• Naujienos
 • Švarioji energija visiems europiečiams – Europos augimo potencialas

  ES įsipareigojo iki 2030 m. CO2 išmetimą sumažinti bent 40 proc., taip pat kartu modernizuoti ES ekonomiką, kurti darbo vietas bei užtikrinti ekonomikos augimą. Europos Komisija priėmė švariosios energetikos priemonių rinkinį
  , kuriuo siekiama trijų pagrindinių tikslų:

  1. Pirmenybę teikti efektyviam energijos vartojimui
  . Efektyvaus energijos vartojimo priemonės pirmiausia skirtos;

  • energijos vartojimo efektyvumo gerinimo pagrindams nustatyti;

  • pastatų energijos vartojimo efektyvumui gerinti;

  • gaminių energijos vartojimo efektyvumui (ekologinis projektavimas) gerinti ir vartotojų informuotumui (energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas) didinti;

  • energijos vartojimo efektyvumo privataus finansavimo priemonėms ir pažangiojo išmaniųjų pastatų finansavimo iniciatyvai.

  2. Pasaulinė lyderystė atsinaujinančiosios energijos srityje
  . Atsinaujinančioji elektros energija, švaresnis šildymas ir vėsinimas, anglies dioksidu oro neteršiantis transportas, atsakingi vartotojai ir ne mažiau kaip 27 proc. energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų šaltinių – šios priemonės užtikrins švariąją energiją visiems europiečiams.

  3. Sudaryti tinkamas sąlygas vartotojams
  . Bus patobulintas vartotojams teikiamos skaitmeninės informacijos valdymas. Dėl to vartotojai galės lengviau, greičiau ir aiškiau atlikti tokius kasdieniškus veiksmus kaip atsiskaityti už paslaugas, pakeisti paslaugos teikėją ar persikraustę į kitą būstą sudaryti naują sutartį. Naudodamiesi sertifikuotomis internetinėmis kainų palyginimo priemonėmis vartotojai turės galimybę gauti patikimos ir aiškios informacijos apie geriausius pasiūlymus rinkoje ir taip galės priimti pagrįstesnius sprendimus.

  Dėl pasiūlytų paslaugos teikėjo keitimo mokesčio apribojimų vartotojams bus lengviau juos keisti. Šiuo metu skirtumas tarp dominuojančio paslaugos teikėjo įprastinės siūlomos kainos ir pigiausio rinkos pasiūlymo ES vidutiniškai yra didesnis kaip 50 eurų.

  Vartotojai galės iš paslaugos teikėjo reikalauti jiems tiekiamą energiją apskaityti pažangiuoju skaitikliu. Pažangieji skaitikliai suteiks vartotojams galimybę geriau valdyti savo išlaidas energijai: naudodami daugiau energijos tada, kai ji pigiausia, ir mažiau, kai ji brangiausia, jie galės sutaupyti.

  Tiek atskiri vartotojai, tiek vartotojų grupės turės teisę gaminti, saugoti ir parduoti energiją. Ši teisė padės sutaupyti vartotojams, naudojantiems stoginius saulės elementus bei kitus nedidelio masto energijos gamybos įrenginius, kurie darosi vis įperkamesni. Taigi kiekvienas vartotojas turės naudos iš energetikos sąjungos.

  Šie pasiūlymai – svarbiausi elementai, kurių dar trūko, kad būtų visiškai įgyvendinta ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija
  , visų pirma jos dalys, skirtos atsinaujinančiajai energijai ir energijos vartojimo efektyvumui. Komisija jau pateikė pagrindinius pasiūlymus, kuriais siekiama įgyvendinti ES 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo tikslą. 2015 m. ji pateikė ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos pertvarkymo pasiūlymą
  , siekdama užtikrinti, kad energetikos sektorius ir pramonės sektoriai, kuriuose suvartojama daug energijos, išmetamųjų teršalų kiekį sumažintų tiek, kiek reikia. 2016 m. vasarą Komisija pateikė pasiūlymų
  , kuriais siekiama, kad ir kituose svarbiuose Europos ekonomikos sektoriuose būtų sparčiau pereinama prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų.

  Visi 2015 ir 2016 m. Komisijos pateikti su energetikos sąjunga susiję teisės aktų pasiūlymai turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos svarstomi prioriteto tvarka.

  Daugiau informacijos

Skip to content