• Konsultacijos dėl paraiškų rengimo pagal priemones „Eco-Inovacijos LT+“ ir „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“

  Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai rengia konsultacijas rūmų nariams, kurie nori ir planuoja teikti paraiškas pagal priemonės “Eco-Inovacijos LT+” irAtsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”.

  Taip pat bus galima sužinoti apie kitas ES finansuojamas nacionalines priemones. Registruojantis prašome nurodyti, kurios priemonės Jus domintų.

  Kada: Rugsėjo 19 d. (antradienį) 15:00 val.

  Kur? Kauno PPA rūmų salėje

  —————————————————————————————————–

  DAUGIAU APIE PRIEMONES:

  Priemonė “Eco-Inovacijos LT+”

  Kvietimo tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

  Tinkamas pareiškėjas: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų.

  Pateikimo terminas: lapkričio 15 d.

  Daugiau informacijos apie priemonę čia

  Priemonė “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”

  Finansavimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

  Finansuojamos veiklos: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

  Galimi pareiškėjai: didelės pramonės įmonės, atitinkančios priemonės “Atsinaujinantysenergijosištekliaipramonei LT+” projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 16.3 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

  Pateikimo terminas: gruodžio 15 d.

  Daugiau informacijos apie priemonę čia

  Renginys atšauktas

  Data: 2017-09-19, nuo 15:00 iki 18:00


Skip to content