• Naujienos
 • Rengiama direktyva dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų

  Gruodžio pabaigoje Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl naujos Direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų (Directive on transparent and predictable working conditions in the European Union).

  Siūloma direktyva atnaujinama ir pakeičiama Direktyva dėl informavimo raštu (Direktyva 91/533/EEB), pagal kurią naujoje darbo vietoje dirbti pradedantiems darbuotojams suteikiama teisė būti informuotiems apie esminius darbo santykių aspektus. Komisijos teigimu, pastaroji direktyva nebeatspindi pasikeitusių darbo rinkos realijų, visų pirma nėra atsižvelgiama į pastaraisiais metais atsiradusias naujas darbo formas. Ši iniciatyva – vienas iš Komisijos veiksmų, kuriais siekiama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, apie kurį paskelbta 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge vykusiame socialiniame aukščiausiojo lygio susitikime deramų darbo vietų ir ekonomikos augimo tema.

  Pasak Komisijos, pasiūlymu papildomos dabartinės prievolės informuoti kiekvieną darbuotoją apie jo darbo sąlygas; nustatomi nauji standartai, kuriais siekiama užtikrinti, kad visiems darbuotojams, įskaitant dirbančius pagal netipines darbo sutartis, būtų užtikrintas didesnis darbo sąlygų nuspėjamumas ir aiškumas.

  Pagrindiniai pasiūlymai:

  • Suderinama darbuotojo sąvoką su ES Teisingumo Teismo (TT) praktika. Pagal dabartines taisykles sąvokų apibrėžtys skiriasi, todėl kai kurių kategorijų darbuotojams Direktyva netaikoma;

  • Į Direktyvos taikymo sritį įtraukiamos naujos užimtumo formos, pvz. darbas namų ūkiuose, darbas ne visą darbo dieną, labai trumpalaikės darbo sutartys, darbas pagal iškvietimą, darbas pagal paslaugų kvitus ar darbas interneto platformose;

  • Nustatoma, kad darbuotojams atnaujinta ir išsami informacija būtų pateikiama pirmą darbo dieną, o ne per du mėnesius nuo darbo pradžios, kaip yra dabar;

  • Nustatomos naujos teisės, pvz. pagal kintamąjį grafiką dirbančių darbuotojų teisė į darbo nuspėjamumą, teisė prašyti būti pervestam į stabilesnę darbo vietą ir gauti rašytinį atsakymą ar teisė į privalomą mokymą darbdavio sąskaita;

  • Siūloma stiprinti vykdymo užtikrinimo ir teisių gynimo mechanizmus kaip kraštutines ginčų sprendimo priemones, taikytinas, jei dialogu ginčo išspręsti nepavyko.

  Siūlomą direktyvą svarstys ir turės priimti Europos Parlamentas ir Taryba, o įgyvendinti – valstybės narės, perkeldamos ją į savo teisės aktus ar suteikdamos galimybę tą padaryti socialiniams partneriams kolektyvinėmis sutartimis (pasak Komisijos, socialiniams partneriams bus suteikta galimybė modifikuoti Direktyvoje siūlomas būtiniausias teises, jei bus užtikrinta pakankama apsauga).

  Europos verslo ir pramonės konfederacija BusinessEurope kritikavo Komisijos pasiūlymą (organizacijos pranešimas – šio laiško apačioje). Europos profesinių sąjungų konfederacija ETUC parėmė pasiūlymą, tačiau kritikavo už ambicingumo stoką (ETUC pranešimas
  ).

  Daugiau informacijos:

  Direktyvos projektas:

  COM-2017-797_Transparent-predictable-working-conditions_EN.PDF

Skip to content