• Naujienos
 • Galimybės mažesnėms įmonėms lengviau gauti finansavimą kapitalo rinkose

  Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) suteikti daugiau galimybių gauti finansavimą viešosiose rinkose.

  Europos Komisijos pristatoma į kapitalo rinkų sąjungos (KRS) darbotvarkę įtraukta iniciatyva turėtų padėti ES įmonėms lengviau ir pigiau gauti rinkos finansavimą savo plėtrai.

  Nepaisant pranašumų, kurių suteikia įtraukimas į biržos prekybos sąrašus, MVĮ skirtoms ES viešosioms rinkoms gali būti sunku pritraukti naujų emitentų. Todėl Komisija, kaip buvo nurodžiusi 2017 m. birželio mėn. KRS veiksmų plano laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje
  , nori pakeisti galiojančias patekimo į viešąsias rinkas ES taisykles. Tai papildo kuriant kapitalo rinkų sąjungą Komisijos jau priimtas išsamias priemones, kuriomis siekiama suteikti daugiau galimybių MVĮ gauti rinkos finansavimą.

  Taip siekiama mažinti biurokratinių kliūčių mažosioms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms būti įtrauktoms į prekybos sąrašus ir leisti vertybinius popierius MVĮ augimo rinkose, nustatyti naują smulkiesiems emitentams skirtą prekybos vietos kategoriją ir skatinti biržinių MVĮ akcijų likvidumą. Naujosiomis taisyklėmis bus nustatytas proporcingesnis metodas, kaip skatinti MVĮ įtraukti į prekybos sąrašus ir kartu užtikrinti investuotojų apsaugą ir rinkos vientisumą.

  Pagrindiniai siūlomi MVĮ įtraukimo į prekybos sąrašus taisyklių pakeitimai:

  • Kad MVĮ nesusidarytų pernelyg didelė administracinė našta, pakeisti dabartinį įpareigojimą sudaryti asmenų, turinčių prieigą prie informacijos, kuri gali daryti poveikį kainoms, registrus ir kartu užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų tirti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija atvejus.

  • Leisti emitentams, kurie MVĮ augimo rinkos prekybos sąrašuose buvo ne trumpiau nei trejus metus, pereinant į reguliuojamą rinką pateikti paprastesnius prospektus. Prospektas – tai teisinis dokumentas, kuriame pateikta informacija, kurią investuotojas turi žinoti, prieš priimdamas sprendimą investuoti į įmonę. Šiandienos pasiūlymu siekiama dar daugiau nei jau persvarstytomis ir supaprastintomis prospektui taikomomis taisyklėmis, kad įmonėms būtų lengviau patekti į Europos kapitalo rinkas.

  • Sudaryti sąlygas prekybos vietoms, kurių specializacija – obligacijų emisija, lengviau registruotis kaip MVĮ augimo rinkoms. Tai bus pasiekta nustačius naują apibrėžtį – emitentų, kurie leidžia tik skolos vertybinius popierius. Emitentais, kurie leidžia tik skolos vertybinius popierius, laikomos įmonės, kurios per 12 mėnesių išleidžia mažiau nei 50 mln. EUR vertės obligacijų.

  • Sukurti bendrą likvidumo sutarčių taisyklių rinkinį, kuris MVĮ augimo rinkose visose valstybėse narėse būtų taikomas kartu su nacionalinėmis taisyklėmis. Likvidumo sutartys – tai emitentų ir finansų tarpininkų (banko arba investicinės įmonės) susitarimai, pagal kuriuos emitento vardu perkamos ir parduodamos emitento akcijos. Taip finansų tarpininkas padidina akcijų likvidumą.

  Iniciatyva turėtų padidinti MVĮ vykdomo pradinio viešo akcijų platinimo atvejų skaičių ir sudaryti sąlygas į tų rinkų prekybos sąrašus įtrauktoms įmonėms pritraukti įvairesnių investuotojų. Dėl didelio pirkėjų ir pardavėjų skaičiaus, didesnio likvidumo rinka sudarys palankesnes sąlygas prekiauti MVĮ akcijomis, o MVĮ – lengviau gauti finansavimą. Be to, investuotojai į MVĮ investicijas galėtų lengviau paversti pinigais ir taip prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo Europos Sąjungoje.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!wR47rc

Skip to content