• Naujienos
 • Koalicijos „Už Kauną!“ 2011–2015 m. programa

  Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), koalicijos „Vieningas Kaunas“ (VK), Darbo partijos (DP), partijos „Jaunoji Lietuva“ (PJL), Liberalų ir centro sąjungos (LICS), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (LRLS) atstovai, išrinkti į Kauno miesto savivaldybės tarybą, įsipareigojo atlikti šiuos darbus:

  SAVIVALDA

  • Viešas, lengvai prieinamas, suprantama kalba vykdomas gyventojų informavimas – neatsiejama šiuolaikinės demokratijos ir miesto valdymo dalis. Visi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai, Tarybos narių vardinio balsavimo rezultatai bus viešai prieinami kiekvienam kauniečiui. Elektroninių paslaugų plėtra – mūsų prioritetas. Išplėsime elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičių, šį procesą padarysime aiškesnį ir paprastesnį. Gyventojai turės galimybę sekti savo pateiktų užklausų sprendimo eigą, o atsakymus ir priimtus sprendimus gauti elektroniniu būdu. Mūsų tikslas – galimybė kauniečiui gauti paslaugas neišėjus iš savo namų ar darbo kabineto.

  • Kuo aktyviau ir plačiau įtrauksime miesto gyventojus dalyvauti svarstant miesto Savivaldybės biudžetą.

  • Sieksime, jog Savivaldybės administracijoje dirbtų kvalifikuoti, geranoriški miestiečiams darbuotojai, turintys galimybes ir norą tobulėti savo profesijos srityje. Savivaldybės darbe diegsime naujausius viešosios vadybos principus, kurie geriausiai atitinka miestiečių poreikius ir pageidavimus.

  • Pritaikysime esamus Savivaldybės objektus (seniūnijas, švietimo įstaigas) jaunimo, senjorų, vietos bendruomenių ir geros kaimynystės poreikiams.

  • Remsime saugios kaimynystės iniciatyvas, toliau bendradarbiausime su viešosios tvarkos palaikymo institucijomis ir privačiomis saugos tarnybomis, kad užtikrintumėme miesto gyventojų ir svečių saugumą. Inicijuosime įstatymų pataisas dėl municipalinės policijos steigimo.

  • Sieksime, kad efektyviau būtų panaudojama Savivaldybės struktūra ir kompetencija miesto gyventojų saugumui užtikrinti: priimami Tarybos sprendimai, leidžiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai pagal kompetenciją, rengiami ir įgyvendinami projektai ar programos, susiję su miesto gyventojų saugumo užtikrinimu, įkuriami bendruomenės saugumo centrai prie Savivaldybės, energingiau įtraukiamos bendruomenės ir seniūnijos.

  • Visomis išgalėmis kovosime su korupcijos apraiškomis Kauno miesto savivaldybėje, bendradarbiaudami su miesto bendruomene ir atitinkamomis teisėsaugos institucijomis.

  ŪKIS IR TRANSPORTAS
  • Pasitelkdami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas ir privatų kapitalą rekonstruosime ir sutvarkysime magistralines Kauno miesto gatves. Priversime rangovus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ne tik tvarkant gatves, bet ir viso garantinio laikotarpio metu.

  • Savivaldybės biudžete numatysime lėšų įvažoms į kiemus ir prie miesto viešųjų įstaigų (poliklinikų, ligoninių, darželių, mokyklų) sutvarkyti. Skatinsime daugiabučių namų bendrijas tvarkytis įvažas į kiemus ir prisidėti prie tokių darbų finansavimo.

  • Modernizuodami eismo reguliavimo sistemą sureguliuosime transporto srautus visame mieste.

  • Sieksime, jog viešasis miesto transportas taptų lygiaverte ir kokybiška alternatyva automobiliui mieste. Nuolat aktyviai atnaujinsime miesto viešojo transporto parką. Teiksime pirmumą šiuolaikinėms, ekologiškoms transporto priemonėms. Troleibusai, dviračiai ir alternatyviu kuru varomoms transporto priemonės turi tapti įprastos Kaune.

  • Peržiūrėsime komunalinių mokesčių tarifus miesto gyventojams. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių tikslas – ne pelnas, o kokybiškas paslaugų teikimas.

