• ES Struktūrinių fondų parama verslui 2014-2020: finansavimo kryptys, projektų atrankos kriterijai, įgyvendinimo subtilumai

  2015 – 02 – 19, Kaune

  Nemokamas seminaras

  ES Struktūrinių fondų parama verslui 2014-2020: finansavimo kryptys, projektų atrankos kriterijai, įgyvendinimo subtilumai

  Gerbiamieji,

  Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kviečia į nemokamą seminarą, kuris įvyks vasario 19 d. (ketvirtadienį) nuo 9:00 – 13:00 val., Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje, K. Donelaičio g. 8.

  ES Struktūrinių fondų parama verslui 2014-2020: finansavimo kryptys, projektų atrankos kriterijai, įgyvendinimo subtilumai

  Seminaro tikslas – mokymų dalyviams pateikti susistemintą informaciją apie numatomą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą verslo įmonėms 2014-2020 m. periodu. Išdėstyti 2014-2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje numatytus prioritetus, tikslus ir uždavinius, kurias remiantis bus teikiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama verslo kūrimui ir plėtrai Lietuvos Respublikoje. Pristatyti paramos kryptis, projektų rengimo specifiką bei reikalavimus, aptarti praktinius projektų įgyvendinimo, finansavimo planavimo ir išdėliojimo, bendradarbiavimo su ES struktūrinių fondų lėšas administruojančiomis institucijomis klausimus.

  Seminaro metu bus pateikiama bei analizuojama praktinių projektų ES Lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo pavyzdžių, atsakoma į seminaro dalyvių klausimus, aptariami šiuo metu verslo įmonėms galiojančių kvietimų teikti paraiškas pagrindiniai reikalavimai ir galimybės.

  Tikslinė auditorija – verslo įmonių atstovai.

  Seminaro programa:

  1. 2014-2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje įtvirtintos bendradarbiavimo su verslu ir paramos verslui kryptys:

  1.1. Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika:

  1.1.1. vertės kūrimo tinklų atsiradimo, plėtros ir integracijos į tarptautinius tinklus rėmimas;

  1.1.2. mokslo ir verslo bendradarbiavimas;

  1.1.3. mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rėmimas;

  1.1.4. parama inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimui ir jų komercializavimui;

  1.1.5. inovacijų paklausa;

  1.1.6. parama verslo procesų ir technologinių pajėgumų gerinimui;

  1.1.7. eksporto skatinimo programos;

  1.1.8. darnaus vystymosi principų versle diegimas.

  1.2. Ekonominiam augimui palankios aplinkos plėtra:

  1.2.1. verslumą skatinančių iniciatyvų rėmimas;

  1.2.2. parama turizmo infrastruktūros, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą, projektams.

  1.3. Veiklios ir solidarios visuomenės puoselėjimas:

  1.3.1. parama žmogiškųjų išteklių gebėjimų kėlimo projektams;

  1.3.2. parama naujų darbo vietų kūrimui.

  2. Projektų atrankos kriterijai:

  2.1. darbo našumo didinimas;

  2.2. eksporto augimas;

  2.3. inovatyvumas;

  2.4. konkurencingumas pasaulinėse rinkose;

  3. Projektų įgyvendinimo ir finansavimo schema:

  3.1. Pareiškėjo įnašas, paskola finansinėse institucijose, paramos lėšos;

  3.2. išlaidų tinkamumas;

  3.3. kompensavimo už patirtas išlaidas principas.

  4. Šiuo metu galiojančių kvietimų aptarimas:

  4.1. Trumpas planuojamų 2015 metais skelbti kvietimų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, pristatymas;

  4.2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto priemonės “Expo sertifikatas LT” (galimi pareiškėjai, pagrindiniai reikalavimai, galimos išlaidos);

  4.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 3 prioriteto priemonė “Naujos galimybės LT” (galimi pareiškėjai, pagrindiniai reikalavimai, galimos išlaidos);

  4.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 “Regio Invest LT+” (galimi pareiškėjai, pagrindiniai reikalavimai, galimos išlaidos).

  5. Apibendrinimas/klausimai.

  LektorėBirutė Stačinskaitė, UAB “SIKC” (Struktūrinių investicijų konsultavimo centras) direktorė, turinti 7 metų darbo patirtį rengiant ir administruojant projektus (kurių bendra vertė sudaro daugiau negu 1 milijardo litų), finansuojamus Europos Sąjungos finansavimo mechanizmų

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.

  Dėl papildomos informacijos kreiptis į Ingridą Braziūnienę tel.: (8 ~ 37) 22-92-12.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Laisvų vietų į šį seminarą nėra.  Data: 2015-02-19, nuo 09:00 iki 13:00


Skip to content