• Naujienos
 • Investicijų skatinimo Kauno regione galimybių analizė

  Kauno regionas siekia būti patraukli erdvė investicijoms. Suvienijus Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyriaus, Kauno apskrities savivaldybių, Kauno regiono plėtros agentūros, Kauno ir Kėdainių LEZ, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Technopolio ir kitų regiono institucijų pastangas, buvo inicijuotas ir šiuo metu jau baigiamas įgyvendinti projektas „Investicijų skatinimo Kauno regione galimybių analizės parengimas“, finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-4.2-VRM-02-R ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

  Olandų konsultacinė kompanija „Buck Consultants International“ parengė investicijų skatinimo Kauno regione galimybių analizę.

  Pagrindinės Kauno regiono stiprybės yra: santykinai didelė išsilavinusios, motyvuotos darbo jėgos patraukliomis sąnaudomis pasiūla, didelis universitetų ir kitų mokslo įstaigų potencialas, tarptautinės susisiekimo infrastruktūros vystymas (keliai, vidaus vandenų keliai ir oro transportas), žemos nekilnojamojo turto kainos, stiprios gamybos tradicijos.

  Įvertinus, Kauno regiono darbo jėgos augimo potencialą, išskirtinius Kauno regiono pranašumus ir atsižvelgiant į tiesioginių užsienio investicijų tendencijas, siūloma vystyti 5 prioritetinius Kauno regiono investicijų skatinimo sektorius – logistikos, mašinų įrangos gamybos, verslo paslaugų, informacinių ir ryšių technologijų, sveikatos sektorius.

  Prioritetiniai Kauno apskrities investicijų sektoriai su konkuruojančiais Centrinės ir Rytų Europos regionais pajėgūs konkuruoti išlaidomis, tačiau atsilieka kokybe, todėl pasiūlyti veiksmai, kuriais galima didinti Kauno regiono investuotojams patrauklumą, gerinti Kauno apskrities savivaldybių verslo klimatą, skatinti pasirinktų prioritetinių sektorių vystymąsi, klasterių juose kūrimą bei stiprinimą.

  Norint įgyvendinti siūlomas Kauno regiono patrauklumo didinimo investuotojams priemones, reikia suvienyti Kauno regiono institucijų pastangas – ieškoti būdų, kaip regione išlaikyti jaunus išsilavinusius ir talentingus žmones, stiprinti Kauno regiono universitetų ir regiono įmonių bendradarbiavimą, spręsti investicijų plėtrą stabdančius nekilnojamojo turto vystymo – sklypų su įrengta infrastruktūra, biurų ir pramoninės paskirties pastatų trūkumas – klausimus, toliau vystyti susisiekimo infrastruktūrą (Palemono intermodalinis logistikos centras, Marvelės prieplaukos statyba).

  Ne mažesnį vaidmenį vaidina ir nacionalinio lygmens klausimų, susijusių su patrauklumo investuotojams didinimu, sprendimas – aktualūs darbo santykių reglamentavimo klausimai (darbo grafiko lankstumo piko, viršvalandžių metu reglamentavimas ir pan.), „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas, „Via Baltica“ kelio plėtros klausimas (praplatinimas bent iki dviejų eismo juostų) ir kt.

  Atsižvelgiant į analizės išvadas bus atnaujintas Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų, o tai leis pagerinti regiono plėtros planavimą investicijų srityje.

  Studija skelbiama šiuo adresu:

  http://www.lietuvosregionai.lt/?page_id=14712preview=true

Skip to content