• Naujienos
 • Prienų verslininkai „egzaminavo“ politikus

  Prienų verslininkai „egzaminavo“ politikus

  Kandidatus į Prienų rajono savivaldybės merus arba juos atstovaujančius bendrapartiečius „egzaminavo“ verslininkai.

  Susitikime su verslininkais dalyvavo aštuo­ni pretendentai į merus (neda­lyvavo Juozas Krikštolaitis ir Jo­nas Vilionis). Jie visi tvirtino, kad nori ir yra pasirengę tarnauti savo krašto žmonėms. Skiriasi tik jų požiūris į reformų bei permainų svarbą. Vieni mano, kad visose srityse būtinos kardina­lios reformos. Kiti galvoja, kad užtenka tik eiti teisinga linkme, yra ir abejojančių permainų galimybe, nes „…meras nieko negali“.

  Po prisistatymų likę septyni kandidatai (Visuomeninio rinkimų komiteto „Nepriklau­so­mų kan­di­datų sąrašo Prienų kraš­tas“ ly­deris ir kandidatas į merus Egidijus Visockas toliau diskusijoje nedaly­vavo) atsakinėjo į konkrečius klau­simus. Juos kandidatams verslinin­kai parinko „panaršę“ po preten­dentų rinkimų programas ir atsi­žvelgdami į gimi­nystę su verslu.

  Gintauto Bartulio manymu, tik privati ir viešoji partnerystė gali atgai­vinti apleistas buvusių karei­vinių ir kitas teritorijas. Pasak jo, spren­džiant šią problemą svarbiau­sia išsiaiškinti situaciją bei priežas­tis, kodėl kai kurie pastatai liko „bešei­mi­ninkiai“, ir kuo plačiau paskleisti žinią apie galimybę ir sąlygas naujoms investicijoms.

  Antanas Gustaitis smulkaus verslo plėtrą kaime sieja su biokuro įmonėlių kūrimu, o Alvydas Vaice­kauskas naujų darbo vietų kūrimą – su lankstesne mokesčių politika ir infrastruktūros gerinimu. Kandidato nuomone, savivaldybės biudžete verslo paramai planuojama skirti 5000 eurų suma – niekingai maža.

  Paklausta apie savivaldybės viziją, Loreta Jakinevičienė sakė, kad pir­miausia reikia atsiversti strateginį planą ir prisiminti jame numatytus prioritetus. O atsakydama į klausimą dėl administracijos komandos forma­vimo, kandidatė buvo labai lakoniška. Pasak jos, „…kol biudže­tas dirbs taip, kaip nedirba verslas, tvarkos ir teisingumo nebus“.

  Kandidatė į merus Rima Zablac­kienė ir Joną Vilionį pavadavęs vals­tie­čių sąrašo narys Martynas Butkevičius sulaukė klausimų, su­sijusių su jų programose įrašytų konk­rečių objek­tų renovacija. Rimos Zablackienės teigimu, keletą metų privačių inves­tuotojų nesudominusio „Revuonos“ viešbučio renovacijos naštą turi prisiim­ti savivaldybė ir vieš­bučio teritoriją pritaikyti turizmui.

  Martynas Butkevičius Prienų autobusų stoties rekonstrukciją sieja arba su patvirtintu projektu (reno­vaciją vykdo stoties teritorijoje be­siku­rianti verslo įmonė), arba su privatizacija.

  Algis Marcinkevičius kaip vieną iš prioritetinių darbų yra įsirašęs rū­pestį ke­lio Prienai – Išlaužas – Kau­nas rekonstrukciją. Šios problemos spren­dimą jis sieja su kaimyninių Birš­tono, Kauno rajono ir miesto sa­vivaldybių vadovų parama, bel­džian­tis į Vyriausybės „kišenę“ dėl lėšų sky­rimo.

  Atsakydamas į klausimą apie bendradarbiavimą su verslu Arūnas Vaidogas tvirtino, kad svarbiausia dirbti kartu. Būtent tai, ko per pa­s­taruosius ketverius metus labiau­siai ir pasigedo verslo bendruomenė.

  Gal todėl, kad, pasak kai kurių susitikimo dalyvių, savivaldybė su verslu kalbėjosi kaip nebylys su kurčnebyliu, ir nebuvo jokio kalbėji­mosi, o juo labiau susikalbėjimo. To­dėl diskusijos metu tik su apgailes­tavimu buvo kalba­ma apie vietos valdžios dėmesį verslo aplinkai, savi­valdybininkų ir verslo atstovų išvykas į kaimyninių šalių savival­dybes, bendrus su kaimynais pro­jektus, įvaizdžio formavimą ir kitus abiems pusėms rūpimus klausimus.

  Ramutė Šimukauskaitė, Prienų ir Birštono laikraštis „Gyvenimas“


Skip to content