• Naujienos
 • Prienų verslininkai susitiko su naujais savivaldybės vadovais

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės nariai, manydami, kad Prienų krašto žmonių sėkmė ir gyvenimo kokybė didžia dalimi priklauso ir nuo vietos valdžios noro bendrauti su verslu, į verslo pusryčius pakvietė naujai iš­rinktą merą Alvydą Vaicekauską ir jo pasirinktos komandos narius – vicemerą Algį Marcinkevičių ir administracijos direktorių Egidijų Visocką.

  Susitikimo metu verslininkams rūpėjo išgirsti naujosios valdžios nuomonę apie Trišalės verslo tarybos kūrimą, gauti atsakymus į kai kuriuos kon­krečius klausimus ir aptarti aktyvesnio bei dalykiškesnio bend­ra­darbiavimo galimybes. Viena iš bendradarbiavimo formų, verslo bend­ruomenės nuomone, ir galėtų būti Trišalė taryba. Ją sudarytų Kauno pre­kybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės, Prienų ūkininkų sąjungos ir savivaldybės Tarybos deleguoti nariai.

  Prienų ūkininkų sąjungos pir­mi­ninko Martyno Butkevičiaus ma­nymu, sprendžiant klausimus, su­sijusius su žemės nuoma, grąži­ni­mu ir pardavimu, žemdirbiai ir verslininkai turi suvienyti pastan­gas. Žemės jau trūksta ir kaime, ir mies­te. Be to, vyksta užslėpta jos „parce­liacija“. Akivaizdus to pa­vyzdys – susidariusi neaiški situacija dėl Prie­nų turgaus, kurią spręsda­ma, da­bartinio turgaus savininko ma­nymu, žemėtvarka prisiėmė ad­­mi­nist­ratoriaus funkcijas. Todėl, pasak kai kurių kalbėjusiųjų, kyla grėsmė Prienams likti be turgaus.

  Prienų rajono savivaldybės me­ro Alvydo Vaicekausko teigimu, sa­vivaldybės pozicija aiški – turgus tu­ri išlikti. Tik, žinoma, jis negali būti toks, koks yra dabar.

  Ir ūkininkai, ir verslininkai pasigenda valstybinio požiūrio ir aiškumo, kada žemės reformos procese bus padėtas taškas. Ir ne tik valstybės, bet ir savivaldybių požiūrio, nes ir nuo savivaldybių operatyvumo, for­muojant grąžintinus sklypus bei parengiant detaliuosius planus, taip pat priklauso reformos sparta.

  Dar viena skausminga problema, kurią kėlė verslo pusryčių da­lyviai, tai – viešųjų pirkimų kon­kur­sai. Savivaldybės vadovai tvirtino, kad jie niekaip negali daryti įtakos minėtų konkursų rezultatams, nes pagal galiojančius įstatymus lemia žemiausia kaina. Tačiau, paslaugas teikiančių įmonių vadovų nuomo­ne, savivaldybės specialistai turėtų būti reiklesni žemiausią kainą pa­siūliusiems ir prastai darbus atli­kusiems konkursų laimėtojams. UAB „Hidrosta“ generalinio di­rek­toriaus Valdo Paulausko manymu, jeigu iš kai kurių kitų rajonų ir mies­­tų atklydusių įmonių būtų parei­kalauta aukštos kokybės, jos pačios kituose konkursuose neno­rėtų da­ly­vauti.

  Kad vietos įmonės yra tiesiog dem­pinguojamos, teigė ir UAB „Kleiza ir ko“ vadovas Gintaras Klei­za. Pasak kalbėjusiųjų versli­nin­kų, naivu manyti, kad, dirbtinai sumažinus kainą, vėliau būtų ga­lima kokybiškai atlikti darbus.

  Verslo pusryčių dalyvius taip pat domino savivaldybės požiūris į smulkų verslą, o jeigu konkrečiau, tai – ką vietos valdžia mano apie di­džiųjų prekybos centrų plėtrą Prie­nuose. Ar jie nenumarins vietos vers­lininkų nedidelių prekybos ir maitinimo įmonių? Ir apskritai, ar atstovybės nariai sulauks tokios die­nos, kai galės susipažinti su strate­giniu rajono plėtros planu?

  Mero pavaduotojo A. Mar­cin­ke­vičiaus teigimu, Strateginis pla­nas yra, bet, ko gero, atėjo laikas jo peržiūrėjimui ir korekcijoms. O dėl didžiųjų prekybos centrų, tai, mero A. Vaicekausko manymu, jie netu­rėtų koncentruotis miesto centre.

  Mokesčių politikos klausimu meras buvo griežtesnis. Jis sakė, kad nepakęs apgaudinėjimo ir kad mokesčių lengvatų gali tikėtis ne­bent jauni, pradedantys verslą žmo­nės, o ne tokios įmonės, kaip, pa­vyz­džiui, „Išlaužo žuvis“ ir kitos.

Skip to content