• Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra

  Aplinkos apsaugos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2.
  projektą.

  Priemonės tikslas – skatinti aukštesnio technologinio lygio atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtrą, siekiant užtikrinti kokybiškesnių žaliavų tiekimą atliekų perdirbimo įmonėms ir aukštesnį komunalinių atliekų perdirbimo lygį.

  Remiama veikla – atskirai surinktų ir/ar iš mišrių komunalinių atliekų srauto išrūšiuotų atliekų pradinio apdorojimo įrenginių įsigijimas ir/ar modernizavimas, siekiant paruošti jas perdirbimui. Teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

  Galimi pareiškėjai – įmonės, vykdančios arba ketinančios vykdyti R12 ir/ar S5 komunalinių atliekų naudojimo ir/ar tvarkymo veiklą, bet nevykdančios ir neketinančios vykdyti R1-R2, R4-R11 atliekų naudojimo veiklų pagal veiklų klasifikaciją, nustatytą Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede
  , galimi partneriai – atliekas tvarkančios įmonės, įregistruotos į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą.

  Kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. IV ketvirtį. Projektų atranka bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt
  .

  Projektas derinimas, jei turite pastabų ar pasiūlymų, prašome informuoti el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt
  iki rugpjūčio 23 d. Jūsų nuomonė bus perduota Aplinkos apsaugos ministerijai.

Skip to content