• Naujienos
 • Viešosios konsultacijos dėl Europos jūros atsinaujinančiųjų išteklių energijos strategijos

  Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl Europos jūros atsinaujinančiųjų išteklių energijos potencialo tvaraus naudojimo.

  Komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytas ryžtingas siekis, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju neutraliai klimatą veikiančiu žemynu ir kartu būtų sprendžiami kiti su aplinka susiję uždaviniai, plėtojama ekonomika, gerinama žmonių sveikata ir gyvenimo kokybė ir užtikrinama įtrauki ir teisinga pertvarka.

  Laikydamasi žaliojo kurso, Europos Komisija priims Europos jūros atsinaujinančiųjų išteklių energijos strategiją, kuri apims visas Europos jūras (Šiaurės, Baltijos, Viduržemio ir Juodąją jūras) ir Atlanto vandenyną. Strategijoje bus nustatyta jūros atsinaujinančiųjų išteklių energijos plataus masto plėtros ir integravimo iki 2030 ir 2050 m. kryptis. Strategija apims įvairias politikos sritis, kuriose siekiama:

  – remti ir geriau pritaikyti didelio masto jūros atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą ir vystymą, plėtojant tinklą, energetikos sistemą, rinkos priemones ir susijusią atsinaujinančiųjų išteklių politiką;
  – užtikrinti tvarumą ir aplinkos bei biologinės įvairovės apsaugą;
  – gerinti visuomenės informavimą ir skatinti jos dalyvavimą ES ir vietos lygmenimis;
  – išnaudoti visą mėlynosios ekonomikos potencialą sprendžiant jūrinių teritorijų planavimo politikos klausimus ir prireikus skatinant naujų verslo modelių kūrimą;
  – reikiama linkme nukreipti pramonės plėtrą, darbo vietų kūrimą, žmogiškojo kapitalo formavimą ir gebėjimų stiprinimą, kad būtų galima išnaudoti jūros energetikos potencialą ir visoje ES paskatinti ekonomikos augimą;
  – sudaryti Europai sąlygas pirmauti pasaulyje šiame sektoriuje ir remti įmones;
  – skatinti investicijas ir remti vertės grandinės integraciją ir prekybą;
  – remti novatoriškų ypatingos svarbos technologijų mokslinius tyrimus ir inovacijas;
  – skatinti taikyti regioninę ir tarpvalstybinę vystymosi ir bendradarbiavimo politiką, be kita ko, įtraukiant trečiąsias šalis.

  Viešosiomis konsultacijomis Europos Komisija siekia sužinoti visų suinteresuotųjų nuomonę, kaip pasiekti, kad Europos jūros atsinaujinančiųjų išteklių energijos strategija būtų kuo tvaresnė, veiksmingesnė, įtraukesnė ir platesnio užmojo.

  Konsultacijos vyks iki 2020 m. rugsėjo 24 d.

  Daugiau informacijos ir pateikti atsakymus internetu į konsultacijos klausimus galima ČIA

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content