  • Siūlysime palankiausias atliekų išvežimo kainas gyventojų jau išrūšiuotoms atliekoms. Suprasdami tausaus išteklių naudojimo svarbą, kursime ir įdiegsime švietimo programas, rodančias, kaip į savo aplinką galima žvelgti per ekologijos ir žaliosios ekonomikos prizmę.

  • Inicijuosime troleibusų linijos Šilainiuose antrojo etapo tiesybą.

  ENERGETIKA
  • Šilumos kainas gali sumažinti tik konkurencija ir vietinio kuro naudojimas. Per artimiausius 4 metus pasieksime, kad nepriklausomų šilumos gamintojų prisijungimas prie Kauno šilumos tiekimo tinklo būtų apibrėžtas aiškiomis, skaidriomis, nediskriminacinėmis taisyklėmis ir bent pusę reikiamos šilumos tiektų kiti nepriklausomi gamintojai. Elektrinės turi deginti ne tik brangias dujas, bet ir biokurą, atliekas. Modernizuosime mieste esančias elektrines.

  • Sieksime mažinti šilumos vartojimą – skatinsime bendrijų kūrimąsi, senų namų renovaciją. Teiksime pagalbą per Bendrijų rėmimo fondą daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijoms, gerinančioms būstą ir jo aplinką.

  • Renovuosime Savivaldybės valdomus pastatus (ligoninės, poliklinikos, mokyklos, muziejai, vaikų lopšeliai-darželiai ir kita), pritaikydami modernias saulės ir vėjo energijos technologijas jiems šildyti ir vėdinti.

  • Užtikrinsime, kad miesto visuomenei būtų nuolat pateikiama informacija apie šilumos tiekėjų ekonominius rodiklius, siekiant laiku išsiaiškint esamus rezervus.

  • Vykdysime lanksčią atsijungimo nuo miesto centralizuotų šilumos tinklų politiką.

  • Sieksime, kad seni namai būtų renovuojami kvartalais. Taip galima išspręsti daug buities problemų, kompleksiškai atnaujinti ne tik būstus, šilumos tiekimo tinklus, bet ir aplinką, numatyti vietas automobiliams statyti ir vaikų žaidimo aikštelėms.

  MIESTO PLĖTRA, INVESTICIJOS IR TURIZMAS
  • Išnaudodami palankią Kauno geografinę padėtį, gerinsime miesto pasiekiamumą sausumos, oro ir vandens transportu, užtikrinsime šių transporto rūšių jungtis, siekdami, kad Kaunas taptų europinės reikšmės transporto ir logistikos centru.

  • Pasitikėjimas verslu – mūsų ekonominės politikos prioritetas. Plėsdami viešą ir privačią partnerystę pirmiausia sieksime sudaryti verslui tinkamą aplinką, greitinti biurokratines procedūras (leidimų išdavimą, detaliųjų planų rengimą).

  • Dirbsime su smulkaus ir vidutinio verslo ir kitomis asocijuotomis verslo struktūromis, siekdami spręsti aktualiausias šio sektoriaus problemas.

  • Sieksime, kad savivaldybėms būtų perduotas disponavimas miesto teritorijoje esančia valstybine žeme, nes tai padėtų pritraukti investicijas į miestą ir skatintų naujų darbo vietų kūrimąsi.

  • Skatinsime ir remsime mokslo ir žinių ekonomikos plėtrą. Skatinsime inovacijas ir verslo investicijas į mokslą ir studijas, aukštos kokybės darbo vietų kūrimą tam, kad aukštųjų mokyklų absolventai savo ateitį sietų su Kaunu.

  • Pradėsime Laisvės alėjos rekonstrukciją.

  • Miesto centre ir prie lankomiausių objektų statysime daugiaaukštes ir požemines automobilių stovėjimo aikšteles.

  • Spręsime automobilių statymo miesto miegamųjų rajonų daugiabučių namų kiemuose problemą.

  • Matome turizmą Kaune kaip vieną iš svarbiausių strateginių ilgalaikio miesto ekonomikos vystymo krypčių. Turizmą būtina sieti su tarptautiniais sporto ir kultūros renginiais, konferencijomis, festivaliais. Prioritetą skirsime pažintinio, verslo ir renginių turizmo plėtrai mieste.

