• Naujienos
 • Vieno langelio principas piliečių indėliui į Komisijos vykdomą teisėkūros procesą

  Europos Komisija nori sužinoti visų suinteresuotų asmenų nuomonę ir į ją atsižvelgti rengdama ir atnaujindama ES teisės aktus. Todėl 2017 m. kovo 1 d. pradėjo veikti nauja interneto svetainė
  , kurioje visi piliečiai ar organizacijos gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisinio reglamentavimo visais ES teisėkūros proceso etapais.

  Nuomones apie teisėkūros iniciatyvas ir įžanginius poveikio vertinimus galima reikšti ČIA

  Nuomones viešųjų konsultacijų pavidalu dėl įvairių poveikio vertinimų aspektų (ar reikėtų imtis veiksmų ES lygmeniu ir koks galimas įvairių nurodytų sprendimų poveikis) prieš Komisijai baigiant rengti pasiūlymus galima reikšti ČIA

  Nuomones dėl Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto (pateikus jį Europos Parlamentui ir Tarybai priimti) galima pareikšti ČIA
  (Komisija nuomones pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai)

  Dalyvauti viešosiose konsultacijose, siekiant įvertinti, kaip galiojantys teisės aktai veikia praktikoje, galima ČIA

  Nuomonę dėl Komisijos aktų, kuriais iš dalies keičiamos arba papildomos neesminės galiojančių teisės aktų nuostatos (deleguotųjų aktų) arba kuriais nustatomos sąlygos, kurių laikantis galiojantys teisės aktai turi būti vienodai įgyvendinami visoje ES (įgyvendinimo aktų), projektų galima pareikšti ČIA

  Nuomonę apie tai, kaip galiojančius teisės aktus būtų galima patobulinti, galima reikšti bet kada ČIA

  Komisija taip pat gali klausti nuomonės ir dėl kitų rūšių dokumentų. Pavyzdžiui, dėl žaliųjų knygų, kurias Komisija skelbia, kad paskatintų diskutuoti tam tikromis temomis Europos lygmeniu. Savo nuomonę dalyvaujant viešosiose konsultacijose galima pareikšti ČIA

  Galima užsisakyti
  pranešimus e. paštu apie naujus planus, įžanginius poveikio vertinimus ir viešas konsultacijas.

  Organizacijos arba savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla turi įtakos ES sprendimų priėmimo procesui, prieš siųsdami savo nuomonę turėtų pateikti savo duomenis ES skaidrumo registre
  (internetinėje duomenų bazėje).

Skip to content