• Naujienos
 • Naujoji dempingo vertinimo metodika

  Gruodžio pabaigoje įsigaliojo Reglamentas 2017/2321, nustatantis naująją dempingo iš trečiųjų šalių vertinimo metodiką (Reglamentu iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš ES narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš ES nesančių valstybių).

  Kaip žinia, standartinis dempingo apskaičiavimo būdas yra lyginti eksporto kainą su eksportuojančios šalies vidaus kainomis arba sąnaudomis. Jeigu dėl valstybės kišimosi į ekonomiką vidaus kainos arba sąnaudos yra iškraipytos, Komisija, apskaičiuodama vidaus vertę, į jas neatsižvelgs, o naudos kriterijus, atitinkančius neiškraipytas gamybos ir pardavimo sąnaudas. Prieš pradedant taikyti naują metodiką reikės pademonstruoti, kad dėl valstybės kišimosi eksportuojančios šalies ekonomikoje yra iškraipymų. Šiuo tikslu Komisija nagrinės visus tyrimo metu pateiktus įrodymus, įskaitant ES pramonės atstovų pateiktus įrodymus. Komisija taip pat gali rengti ataskaitas, kuriose šiuo atžvilgiu būtų apibūdintos tam tikrų šalių arba sektorių ekonomika. Visos su tyrimu susijusios šalys, įskaitant atitinkamos šalies vyriausybę ir eksportuojančius gamintojus, turės galimybę pateikti pastabų dėl atitinkamų tyrimų metu parengtų ataskaitų išvadų ir jas paneigti.

  Nauja metodika gali būti taikoma visoms PPO narėms ir bus taikoma tik naujoms byloms. Europos Komisija parengė įmonėms skirtą procedūrų vadovą, kuriame paaiškina, kaip veikia naujoji sistema ir kokie praktiniai pakeitimai skundų rengimo procese (nuoroda apačioje).

  Komisija paskelbė ir pirmąją šalies ataskaitą, kuria ES pramonė gali naudotis kaip įrodymu, prašant naudoti naują antidempingo tyrimo metodiką: ji skirta Kinijai, nes, pasak Komisijos, didelė dalis ES antidempingo veiklos susijusi su importu būtent iš šios šalies. Paskelbtoje ataskaitoje apibūdinami tam tikri Kinijos ekonomikos aspektai, pvz. šalies makroekonomika, pagrindiniai gamybos veiksniai, naudojami visuose gamybos procesuose (pvz., darbo jėga, energija), tam tikri ekonomikos sektoriai, įskaitant plieną ir keramiką.

  Kitos ataskaitos bus parengtos remiantis tais pačiais kriterijais: jų santykine svarba ES antidempingo veiklai ir rodikliais, rodančiais, kad jose gali būti iškraipymų, susijusių su valstybės kišimusi į ekonomiką. Kita šalies ataskaita bus susijusi su Rusija.

Skip to content