  • Kaunas – upių sostinė, todėl skatinsime vandens turizmą, sudarydami sąlygas vandens kelių infrastruktūros plėtrai.

  • Prisidėsime prie Kauno oro uosto plėtros. Keliaujantiesiems sudarysime geras susisiekimo su miesto centru galimybes.

  ŠVIETIMAS
  • Suvienodinsime konkurencijos sąlygas visų tipų ugdymo įstaigų veiklai Kaune. Mokyklų vadovus priimsime į pareigas skaidrių ir viešų konkursų būdu pagal aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotus reikalavimus kandidatų kompetencijai.

  • Ugdymo procese daug dėmesio skirsime menui ir kūno kultūrai. Bendradarbiaudami su miesto kultūros įstaigomis, mokymosi programas praturtinsime edukacinėmis popietėmis moksleiviams Kauno teatruose, muziejuose, koncertų salėse. Fizinio lavinimo pamokas padarysime patrauklesnes, bendradarbiaudami su mieste veikiančiomis visuomeninėmis sporto organizacijomis ir klubais.

  • Ypatingą dėmesį skirsime tautinės kultūros puoselėjimui. Vertinsime mokyklų bendruomenių pastangas ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą, verslumą, toleranciją ir kūrybingumą.

  • Sieksime, kad pedagogams, darželių auklėtojams būtų užtikrintos geriausios sąlygos dirbti ir už tai gauti teisingą atlygį. Netoleruosime priverstinių nemokamų atostogų.

  KULTŪRA
  • Gerinsime miesto kultūros ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūrą ir skatinsime kūrybinės veiklos ir meno įvairovę.

  • Užtikrinsime deramą Kauną reprezentuojančių profesionalių meno kolektyvų ir profesionalių menininkų finansavimą ir sudarysime palankiausias sąlygas menininkų saviraiškai.

  • Rūpinsimės istorinių pastatų, kraštovaizdžio, vietovardžių išsaugojimu.

  • Tvarkysime kultūros ir istorijos paminklus ir jų aplinką panaudodami Europos Sąjungos (ES) fondų lėšas.

  • Saugosime nacionalinės kultūros tapatumą: plėtosime dainų ir šokių švenčių, kitas lietuvybės tradicijas. Įgyvendinsime lietuvių etninės kultūros ir vietos tradicijų tęstinumą užtikrinančias kultūros plėtros programas. Puoselėsime folklorą, amatus ir kitas tautines tradicijas.

  • Sudarysime sąlygas vietos bendruomenių meninei saviraiškai, skatinsime naujas kultūrinio gyvenimo ir žmonių bendravimo formas. Skatinsime bendruomenių kultūrines iniciatyvas, remsime ir populiarinsime mėgėjų kūrybą.

  • Remsime kino meną.

  • Pastatysime paminklą kun. A. Mackevičiui, sutvarkysime Senosiose Kauno kapinėse (Ramybės parke) esančią Partizanų atminimo alėją.

  • Remdami mieste gyvenančių tautinių mažumų kultūrą ir jos sklaidą, užtikrinsime kiekvienai bendruomenei ir jos individams visavertės kultūrinės raiškos galimybes.

  SOCIALINĖ APSAUGA
  • Sukursime sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo strategijas, kuriomis remiantis būtų skirstomos Savivaldybės lėšos ilgalaikėms socialinėms ir sveikatos apsaugos programoms.

  • Spręsime socialinio (municipalinio) būsto problemą. Revizuosime savivaldybės socialinio būsto būklę ir panaudojimą, racionaliai gerinsime jo būklę.

  • Skatindami socialinių paslaugų konkurencingumą, proporcingai didinsime finansavimą iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto socialinės veiklos ir neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms.

  • Skatinsime neįgaliųjų ir senų žmonių ilgalaikį dalyvavimą bendruomenėje, sudarant galimybę naudotis sociokultūriniais centrais, kurie būtų įkuriami mikrorajonuose, prie seniūnijų.

