• Naujienos
 • Svarstomi verslui aktualūs įstatymų projektai

  LR Seimo Audito komitetas artimiausiu metu svarstys verslui aktualius įstatymų projektus. Pateikiame informaciją ir nuorodas į teisės aktus.

  Pastabas dėl pakeitimų projektų prašome teikti el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt
  iki rugsėjo 8 d. Apibendrinę informaciją, perduosime LR Seimo Audito komitetui.

  LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projektu
  siūloma koreguoti buhalterio profesionalo sąvoką ir nustatyti reikalavimus buhalteriams bei įtvirtinti, jog LR Vyriausybės įgaliota institucija tvirtintų buhalterio profesionalo egzaminų organizavimo tvarką ir šių egzaminų programą, buhalterio profesionalo pastovaus kvalifikacijos palaikymo tvarką, kurias parengtų buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos ir tvarkytų buhalterių sąrašą.

  Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektu
  siekiama užtikrinti aukštesnį smulkiųjų investuotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos lygį bendrovėse, sudaryti sąlygas aktyvesniam jų dalyvavimui bendrovių valdyme, taip pat stiprinti ir skatinti skaidrią bendrovių valdyseną. Taip pat siekiama užtikrinti, kad visų valstybių ir savivaldybių įmonių finansinei atskaitomybei būtų keliami aukštesni reikalavimai nepriklausomai nuo jų dydžio, o papildomi reikalavimai, susiję su finansinių ataskaitų auditu, nustatomi tik didelėms valstybių, savivaldybių įmonėms ir jų auditoriams bei audito įmonėms. Siekiant šių tikslų numatoma sudaryti galimybę akcininkams nepriklausomai nuo jų turimų akcijų skaičiaus bendrovėje susipažinti su visa dėl tam tikro visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo aktualia informacija; stiprinti stebėtojų tarybos vaidmenį bendrovėje – numatyti, kad ji tvirtina bendrovės veiklos strategiją ir prižiūri jos įgyvendinimą, taip pat kad gali būti reikalaujama stebėtojų tarybos pritarimo prieš priimant sprendimus dėl svarbiausių bendrovės sudaromų sandorių; stiprinti bendrovės valdymo priežiūrą atliekančio organo (stebėtojų tarybos ar priežiūros funkcijas atliekančios valdybos) nepriklausomumą; įtvirtinti susijusių šalių sandorių institutą – nustatyti tam tikrų sandorių, kuriuos su susijusia šalimi sudaro akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje (įskaitant ir sandorius, kuriuos su susijusia šalimi sudaro minėtos akcinės bendrovės dukterinė įmonė), priežiūros ir viešinimo reikalavimus.

  Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo projektu
  siekiama įtvirtinti prievolę akcinėms bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, į metinius pranešimus įtraukti informaciją apie per praėjusius finansinius metus sudarytus reikšmingus sandorius su susijusiomis šalimis; valdymo, priežiūros organų nariams per praėjusius finansinius metus išmokėtus vidutinius atlyginimus. Šios informacijos periodinis viešinimas sudarys sąlygas didėti akcinių bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo skaidrumui, organų narių atskaitingumui, sudarys galimybes suinteresuotiems asmenims įvertinti organų nariams mokamo atlyginimo ir kitų išmokų pagrįstumą, proporcingumą ir poveikį akcinės bendrovės veiklos rezultatams. Pakeitimais taip pat siekiama numatyti, kad valstybės ir savivaldybių įmonėms (nepriklausomai nuo jų dydžio) būtų keliami aukštesni reikalavimai: šios įmonės privalėtų rengti tokias finansines ataskaitas, kokias rengia didelės įmonės ir atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą.

  Finansinių ataskaitų audito įstatymo pakeitimo projektu
  siūloma papildyti audito komiteto funkcijas – nustatyti, kad audito komitetas taip pat turi pareigą vertinti akcinių bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme.

Skip to content