• Naujienos
 • Europos Komisijos pasiūlymas dėl 2020 m. ES biudžeto

  Europos Komisija šiandien pateikė 168,3 mlrd. EUR 2020 m. ES biudžeto pasiūlymą, kurio tikslai – konkurencingesnė Europos ekonomika ir solidarumas bei saugumas ES ir už jos ribų. Europos Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl 2020 m. Europos Sąjungos biudžeto lėšos skirtos šioms prioritetinėms sritims: konkurencingos ekonomikos ir jaunimo; saugumo ir solidarumo didinimo Europos Sąjungoje ir už jos ribų ir kovos su klimato kaita (21 proc. bendro siūlomo 2020 m. biudžeto skirta kovai su klimato kaita).

  Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „2020 m. ES biudžeto projektas – paskutinis J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos parengtas biudžeto pasiūlymas. Juo siekiama toliau remti ES darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, jaunimo, klimato kaitos, saugumo ir solidarumo prioritetus ir pasirengti pereiti prie būsimo biudžeto ciklo. Raginu Tarybą ir naująjį Parlamentą laiku pasiekti susitarimą, kad būtų užtikrintas ES ateities stabilumas.

  Daugiau nei 83 mlrd. EUR įsipareigojimų skirta ekonomikos augimui skatinti, Europos regionams plėtoti ir jaunimui remti. Iš jų:

  • 13,2 mlrd. EUR (6,4 proc. daugiau nei 2019 m.) skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms visoje Europoje pagal programą „Horizontas 2020“ remti;
  • 2,8 mlrd. EUR skirta švietimui pagal programą „Erasmus+“ finansuoti;
  • 117 mln. EUR skirta Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kuria siekiama remti jaunuolius, gyvenančius regionuose, kuriuose didelis jaunimo nedarbas;
  • 1,2 mlrd. EUR (75 proc. daugiau nei 2019 m.) skirta Europos nuosavai pasaulinei palydovinės navigacijos sistemai „Galileo“ siekiant toliau skatinti jos plitimą rinkoje, kad dabartinis jos naudotojų visame pasaulyje skaičius (700 mln.) iki 2020 m. pabaigos pasiektų 1,2 mlrd.;
  • 255 mln. EUR skirta Europos gynybos pramonės plėtros programai, kurios tikslas – skatinti Europos įmones bendromis jėgomis kurti gynybos produktus ir technologijas.

  Iš 2020 m. ES biudžeto bus toliau investuojama į solidarumą ir saugumą Europoje ir už jos ribų:

  • 420,6 mln. EUR (34,6 proc. daugiau nei 2019 m.) skirta Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (FRONTEX) atsižvelgiant į 2019 m. kovo mėn. Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą iki 2027 m. sukurti nuolatines 10 000 sienos apsaugos pareigūnų pajėgas ;
  • 156,2 mln. EUR skirta naujai programai „rescEU“, siekiant geriau reaguoti į žemės drebėjimus, gaisrus ir kitas nelaimes.
  • 560 mln. EUR skirta vargstantiems žmonėms Sirijoje, taip pat pabėgėliams ir juos priimančioms bendruomenėms regione. Ši suma biudžete numatyta laikantis 2019 m. III Briuselio konferencijoje dėl Sirijos ateities prisiimto įsipareigojimo (2019 m. ES biudžete jau numatytas 2,01 mlrd. EUR Sirijos finansavimas).
  • Numatyta toliau teikti paramą atvykimo ir išvykimo sistemai, Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemai, atnaujintai Šengeno informacinei sistemai ir Europos darnaus vystymosi fondui plėtoti siekiant bendro tikslo didinti ES informacinių sistemų sąveikumą ir taip užtikrinti ES piliečių saugumą.

  2018 m. pavasarį Europos Komisija paskelbė būsimo ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto pasiūlymus. Dėl 2020 m. biudžeto ir dėl ilgalaikio biudžeto tuo pačiu metu derėsis valstybės narės ir išrinktas naujas Europos Parlamentas.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_lt.htm

Skip to content