• Naujienos
 • Europos darbdaviai ragina kurti atvirą, vieningą ir stiprią ES

  Mes, kaip Europos darbdavių ir verslininkų atstovai, tikime Europos Sąjunga ir giname jos vertybes – demokratiją, laisvę, pagrindines teises ir teisinės valstybės principus.

  Esame pasiryžę dirbti vardan stiprios ES. Tik stipri ES bus sėkminga pasaulinės konkurencijos, netikrumo ir neramumų sąlygomis ir užtikrins Europos piliečiams saugumą ir gerovę. Stipri ES yra ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu požiūriu tvari ir atspari.

  Manome, kad kuo ES vieningesnė savo įvairove, tuo ji stipresnė. Vienybė užtikrina vidaus veiksmingumą ir išorės įtaką. Problemos, kurių vien nacionalinėmis priemonėmis įveikti neįmanoma, sprendžiamos bendrais tikslais, sprendimais ir veiksmais.

  Esame įsitikinę, kad ES stiprybė glūdi jos patrauklume: tai – jos gebėjimas suteikti piliečiams galimybę gyventi europietiškai. Kad tai būtų įmanoma, ES turi būti gera vieta verslui.

  Raginame sudaryti konkurencingą verslo aplinką, kuri skatintų įmones inovuoti, investuoti ir prekiauti. Ši aplinka leistų įmonėms klestėti ir aprūpintų piliečius darbo vietomis, prekėmis ir paslaugomis. Tai taip pat leidžia sukurti viešąsias pajamas švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinėms sistemoms bei vidaus ir išorės saugumui. Todėl ekonominė ir socialinė pažanga vyksta kartu.

  Tvirtai tikime atvira ekonomika su atviromis rinkomis ir sąžininga konkurencija. Kai įmonėms užtikrinamos didesnės rinkos ir geresnė prieiga prie išteklių, naudą pajunta piliečiai, gaunantys didesnį prekių ir paslaugų pasirinkimą ir galimybę keliauti, mokytis ir dirbti užsienyje. Todėl raginame užtikrinti visiškai veikiančią bendrąją rinką ir taisyklėmis paremtą užsienio prekybą.

  Manome, kad atvira ekonomika turi gyvuoti atviroje visuomenėje. Todėl mums nerimą kelia populistiniai, autoritariniai ir ksenofobiniai judėjimai, kurie veikia prieš atviros visuomenės, sukurtos ant bendrų ES vertybių pamato, principus.

  Pasisakome už visuomenę, kuri remiasi dialogu ir geru valdymu. Tai reiškia, kad sprendimų priėmimas yra grindžiamas demokratija, visišku teisinės valstybės ir subsidiarumo principų taikymu, skaidrumu ir pilietinės visuomenės dalyvavimu. Gyvybinga pilietinė visuomenė ir socialinis dialogas yra gyvybiškai svarbūs pažangios ir darnios visuomenės garantai.

  Raginame vykdyti įgalėjimo ir skatinimo politiką, kuri stimuliuotų kūrybingumą, inovacijas, nuolatinį mokymąsi, dinamiškumą ir verslumo dvasią visoje visuomenėje. Atvira visuomenė grindžiama laisve ir atsakomybe, o ne įsakymais ir kontrole.

  Gerbiame įvairovę ir manome, kad ji yra didelis ES turtas. Tai pasakytina apie kultūrų ir gamtinių ypatumų įvairovę šalyse. Tai taip pat pasakytina apie įvairovę lyčių, negalios, rasės, lytinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų ir bet kokių kitų asmens savybių požiūriu.

  Esame tikri, kad atvirumas didina stabilumą ir saugumą tiek ekonomikoje, tiek visuomenėje ir taip yra dėl didesnės tarpusavio priklausomybės ir sąveikos. Todėl Europos Sąjunga turi statyti ne sienas, o tiltus.

  Trumpai tariant manome, kad atvira ekonomika ir visuomenė yra naudingos visiems ir įkvėptų naują pasitikėjimą ES. Tik taip gali ir turėtų tęstis pozityvi atviros, vieningos ir stiprios ES raida.

Skip to content