• Pritarta vizų režimo su Gruzija liberalizavimui

  Vasario 27 d. Taryba pritarė Europos Komisijos pasiūlymui dėl vizų režimo su Gruzija liberalizavimo.

  2012 m. birželio mėn. Europos Komisija pradėjo dialogą su Gruzija dėl visų režimo liberalizavimo, siekdama išsiaiškinti visas būtinas kelionių į ES be vizų sąlygas. Atsižvelgdama į teigiamą pažangos ataskaitos vertinimą bei bendrus ES ir Gruzijos ryšius, 2016 m. kovo 9 d. Komisija pateikė teisinį pasiūlymą panaikinti vizos reikalavimą Gruzijos piliečiams, turintiems biometrinį pasą, ir atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą dėl vizos reikalavimų kitų nei ES valstybės narės šalių piliečiams. 2016 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo. Vasario 2 d. pasiūlymui buvo pritarta plenariniame posėdyje Europos Parlamente, o šiandien jam pritarė ir Taryba.

  Taryba taip pat pritarė Komisijos pasiūlymui peržiūrėti bevizio režimo galiojimo sustabdymo mechanizmą, kad ES turėtų galimybę greičiau ir lanksčiau reaguoti į padidėjusius migracijos srautus arba į grėsmę vidaus saugumui.

  Dabartinis bevizio režimo sustabdymo mechanizmas, veikiantis nuo 2013 m., suteikia ES galimybę vėl laikinai pradėti taikyti vizos reikalavimus trečiųjų šalių piliečiams, jei staiga gerokai padidėja neteisėta migracija iš tos šalies. 2016 m. Komisija pasiūlė peržiūrėti dabar taikomas taisykles ir dar sustiprinti mechanizmą: sudaryti valstybėms narėms geresnes sąlygas pranešti apie aplinkybes, dėl kurių galėtų būti laikinai sustabdytas bevizis režimas, ir leidžiančių Komisijai imtis taikyti mechanizmą savo iniciatyva.

  Daugiau informacijos apie vizų režimo su Gruzija liberalizavimą (anglų kalba): http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-363_en.htm

  Daugiau informacijos apie bevizio režimo galiojimo sustabdymo mechanizmą (anglų kalba): http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-361_en.htm

Skip to content