• Naujienos
 • Europos socialinis fondas 2007–2014 m. padėjo beveik 10 milijonų europiečių susirasti darbą

  Europos Komisija paskelbė 2007–2013 m. investicijų pagal Europos socialinį fondą (ESF) vertinimo ataskaitą ir konkrečias visų valstybių narių ataskaitas.

  Ataskaitos duomenys rodo, kad iki 2014 m. pabaigos su Fondo pagalba darbą susirado ne mažiau kaip 9,4 milijono Europos gyventojų (daugiau kaip 125 tūkst. lietuvių) . 8,7 milijono asmenų įgijo kvalifikacijas arba gavo baigimo sertifikatus (beveik 500 tūkst. lietuvių). Apie kitus teigiamus rezultatus, pavyzdžiui, išaugusį gebėjimų lygį, pranešė dar 13,7 milijono dalyvių. Pagrindinėms tikslinėms grupėms priklausė žemos kvalifikacijos asmenys (40 proc.), jaunimas (30 proc.) ir palankių sąlygų neturintys asmenys (ne mažiau 21 proc.).

  Valstybės narės pasinaudojo ESF teikiamais dideliais papildomais finansiniais ištekliais užimtumo ir socialinėms problemoms spręsti, įtraukė į programas asmenis ir pradėjo vykdyti politines strategijas, kurioms priešingu atveju sunku būtų buvę rasti finansinę paramą. Pavyzdžiui, ESF suteikė daugiau negu 70 proc. išteklių, reikalingų vykdyti aktyvios darbo rinkos politiką Bulgarijoje, Estijoje, Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje (85 proc.), Maltoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.

  ESF paskatino suinteresuotuosius subjektus ieškoti naujų veikimo būdų ir teikė paramą vietos ir regioninio masto inovacijoms, kurios vėliau buvo taikomos nacionaliniu mastu. ESF suvaidino esminį vaidmenį teikiant paramą valstybinių užimtumo tarnybų ir kitų už aktyvios darbo rinkos veiksmus atsakingų institucijų modernizavimui. Mažiau išsivysčiusiuose regionuose ESF teikė paramą švietimo, teisminių institucijų ir bendrojo viešojo administravimo reformoms. Tokiu būdu jis suteikė teigiamą postūmį verslo aplinkai ir kūrė įtraukesnę visuomenę. Makroekonominio modeliavimo duomenys rodo, kad ESF darė teigiamą poveikį ES 28 šalių BVP (kuris išaugo 0,25 proc.) ir darbo našumui.

  Lietuvoje pasiekti rezultatai įgyvendinant ESF projektus pateikiami kaip vienas iš pozityvių pavyzdžių gerinant socialinę įtrauktį. 2012 m. pabaigoje įsidarbino 450 klausos negalią turinčių asmenų. Šią negalią turinčių įsidarbinusių asmenų skaičius išaugo iki 70 proc. ir gerokai viršijo pirminius lūkesčius (50 proc.) nepaisant sudėtingos ekonominės aplinkos.

  ESF – pagrindinė Europos investavimo į žmogiškuosius išteklius priemonė, kuria skatinamas užimtumas ir socialinė įtrauktis. Fondo veiklos prioritetai – padėti žmonėms susirasti darbą (arba geresnį darbą), integruoti palankių sąlygų neturinčius asmenis į visuomenę ir užtikrinti visiems teisingesnes gyvenimo galimybes. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ESF vykdė veiklą visose 28 valstybėse narėse per 117 veiksmų programų.

  Iš viso ESF 2007–2013 m. skirta 115,6 milijardo EUR asignavimų, iš kurių 76,8 milijardo EUR iš ES biudžeto, 35,1 milijardo EUR iš valstybių nacionalinių įnašų ir 3,7 milijardo EUR iš privačių fondų. Veiksmai vykdyti nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn.

  2014–2020 m. laikotarpiu Lietuvoje numatomos 1,127 mlrd. eurų investicijos iš Europos socialinio fondo, kuriuo finansuojamos neinfrastruktūrinės veiklos, orientuotos į socialinės atskirties mažinimą, švietimą, žmogiškųjų išteklių potencialo didinimą, socialinės atskirties mažinimą.

  Daugiau informacijos

Skip to content