• Naujienos
 • Svarstoma nauja Mokslo ir studijų įstatymo redakcija

  Seimui pateiktas LR mokslo ir studijų įstatymo Nr.XI-242 naujos redakcijos projektas. Jame numatoma nemažai naujovių. Viena iš jų – sutartys su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis.

  Projekte nustatoma, kad gali būti sudaroma sutartis 3 metų laikotarpiui. Sutartyje su valstybine aukštąja mokykla susitariama dėl aukštosios mokyklos strateginių veiklos prioritetų ir siekiamų rezultatų pagal šiuos kriterijus: studijų prieinamumas ir rezultatyvumas; mokslo (meno) ir studijų kokybė; mokslo ir studijų tarptautiškumas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, mokslo ir studijų integralumas.

  Toks valstybės reguliavimo principas taikomas daugelyje Europos Sąjungos šalių ir, kaip teigia projekto rengėjai, turi teigiamą poveikį visai aukštojo mokslo sistemai ir šalies ūkiui.

  Įstatymo projekte numatyta, kad, atsižvelgiant į sutarčių su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis vykdymo rezultatus ir valstybės finansines galimybes, Vyriausybės nustatyta tvarka valstybinei aukštajai mokyklai atitinkamiems metams gali būti skiriama iki 5 procentų papildomų valstybės biudžeto lėšų baziniam finansavimui ir studijoms nuo valstybinei aukštajai mokyklai praėjusių metų valstybės biudžete patvirtintų asignavimų išlaidoms ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų tais metais priimtų studentų studijų ir kitoms išlaidoms, sumos.

  Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra yra išskiriama atskiru straipsniu, nes aktualizuojamos nuostatos dėl pagrindinių veiklos krypčių, akcentuojant inovacijų plėtrai, naujų technologijų atsiradimui reikalingų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos įgyvendinimą bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą.

  Siekiant skatinti mokslo ir technologijų parkus vystyti įstatymu nustatytas funkcijas, papildytas jiems skirtas straipsnis.

  Kadangi valstybė daug dėmesio skiria mokslu grįstai pažangai ir jos įtakai valstybės konkurencingumui stiprinti, įstatymo projekte atskirai išskiriama Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė komisija.

  Įstatymo projektu nekeičiamas studijų finansavimo principas „pinigai seka studentą“, tačiau siūloma racionaliau planuoti, sudarant galimybę Vyriausybės patvirtintas valstybės finansuojamoms pirmosios pakopos studijų vietoms skiriamas valstybės biudžeto lėšas paskirstyti ne pagal studijų sritis, bet ir pagal studijų krypčių grupes, atskiras studijų kryptis.

  Kadangi numatoma galimybė skirti finansavimą ne tik krypčių grupei, bet ir studijų krypčiai, nebelieka tikslinio finansavimo poreikio, todėl šio finansavimo mechanizmo atsisakoma.

  Tikslinamos studentų priėmimo tvarkos nuostatos. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, išskiriant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios mokyklos ir, suderinusios su Švietimo ir mokslo ministerija, skelbia ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų studijų metų rugsėjo 1 dienos. Konkursinio balo sudarymo principus ir kitus kriterijus aukštosios mokyklos skelbia iki gruodžio 1 d., likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki priėmimo pradžios. Taip pat nustatoma, kad mažiausią stojamąjį konkursinį balą aukštosios mokyklos skelbia ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 1 d.

  Minimalūs rodikliai, kuriuos tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija, tampa privalomi stojantiesiems ne tik į valstybinių aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas, bet ir nefinansuojamas studijų vietas.

  Įstatymo projekte nustatomi kriterijai, kuriuos atitinkantys asmenys laikomi gerai besimokančiais ir dėl to pagal Konstituciją turinys teisę į valstybės apmokamą mokslą valstybinėse aukštosiose mokyklose. Atsižvelgiant į tai, kad šie kriterijai bus nustatyti įstatyme, jie bus iš anksto žinomi, yra aiškūs, objektyvūs, skaidrūs, atitinkantys gero mokymosi sampratą, kuri kyla iš visuomenės socialinės patirties ir nepaneigia kiekvienam suprantamos ir visuotinai pripažįstamos žodžio ,,geras“ reikšmės.

  Tikslinami studijų kokybės užtikrinimo, išorinio vertinimo ir akreditavimo mechanizmai.

  Įstatymo projektas paskelbtas LR Seimo teisės aktų bazėje

  Šiuo metu galioja 2009 m. balandžio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. Naują redakciją parengė Švietimo ir mokslo ministerija.

  Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti el. paštu ausra.giedriene@chamber.lt
  iki 2016 03 15.

Skip to content