• Nemokamas seminaras „ES struktūrinių…“

  2014 – 04 – 02, Kaune

  Nemokamas seminaras

  ES Struktūrinių fondų parama verslui 2014-2020: finansavimo kryptys, projektų atrankos kriterijai, įgyvendinimo subtilumai

  Gerbiamieji,

  Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kviečia į nemokamą seminarą, kuris įvyks balandžio 2 d. (trečiadienį) nuo 10:00 – 13:15 val., Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje, K. Donelaičio g. 8.

  ES Struktūrinių fondų parama verslui 2014-2020: finansavimo kryptys, projektų atrankos kriterijai, įgyvendinimo subtilumai

  Seminaro tikslas – mokymų dalyviams pateikti susistemintą informaciją apie numatomą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą verslo įmonėms 2014-2020 m. periodu. Išdėstyti 2014-2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje numatytus prioritetus, tikslus ir uždavinius, kurias remiantis bus teikiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama verslo kūrimui ir plėtrai Lietuvos Respublikoje. Pristatyti paramos kryptis, projektų rengimo specifiką bei reikalavimus, aptarti praktinius projektų įgyvendinimo, finansavimo planavimo ir išdėliojimo, bendradarbiavimo su ES struktūrinių fondų lėšas administruojančiomis institucijomis klausimus.

  Seminaro metu bus pateikiama bei analizuojama praktinių projektų ES Lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo pavyzdžių, atsakoma į seminaro dalyvių klausimus.

  Tikslinė auditorija – verslo įmonių atstovai.

  Seminaro programa:

  1. 2014-2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje įtvirtintos bendradarbiavimo su verslu ir paramos verslui kryptys:

  1.1. Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika:

  1.1.1. vertės kūrimo tinklų atsiradimo, plėtros ir integracijos į tarptautinius tinklus rėmimas;

  1.1.2. mokslo ir verslo bendradarbiavimas;

  1.1.3. mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rėmimas;

  1.1.4. parama inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimui ir jų komercializavimui;

  1.1.5. inovacijų paklausa;

  1.1.6. parama verslo procesų ir technologinių pajėgumų gerinimui;

  1.1.7. eksporto skatinimo programos;

  1.1.8. darnaus vystymosi principų versle diegimas.

  1.2. Ekonominiam augimui palankios aplinkos plėtra:

  1.2.1. verslumą skatinančių iniciatyvų rėmimas;

  1.2.2. parama turizmo infrastruktūros, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą, projektams.

  1.3. Veiklios ir solidarios visuomenės puoselėjimas:

  1.3.1. parama žmogiškųjų išteklių gebėjimų kėlimo projektams;

  1.3.2. parama naujų darbo vietų kūrimui.

  1. 2. Projektų atrankos kriterijai:

  2.1. darbo našumo didinimas;

  2.2. eksporto augimas;

  2.3. inovatyvumas;

  2.4. konkurencingumas pasaulinėse rinkose;

  1. 3. Projektų įgyvendinimo ir finansavimo schema:

  3.1. Pareiškėjo įnašas, paskola finansinėse institucijose, paramos lėšos;

  3.2. išlaidų tinkamumas;

  3.3. kompensavimo už patirtas išlaidas principas.

  Lektorius – Gintaras Bleizgys, UAB “SIKC” (Struktūrinių investicijų konsultavimo centras) projektų įgyvendinimo grupės vadovas, turintis 14 metų darbo patirtį rengiant ir administruojant projektus (kurių bendra vertė sudaro daugiau negu 1 milijardą litų), finansuojamus Europos Sąjungos finansavimo mechanizmų lėšomis.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.

  Norinčius dalyvauti seminare prašome užpildyti dalyvio anketą bei atsiųsti ją iki balandžio 1 d., 12:00 val. el. paštu: ingrida.braziuniene@chamber.lt

  Dėl papildomos informacijos kreiptis į Ingrida Braziūnienę tel.: (8 ~ 37) 20-34-83

  Pridedama seminaro dalyvio anketa.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!
  Dalyvio anketa 04.02.doc

  Data: 2014-04-02, nuo 10:00 iki 13:15


Skip to content