• Naujienos
 • Verslo ir mokslo bendruomenės narių diskusija

  Verslo ir mokslo bendruomenės narių diskusija

  Spalio 29 d. KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto konferencijų centre vyko apskritojo stalo diskusija, skirta vienijančiam tikslui – sėkmingai partnerystei tarp universiteto ir verslo įmonių.

  Diskusijoje dalyvavo 24 verslo įmonių vadovai ir 18 KTU atstovų.

  Sveikinimo žodžius tarė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas Kęstutis Duoba, KTU Studijų departamento direktorė Berita Simonaitienė.

  Prie keturių stalų bendromis komandomis susėdę universiteto dėstytojai ir verslininkai svarstė, kaip sukurti tvarų ir sėkmingą bendradarbiavimą. Renginio moderatorė pateikė tris klausimus: kokios kyla bendradarbiavimo problemos? kokie galimi problemų sprendimai ir jų formos? kokios prielaidos užtikrintų sėkmingą ir tvarų bendradarbiavimą?

  Visos komandos turėjo pateikti po tris verslui ir universitetui aktualiausias problemas. Paskelbus atsakymus, išgrynintos šios: bendradarbiavimas yra fragmentiškas; absolventų žinios neatitinka rinkos poreikio; nepakankamas KTU ir verslo bendradarbiavimas tyrimų srityje; neefektyvi praktikų sistema, trukmė neatitinka verslo poreikių; trūksta išteklių; nerealūs absolventų lūkesčiai ir menka studentų motyvacija; menka komunikacija tarp universiteto ir verslo, dėl to neidentifikuojamas bendradarbiavimo poreikis; baigiamųjų darbų temos menkai susijusios su įmonės poreikiais praktikoje; atotrūkis tarp teorijos ir praktikos; nesuteikiama pakankamai praktinių žinių; menkas verslo įsitraukimas į studijų procesą; nėra praktikų mentorių; švietimo sistema neatitinka rinkos poreikių.

  Antrajame diskusijos raunde visos komandos turėjo pasiūlyti problemų sprendimus ir formas. Suformuluota keliolika galimybių: sukurti verslui aktualių temų „banką“; kviestis konsultantus iš verslo; bakalauro temas formuluoti konkrečios verslo problemos sprendimui; nuolat kviesti verslo atstovus skaityti paskaitų, integruoti jų pateiktas realias užduotis; taikyti probleminį mokymą; kviesti praktikus peržiūrėti studijų programų turinį, modulius; optimizuoti studijų procesą, pvz. 2 savaitės vyksta paskaitos, 2 – praktika; rengti bendrus praktinius projektus; sukurti internetinę platformą; rengti dėstytojų vizitus į verslo įmones su studentais, dėstytojų stažuotes, vykdyti bendrus mokslinius tyrimus; organizuoti gerosios praktikos sklaidą; rengti seminarai verslui; diegti vieno langelio principą.

  Problemų sprendimams įgyvendinti buvo išsakyta įvairių nuomonių dėl išteklių ir prielaidų. Pažymėta, kad sprendimams realizuoti reikia motyvacijos, atsakomybės pasiskirstymo, atsakingo požiūrio į priimtus sprendimus, veiksmus ir projektus, tarpusavio pasitikėjimo, bendradarbiavimo kultūros, efektyvios komunikacijos ir operatyvaus reagavimo į susitarimus, tinkamos finansavimo sistemos.

  Įvertinę prielaidas ir išteklius diskusijos dalyviai priėjo vieningos nuomonės, kad nedelsiant galima pradėti imtis „vieno langelio“ principo diegimo KTU, duomenų bazės (banko) kūrimo, gerosios praktikos sklaidos, KTU ir verslo kvalifikacijos kėlimo, dėstytojų stažuočių versle organizavimo.

  Po porą valandų trukusio darbo sudarytas preliminarus bendradarbiavimo planas. Jame numatyta per savaitę KTU parengti partnerystės formą (anketą); per mėnesį pasiūlyti temas galimam bendradarbiavimui; per artimiausią pusmetį rengti reguliarius susitikimus. Per dvi savaites planuojama suformuoti komandą temų bankui sukurti.
Skip to content