  JAUNIMAS
  • Bendradarbiausime su universitetais ir sieksime, kad čia gyvenantys ir atvykstantys studentai savo ateitį sietų su Kaunu.

  • Kauno miesto savivaldybės biudžete sudarysime atskirą Kauno jaunimo fondą.

  • Inicijuosime verslumo ugdymo mokyklose programas paaugliams. Daugiau dėmesio skirsime konsultacinei pagalbai naujai įsikūrusiems verslams, kurie tik pradeda savarankiškai veikti rinkoje, skatinsime jų aktyvesnį dalyvavimą ES paramos programose.

  • Inicijuosime inovatyvių darbo erdvių, kurios skatintų jaunimo kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir iniciatyvumą, kūrimąsi.

  • Siekdami ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką ir kultūringą jauno žmogaus asmenybę, vykdysime pilietinį ir patriotinį jaunimo švietimą, įvairiomis programomis skatinsime pasyvaus jaunimo įsitraukimą į aktyvią veiklą.

  • Bendradarbiaudami su jaunimo bendruomenėmis, įrengsime skirtingų sporto šakų aikšteles, sudarysime sąlygas jaunimui naudotis sporto salėmis, baseinais, teniso kortais, miestiečių lankomose vietose įkursime erdves, pritaikytas meniniams pasirodymams.

  SVEIKATA
  • Savivaldybės biudžeto ir kitomis lėšomis gerinsime miesto poliklinikų ir ligoninių techninę ir materialinę bazę. Sudarysime geras darbo sąlygas gydytojams ir kitiems medicinos darbuotojams, kad paslaugos gyventojams būtų teikiamos kokybiškai ir laiku.

  • Skirsime daugiau dėmesio ir lėšų sveikai gyvensenai užtikrinti, sporto bazėms atnaujinti ir viešosioms erdvėms, skirtoms aktyviam laisvalaikiui ir sportui, įrengti.

  • Stabdysime alkoholizmo ir narkomanijos plitimą, užtikrinsime, kad veiktų specializuota įstaiga, kurioje būtų blaivinami asmenys, apsvaigę nuo narkotikų ir alkoholio poveikio. Skatinsime žinių apie neigiamą alkoholio poveikį žmogaus organizmui, socialiniam gyvenimui, plitimą. Griežtai kontroliuosime licencijų verstis prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą ir jų vykdymą.

  • Pasirūpinsime, kad mieste nebeliktų probleminių alkoholio prekybos vietų.

  • Sieksime, kad Kauno mieste daugėtų nerūkymo zonų.

  • Skatinsime savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas rengti projektus ES paramos lėšoms gauti.

  • Skatinsime sveikos gyvensenos principus, ankstyvą ligų diagnostiką ir profilaktiką, ypatingą dėmesį skirsime vaikų sveikatos profilaktikai.

  SPORTAS
  • Kiekvienoje seniūnijoje inventorizuosime ir sutvarkysime bent po vieną apleistą sporto ir žaidimų aikštelę.

  • Užbaigsime „Girstučio“ sporto centro rekonstrukciją.

  • Įrengsime ir atnaujinsime lauko gimnastikos ir kliūčių ruožų įrenginius ir lauko žaidimų aikšteles prie bendrojo lavinimo mokyklų, plėsime lauko treniruoklių tinklą viešosiose miesto erdvėse.

  • Toliau vykdysime moksleivių mokymo plaukti programą, baigsime renovuoti Kauno plaukimo mokyklos baseinus, ieškosime galimybių pastatyti naują plaukimo baseiną.

  • Skatinsime bendruomenių fizinio aktyvumo ir užimtumo projektus ir savanorių veiklą sporte.

  • Remsime talentingus miesto sportininkus, sportininkų rinktines, rūpinsimės jų meistriškumo tobulinimu, išsaugosime ir plėsime sportininkams rengti skirtus sporto ugdymo centrus, mokyklas.

  • Remsime Kauną garsinančias įvairių sporto šakų komandas ir sportininkus, kūno kultūros ir sporto renginius.

  • Remsime ir skatinsime neįgaliųjų sportą.

  • Renovuosime ir modernizuosime esamus sporto objektus ir inicijuosime naujų sporto bazių įrengimą Kauno mieste.

Skip to content