• Naujienos
 • Po karštų ginčų priimta konvencija dėl „Darbo namuose“

  Vytautas Šileikis iš Ženevos, birželio 16 d.

  Šiandien TDO konferencijoje prasidėjo balsavimai dėl dokumentų, prie kurių taip ilgai buvo dirbama. Pagrindinis dokumentas – nauja konvencija (projektas) dėl „Darbo namuose“ (pilnas tekstas – nuorodoje http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157696.pdf
  nuo 124 puslapio).

  Visame pasaulyje yra priskaičiuojama apie 200 milijonų žmonių, kurie dirba samdomą darbą kieno nors namuose. Labai retai kuri valstybė teisiškai reguliuoja šiuos darbo santykius. Dabar pasaulis gaus bazinį dokumentą, kuriuo, kaip patvirtino visi pasisakiusieji aukščiausiu lygiu, tarp jų – V.Putinas, A.Merkel ir kitų šalių prezidentai, pradedama nauja era įtvirtinant darbo santykius, paremtus socialinio teisingumo normomis ir standartais.

  Pirmuosiuose balsavimuose buvo balsuojama dėl :

  1. TDO biudžeto 2012 metams;

  2. Dėl „Darbo namuose“ konvencijos;

  3. Dėl rekomendacijų įgyvendinant „Darbo namuose“ teisines nuostatas.

  Rytinė diskusija darbdavių grupėje (joje dalyvavo apie 200 organizacijų atstovų iš šalių delegačių) pirmą kartą parodė, kad nėra vieningos nuomonės konvencijos klausimu. Buvo darbdavių, atvirai pasisakančių „prieš“. Kilo didelis nerimas likus tik pusei valandos iki balsavimo sesijos pradžios. Iškilo ir praktinių, ir moralinių, ir etinių klausimų.

  Praktinė problema yra ta, kad kai kurių vyriausybių atstovai darė spaudimą viešajai nuomonei, esą jie nesirengia ratifikuoti konvencijos, nes jeigu ji ir būtų priimta, nebūtų išteklių jai įgyvendinti. Etinė problema glūdi tame, kad konvencijos iniciatyva gimė dar prieš 56 metus, o paskutinius du metus ją rengiant aktyviai dalyvavo visos trys šalys: vyriausybininkai, darbdaviai ir dirbantieji; taigi, jei dabar darbdaviai pareikštų organizuotai suderintą priešingą nuomonę, tai būtų panašu į negražų žaidimą.

  Darbdavių grupės pirmininkas pabandė ieškoti kompromiso: siūlė palaikyti bent rekomendacijas, nors jos, atsietos nuo konvencijos, teisiškai pakimba ore. Taigi į Asamblėjų salę susirinkome nerimaudami.

  Balsavime dalyvavo nuo kiekvienos šalies keturi balsai: du vyriausybininkai, po vieną nuo darbdavių ir dirbančiųjų. Taigi vyriausybininkų balsai yra labai svarbūs.

  Dėl biudžeto nerimo nebuvo. Jis buvo priimtas absoliučia dauguma balsų. Lietuvos Vyriausybės atstovai susilaikė.

  Pagaliau – konvencija. Įtampa išaugo. Buvo matyti daug susirūpinusių veidų. Elektroniniam balsavimui skiriama pusė valandos.

  Pirmininkas skelbia rezultatus, kurie pakelia iš vietų visą milžinišką salę. Nuo balkonų ištiesiamas didžiulis audeklas su ispanišku užrašu „SVEIKINAME!“ Priekyje Jamaikos delegacija šoka džiaugsmo šokį.

  Rezultatai: „už“ konvenciją 396, „prieš“ – 16, susilaikė – 63. Kvorumui būtų pakakę 297 balsų iš 475.

  Dabar jau galima patikėti tuo, ką sakė valstybių vadovai iš Asamblėjų salės tribūnos: prasideda nauja era įtvirtinant socialinį teisingumą visose darbo santykių sferose.

  Priėmus konvenciją, beje, kurios eilės numeris nuo 1919 m. yra Nr.189, balsavimų rezultatai dėl rekomendacijų jau nebekėlė nerimo. Netrukus jie buvo patvirtinti: „už“ 444, „prieš“ 8, susilaikė – 42.

  Rytoj – antroji balsavimų diena. Bus tvirtinami dokumentai (įvairūs papildymai esamiems teisės aktams), kurie buvo nagrinėjami kituose konferencijos komitetuose šitas dvi savaites.

Skip to content