• Naujienos
 • Paskelbtas kvietimas pagal priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“

  Finansavimo tikslas

  Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes

  Finansuojamos veiklos
  • Švietimas ir mokslas

  Remiamos veiklos

  Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas (įskaitant profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos rengimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų mokymą pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas).

  Galimi pareiškėjai

  Profesinio mokymo įstaigos, darbdavių asociacijos, profesinio mokymo įstaigų asociacijos

  Pareiškėjų tipai
  • Nevyriausybinės organizacijos

  • Viešasis sektorius

  Projektų atrankos būdas

  Projektų konkursas

  Paraiškų pateikimo būdas

  Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 56 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

  Paraiška (jei teikiama raštu) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

  • pristatyta pašto kurjerio;

  • atsiųsta registruotu laišku;

  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

  Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 13 d. 24:00 val.

  Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2017 m. kovo 13 d. 17:00 val.

  Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esf.lt iki 2017 m. kovo 13 d. 17:00 val.

  Europos socialinio fondo agentūra

  Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Skip to content