• Naujienos
 • Kviečiame deleguoti atstovus į sektorinius profesinius komitetus

  Kviečiame deleguoti atstovus į sektorinius profesinius komitetus

  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras yra įpareigotas patvirtinti naujos sudėties sektorinius profesinius komitetus.

  Sektorinis profesinis komitetas (SPK) – bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti konkretaus ūkio sektoriaus – veiklų grupės strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus pagal veiklų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas.

  Sektoriniai profesiniai komitetai atlieka šias funkcijas:

  1. vertina profesinius standartus, jų rengimo ir atnaujinimo poreikį, teikia išvadas Centrui dėl atnaujinamų profesinių standartų, pritaria / nepritaria parengtų profesinių standartų projektams;

  2. vertina profesinio mokymo programas ar jų modulius;

  3. vertina pameistrystės mokymo organizavimo apimtis konkrečiame ūkio sektoriuje ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl galimybių vykdyti profesinį mokymą pameistrystės būdu;

  4. dalyvauja profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, ir profesinio mokymo programų išoriniame vertinime;

  5. teikia išvadas Centrui dėl reikalavimų neformaliojo profesinio mokymo programų ir jų modulių registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;

  6. pagal kompetenciją svarsto ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros I–VIII lygio kvalifikacijų (kvalifikacijų pavadinimų, lygių, suteikimo);

  7. pagal kompetenciją teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Ūkio ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir (arba) specialistų poreikio;

  8. Sprendžia kituose teisės aktuose numatytus kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje.

  SPK sąrašas

  Atsižvelgiant į konkrečių ūkio sektorių veiklų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas ir derinant su švietimo sritimis, iš viso sudaryta 18 sektorinių profesinių komitetų:

  1. Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo;

  2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos;

  3. Finansinės ir draudimo veiklos, apskaitos, buhalterijos ir audito, nekilnojamojo turto operacijų;

  4. Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo;

  5. Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos;

  6. Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos;

  7. Naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų, vaistų pramonės gaminių ir farmacijos preparatų, guminių ir plastikinių gaminių, kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos;

  8. Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, variklinių ir kitų transporto priemonių, mašinų ir įrangos gamybos ir remonto;

  9. Paslaugų administravimo, aptarnavimo, organizacijų ir įstaigų veiklos;

  10. Spausdinimo, leidybinės veiklos, televizijos ir radijo programų gamybos ir transliavimo, informacinių paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimų;

  11. Statybos, architektūros, inžinerijos veiklos ir susijusių techninių konsultacijų;

  12. Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos;

  13. Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamybos;

  14. Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos;

  15. Transporto ir saugojimo paslaugų;

  16. Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos;

  17. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos;

  18. Žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, kirpyklų ir grožio salonų paslaugų.

  SPK veiklos organizavimas

  Pagrindinė sektorinio profesinio komiteto darbo forma yra posėdžiai (taip pat ir elektroniniai), kurie bus organizuojami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per metus. SPK sudėtys atnaujinamos kas 5 metus.

  Sektorinį profesinį komitetą sudarys ne mažiau kaip 9 atitinkamų ūkio sektorių ministerijų, kitų valstybės, savivaldybės institucijų, mokslo ir studijų institucijų, įstaigų ir socialinių partnerių deleguoti nariai. Darbdaviams atstovaujantys nariai sudarys ne mažiau kaip pusę kiekvieno sektorinio profesinio komiteto narių, išskyrus tuos atvejus, kai darbdavius atstovaujantys subjektai pasiūlys mažesnį sektorinio profesinio komiteto narių skaičių.

  Reikalavimai SPK nariams

  Deleguoti asmenys atstovauja juos delegavusio subjekto pozicijai sektoriniuose profesiniuose komitetuose nagrinėjamais klausimais. Sektorinių profesinių komitetų nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. Sektorinių profesinių komitetų nariais negali būti valstybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

  Dėl Jūsų įstaigai aktualių sektorinių profesinių komitetų kreipkitės į Kauno PPA rūmus el. paštu ausra.misone@chamber.lt
  iki 2018 m. liepos 17 d. Informuokite nurodydami SPK pavadinimą, deleguojamo asmens vardą, pavardę, pareigas, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

  Kilus klausimams prašome kreiptis į rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovę Aušrą Misonę tel. 8 610 12791, el. p. ausra.misone@chamber.lt

Skip to content