarsime mokymų metu.

  Pažymėjimai: gausite el.paštu.

  Data: 2022-10-21, nuo 10:00 iki 14:00


Skip to content