• Naujienos
 • VDI konsultacija: kas žinotina darbuotojui, auginančiam vaikus

  Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės konsultacijų ciklas

  DARBUOTOJAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS: GARANTIJOS, ATOSTOGOS, DARBO ORGANIZAVIMAS

  Nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaiką iki 3 metų, taikomos ypatingos garantijos. Kitos darbuotojams taikomos garantijos priklauso nuo vaikų amžiaus ir skaičiaus, papildomos garantijos taip pat taikomos darbuotojams, vieniems auginantiems vaikus.

  Garantijos nėščiai moteriai

  Nuo momento, kai darbuotoja pateikia darbdaviui pažymą apie nėštumą, su ja nutraukti darbo sutartį galima tik išskirtiniais atvejais, pvz., darbdaviui fiziniam asmeniui mirus arba likvidavus darbdavį juridinį asmenį. Su nėščia moterimi negali būti nutraukta ir terminuota darbo sutartis, nėščiai moteriai netaikoma drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Bandomuoju laikotarpiu darbo sutarties su nėščia moterimi taip pat negalima nutraukti.

  Nėščia moteris neturi dirbti tokiomis darbo sąlygoms, kurios gali turėti neigiamą poveikį moters ar kūdikio sveikatai; esant šiai grėsmei darbdavys privalo nėščią darbuotoją perkelti į kitą darbą. Jei reikia, nėščiai moteriai privalo būti suteikta galimybė ir darbo metu pasitikrinti sveikatą, už šį laiką mokant darbo užmokestį.

  Nėščia moteris turi teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, taip pat gauti kasmetines atostogas iki nėštumo ir gimdymo atostogų arba po jų, nors įmonėje ir nebūtų išdirbusi 6 mėnesių.

  Nėštumo ir gimdymo atostogos

  Moterims suteikiamos 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (70 kalendorinių dienų komplikuoto gimdymo atveju arba gimus daugiau nei vienam vaikui) nėštumo ir gimdymo atostogų. Tokios atostogos iki kūdikiui sueis 70 dienų gali būti suteikiamos ir naujagimio globėjams.

  Nėštumo ir gimdymo atostogos yra įskaitomos į stažą kasmetinėms atostogoms gauti. Šių atostogų metu darbuotojai nėra draudžiama dirbti kitoje darbovietėje.

  Motinystės (tėvystės) pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų metu moka Sodra. Dėl Sodros mokamų pašalpų galima pasiteirauti Sodros konsultaciniu telefonu 1883.

  Tėvystės atostogos

  Vyrui gali būti suteikiamos tėvystės atostogos iki vaikui sueis vienas mėnuo. Šių atostogų suteikimas nepriklauso nuo santuokos fakto, pakanka įrodyti biologinį ryšį – kad darbuotojas yra ką tik gimusio vaiko tėvas. Norėdamas gauti tėvystės atostogas, darbuotojas darbdaviui turėtų pateikti vaiko gimimą patvirtinantį dokumentą, t. y. gimimo liudijimą ar vaiko gimimą patvirtinantį sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą.

  Motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu vaiko tėvas turi teisę pasinaudoti savo kasmetinėmis atostogomis, taip pat gauti nemokamas atostogas.

  Tėvystės atostogų metu darbuotojui nėra draudžiama dirbti kitoje darbovietėje, tačiau dėl to gali nukentėti Sodros mokama tėvystės pašalpa.

  Vaiko priežiūros atostogos

  Šeimos pasirinkimu motinai arba tėvui (įtėviams), seneliams, globėjams gali būti suteikiamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 3 metai. Trijų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogos taip pat gali būti suteikiamos asmenims, įvaikinusiems vyresnius nei 3 metų vaikus per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo.

  Darbuotojai, turintys teisę naudotis vaiko priežiūros atostogomis, gali tai daryti pakaitomis. Šios atostogos gali būti suteikiamos dalimis, pratęsiamos, į darbą galima grįžti ir joms nesibaigus. Pagrindinė darbuotojui nustatyta pareiga – apie vaiko priežiūros atostogų pradžią, pratęsimą ar grįžimą į darbą anksčiau įspėti darbdavį raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

  Darbuotojui nėra draudžiama vaiko priežiūros atostogų metu dirbti kitoje darbovietėje.

