• Pritarta privačių subjektų teisei inicijuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus

    Įgyvendindama Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė liepos 29 d. pritarė Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklių) pakeitimams, pagal kuriuos privatūs subjektai turės teisę inicijuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus.

    Taisyklėse nustatyta, kad privatūs subjektai turi teisę inicijuoti (pasiūlyti įgyvendinti) naujus arba galiojančiuose strateginiuose, tarpinstituciniuose veiklos planuose, savivaldybių vidutinės arba trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentuose numatomus įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus, kuriems nėra paruoštas investicijų projektas, pateikdami viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto inicijavimo pasiūlymą kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai.

    Privatus subjektas, teikdamas valstybės ar savivaldybės institucijai viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto inicijavimo pasiūlymą, turės užpildyti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtintos formos dokumentą, kuriame bus pateikta informacija apie inicijuojamą viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą. Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtas ir patvirtintas dokumentas bus skelbiamas interneto tinklapyje www.ppplietuva.lt
    .

    Nustatytu reguliavimu siekiama dar labiau paskatinti valstybės ar savivaldybės institucijų ir privačių subjektų ilgalaikį bendradarbiavimą, įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus.

Skip to content