• Naujienos
 • Tiesioginės COVID-19 paskolos

  Priemonė Tiesioginės COVID-19 paskolos yra ruošiama. Kviečiame susipažinti ir pasiruošti paraiškų teikimui reikiamus dokumentus.

  Kodėl naudinga?

  Pagrindinis priemonės tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį įmonėms ir verslininkams, suteikiant paskolas verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms finansuoti.

  Kas gali kreiptis?

  Dėl naujos priemonės gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės.

  Paskolos teikiamos verslui, atitinkančiam LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus (Nutarimas Nr. 1226), kurių pagrindinis – apyvartos kritimas antrojo karantino metu nustatytais laikotarpiais daugiau nei 30 proc., o naujų įmonių atveju – jų veiklos apribojimas.

  Paskolų besikreipiantieji verslo subjektai paraiškos pateikimo metu turi atitikti minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, turi būti pateikę Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį yra vertinama, ar 2019 m. gruodžio 31 d. pareiškėjai nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais. Į paskolą gali pretenduoti ir toks paskolos gavėjas, kuris kartu su įmonių grupe (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei), minėtos datos duomenimis, buvo patiriantis sunkumų, bet paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu.

  Atkreipiame dėmesį, kad sunkumų nepatiriančiu yra laikomas paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, jei jam nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Taip pat paskolų gavėjai negali būti bankrutuojantys ar restruktūrizuojami ir turi atitikti kitus keliamus reikalavimus.

  Daugiau informacijos:

  Kiek?

  Priemonei įgyvendinti skirta 30 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

  Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola, kuri negali viršyti vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio ir bet kuriuo atveju negali siekti daugiau kaip 100 tūkst. Eur. Be to, paskolos suma, vadovaujantis Europos Komisijos reglamentais, negali viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos.

  Vidutinės mėnesio apyvartos skaičiavimo laikotarpis yra nustatomas ir paskolos dydis apskaičiuojamas pagal INVEGOS patvirtintą metodiką, ir pagal ją parengtą paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklę.

  Tiesioginės paskolos yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. sumažintomis palūkanomis, kurios priklauso nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso bei atitinkamai svyruoja nuo 0,69 proc. SVV subjektams ir 1,69 proc. didelėms įmonėms.

  Sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai netaikomi, taikomas 100 eurų sutarties keitimo mokestis. Paskolą ar jos dalį galima grąžinti anksčiau be papildomų mokesčių.

  Terminai

  Paskolų teikimo sutartis galima pasirašyti ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d., o lėšos paskolos gavėjui yra išmokamos ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.

  Paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.

  Paskola pradedama grąžinti po paskolos sutarties sudarymo praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams.

  Paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas papildomai iš viso iki 6 mėnesių laikotarpiui, jei paskolos gavėjas sutinka sumokėti nustatytą paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį.

  Kaip veikia?

  Dėl paskolos reikia kreiptis į INVEGĄ pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per paraiškų teikimo sistemą.

  Reikia pateikti:

  • Paraišką (bus pildoma paraiškų pildymo sistemoje, kai priemonė bus patvirtinta);
  • SVV subjekto statuso deklaraciją, jei nėra didelė įmonė;
  • Aktualią paskolos gavėjo akcininkų struktūrą ir laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai;
  • Verslo planą (Aprašo 1 priedas), kuriame trumpai aprašomas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė (skaičiavimai), atspindinti verslo subjekto galimybę laiku mokėti įmokas, bei duomenys verslo subjektų apyvartų sumažėjimo įvertinimui. Verslo subjektai turi nurodyti apyvartas už kiekvieną iš šių mėnesių: 2019 m. lapkričio – gruodžio mėnesius, 2020 m. sausio mėnesį, 2020 m. lapkričio – gruodžio mėnesius ir 2021 m. sausio mėnesį.
  • Verslo subjekto valdymo organo sprendimą (pvz., direktoriaus įsakymą, jei įmonės savininkas yradirektorius, ar akcininkų susirinkimo protokolo išrašą ir pan.) dėl paskolos gavimo, turto įkeitimo ir įgaliotų asmenų paskyrimo. Pavyzdžiui, tai gali būti akcininkų sprendimas, kuriame nutariama: 1. Su INVEGA pasirašyti XXX.XX Eur paskolos sutartį xx mėn. laikotarpiui. 2. Už gaunamą paskolą laiduoti, įkeisti turtą (nurodomas konkretus turtas, kuris bus įkeistas). 3. Įgalioti (vardas, pavardė, pareigos) pasirašyti paskolos sutartį bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

  INVEGA, siekdama teikti tik tinkamais dokumentais ir vertinimu pagrįstą finansavimą, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

  Paskolos negrąžinimo rizika vertinama pagal verslo subjekto pateiktus duomenis. Rizikos kriterijai išreiškiami šiais rodikliais:

  • EBITDA (pelningumas) – šio rodiklio reikšmė turi būti teigiama kiekvienais finansiniais metais, kol grąžinama paskola.
  • DSCR (finansinių skolų aptarnavimo rodiklis) – DSCR reikšmė kiekvienais finansiniais metais, kol grąžinama paskola, turi būti ne mažesnė nei 1.

  Tais atvejais, kai netenkinami EBITDA ir DSCR rodikliai ir, INVEGOS vertinimu, verslo subjekto pinigų srautai nėra pakankami suplanuotoms išlaidoms, mokėjimams ir paskolai padengti, paskola nesuteikiama.

  Atkreipiame dėmesį, kad vėliau verslininkų deklaruoti duomenys bus patikrinti, ir, pavyzdžiui, paaiškėjus, kad faktiškai apyvarta lyginamaisiais laikotarpiais nebuvo nukritusi 30 proc., bus laikoma, kad valstybės pagalba gauta neteisėtai ir reikalaujama paskolą su palūkanomis ir palūkanomis, apskaičiuotomis nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos iki jos išieškojimo dienos, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589, nedelsiant sugrąžinti.

   

  INVEGA informacija

Skip to content