  Visų vaiko priežiūros atostogų metu darbuotojui išsaugoma darbo vieta, tačiau kasmetinės atostogos nesikaupia. Darbuotojas vaiko priežiūros atostogų metu negali būti atleistas iš darbo, išskyrus atvejį, kai likviduojamas darbdavys. Grįžusiam po vaiko priežiūros atostogų darbuotojui turi būti suteikta darbo vieta. Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojus, auginančius vaiką iki 3 metų, draudžiama atleisti darbdavio iniciatyva, pvz., dėl struktūrinių pertvarkymų, darbuotojų skaičiaus mažinimo ir pan.

  Motinystės (tėvystės) pašalpą vaiko priežiūros atostogų metu vienerius arba dvejus metus moka Sodra.

  Papildomos garantijos vieniems auginantiems vaikus

  Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, suteikiamos minimalios 35 kalendorinių dienų atostogos. Darbuotojas į minėto ilgio kasmetines atostogas įgyja teisę nuo to momento, kai darbdaviui pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad vaiką jis augina vienas: pvz., vaiko gimimo liudijimą, kuriame nurodyti tik motinos duomenys, ištuokos liudijimą, teismo sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvų ir pan.

  Šie darbuotojai turi pirmenybės teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, jei įmonėje yra išdirbę daugiau nei 6 mėnesius. Jiems taip pat papildomai suteikiama teisė esant galimybei pasirinkti darbo pamainą.

  Papildomas poilsio laikas

  Darbuotojai, auginantys du vaikus iki 12 metų arba vieną neįgalų vaiką iki 18 metų, turi teisę į papildomą poilsio dieną per mėnesį arba jų darbo savaitė gali būti sutrumpinama 2 valandomis. Darbuotojai, auginantys tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, gali pasinaudoti 2 papildomomis poilsio dienomis per mėnesį arba darbo savaitę susitrumpinti 4 valandomis. Papildomu poilsio laiku gali pasinaudoti abu tėvai, taip pat globėjai.

  Šis papildomas poilsio laikas yra darbdavio apmokamas. Jo suteikimo tvarka ir laikas nustatoma darbuotojo ir darbdavio susitarimu. Šis laikas suteikiamas darbuotojui per einamąjį mėnesį, todėl nesikaupia ir nėra pridedamas prie kasmetinių atostogų. Papildomas poilsio laikas per 3 mėnesius gali būti sumuojamas tik darbuotojams, dirbantiems ilgesnėmis nei 8 valandų pamainomis, kad pastarieji turėtų galimybę pasinaudoti pilna laisva darbo pamaina.

  Darbuotojams, kurie neturi teisės į aptartą papildomą poilsį, bet auginantiems besimokantį vaiką iki 12 metų, turi būti suteikiama pusė darbo dienos laisvo laiko pirmąją mokslo metų dieną vaikui palydėti į mokyklą. Šį laiką darbdavys taip pat apmoka.

  Kitos garantijos

  Nėščios moterys, taip pat darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, gali reikalauti jiems nustatyti ne visą darbo laiką, pvz., 4 valandas per dieną, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju dirbtas darbo laikas apmokamas proporcingai mažiau. Minėti darbuotojai gali būti skiriami dirbti viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis, budėti arba būti siunčiami į tarnybines komandiruotes tik jų sutikimu. Sutikimas nereikalingas šiems darbuotojams taikant suminę darbo laiko apskaitą ir dirbant poilsio ar švenčių dienomis pagal grafiką.

  Visi darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 14 metų, iš darbo gali būti atleidžiami tik ypatingais atvejais. Tokiu atveju įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą turi būti pateiktas prieš 4 mėnesius.

  Dėl garantijų, taikomų darbuotojams, auginantiems vaikus, visada galite pasiteirauti Valstybinės darbo inspekcijos konsultacijų telefonu (8 5) 213 9772.

Skip to content