• Naujienos
 • Sudarytos palankesnės sąlygos investicinei veiklai

  Birželio 1 d. Seimas priėmė Ūkio ministerijos inicijuotus Ūkinių bendrijų įstatymo pakeitimus, kurie sudarys palankesnes ir patrauklesnes sąlygas investicinei veiklai Lietuvoje, ypač aktualias rizikos kapitalo fondų veiklai.Seimo priimtuose įstatymo pakeitimuose ūkinės bendrijos galės vadovautis ne tik bendrijos veiklos sutartimi, bet ir bendrijos dalyvių sutartimi – taip sudaryta galimybė ūkinėms bendrijoms neviešinti tam tikros pasaulinėje praktikoje paprastai konfidencialia laikomos informacijos, kuria kolektyvinio investavimo subjektai konkuruoja tarpusavyje.

  Duomenis apie komanditinių ūkinių bendrijų komanditorius, bendrijų dalyvių įnašus ir dalyvių tarpusavio santykius reguliuojančius klausimus bus galima perkelti į atskirą – neviešą, notaro netvirtinamą ir Juridinių asmenų registrui neteikiamą – bendrijos dalyvių sutartį. Pagal šiuo metu galiojantį Ūkinių bendrijų įstatymą, bendrijos veiklos sutartyje turi būti nurodyti visi bendrijos dalyviai (jų duomenys, įnašai į bendriją), taip pat dalyvių tarpusavio santykius reguliuojantys klausimai (balsų dalyviams skirstymo, pelno skirstymo taisyklės ir kt.).

  Sumažės ūkinėms bendrijoms tenkanti administracinė našta – nereikės notariškai tvirtinti bendrijos veiklos sutarties pakeitimų (pasikeitus komanditoriaus duomenims ar bendrijos dalyvio įnašui) ir jų registruoti registre, nes šios informacijos nebebūtų bendrijos veiklos sutartyje.

  Ūkinių bendrijų įstatymo pakeitimais taip pat sprendžiami kiti praktikoje kylantys klausimai: sudaroma galimybė komanditoriams gauti komanditinės ūkinės bendrijos lėšų kaip avansu išmokamą pelną, aiškiau reguliuojamas pelno skirstymas dalyviams už trumpesnį negu finansinių metų laikotarpį, dalyvio pasitraukimas ir pašalinimas iš bendrijos, atsiskaitymo su pasitraukusiu ar pašalintu iš bendrijos asmeniu tvarka ir kt.

  Su Seimo priimtais Ūkinių bendrijų įstatymo pakeitimais galima susipažinti teisės aktų informacinėje sistemoje. Įstatymo pakeitimai, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis, įsigalios kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

  Šiuo metu Lietuvoje yra įregistruota 241 tikroji ūkinė bendrija bei 150 komanditinių ūkinių bendrijų.

Skip to content