• Naujienos
 • ES investicijomis bus ugdoma darbuotojų kvalifikacija

  Naujuoju Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu Ūkio ministerija teikia paramą Lietuvoje dirbančiųjų kvalifikacijai kelti ir tobulinti. Pirmasis žmogiškųjų išteklių srities kvietimas teikti paraiškas – pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ – skirtas tiesioginėms užsienio investicijoms skatinti ir sudaryti sąlygas tobulinti užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų kvalifikaciją, profesines žinias ir gebėjimus. Pagal pirmąjį kvietimą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2,5 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Pasibaigus pirmajam kvietimui iš karto bus skelbiamas antrasis kvietimas. Priemonei „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ iš viso numatyti keturi kvietimai.

  „Ūkio ministerija daug dėmesio skiria užsienio investicijoms į Lietuvą pritraukti. Vienas iš veiksnių, lemiančių užsienio investicijas Lietuvoje – darbuotojų gebėjimai ir kvalifikacija. Priemonė „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ skirta Lietuvos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas investuojantiems užsienio investuotojams mokyti darbuotojus ir tobulinti jų kvalifikaciją. Priemone siekiama šiems darbuotojams suteikti reikiamas kompetencijas, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, įskaitant darbui atlikti reikalingų užsienio kalbų mokymus ir mokymus darbo vietoje. Be šios priemonės, Ūkio ministerija taip pat skelbs ir kitų paramos priemonių, skirtų Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikacijai kelti ir tobulinti“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

  Norėdamas gauti paramą pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“, užsienio investuotojas turi investuoti į Lietuvoje įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba į vienerių metų laikotarpiu planuojamą pradėti įgyvendinti investicijų projektą ne mažiau kaip 1,448 mln. eurų arba tokio investicijų projekto metu sukurti ne mažiau kaip 20 darbo vietų. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 tūkstančių eurų, bet ne daugiau kaip 70 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam asmeniui – galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 eurų. Mažiausiai projektui galima skirti 30 tūkstančių eurų.

  Projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Finansuojamoji dalis gali būti padidinta iki 60 procentų, jei pareiškėjas yra priskiriamas vidutinei įmonei; iki 70 procentų, jei pareiškėjas yra priskiriamas labai mažai ir mažajai įmonei; 10 proc. punktų neįgaliojo mokomo asmens tinkamoms finansuoti išlaidoms (netaikoma, jei pareiškėjas yra labai maža arba mažoji įmonė). Jeigu tarp mokomų asmenų yra tik dalis neįgaliųjų, padidinta finansuojamoji dalis taikoma tik neįgaliesiems mokomiems asmenims.

  Verslininkai, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt
  , ir pateikti ją Europos socialinio fondo agentūrai iki 2016 metų sausio 8 dienos. Iš viso pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 11,58 mln. eurų ES investicijų.

  Naujuoju ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu Ūkio ministerija iš ES struktūrinių investicijų lėšų teiks paramą priemonėms, kurios prisidės prie vienodų galimybių suteikimo Lietuvos verslui visoms amžiaus grupėms formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymo bei lanksčių mokymosi būdų tobulinimo. Šiam tikslui iš viso numatoma investuoti 102,52 mln. eurų ES lėšų per priemones „Kompetencijų vaučeris“, „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“, „Pameistrystė“, „Inomokymai LT“, „Akademija LT“, „Kompetencijos LT“.

  Ūkio ministerijos inf.

Skip to content