• Naujienos
 • EK teikia praktines gaires valstybėms narėms

  Prieš šiandien vykstantį Europos Vadovų Tarybos (50 straipsnis) susitikimą Europos Komisija įvertino Europos Sąjungos intensyvų pasirengimo išstojimui be susitarimo darbą ir parengė valstybėms narėms skirtas praktines gaires. Šiandien paskelbtomis gairėmis siekiama užtikrinti sklandų praktinį ES ir nacionalinių nenumatytų atvejų priemonių įgyvendinimą, jeigu Jungtinė Karalystė išstotų iš ES be susitarimo balandžio 12 d. ar vėliau, ­ir laikytis darnaus požiūrio per visą išstojimo be susitarimo etapą. Išstojimas be susitarimo sukeltų nepatogumų ir yra nepageidautinas, tačiau ES jam visiškai pasirengusi.

  Gairės apima penkias sritis:

  • Piliečių teisė gyventi šalyje ir socialinės apsaugos teisės. ES 27 valstybės narės parengė nacionalines nenumatytų atvejų priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES 27 teisėtai gyvenantys JK piliečiai ir toliau teisėtai gyventų iš karto po JK išstojimo be susitarimo.
  • Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Gairėse nurodomos atitinkamos atsarginės priemonės, kurias ES ir jos valstybės narės gali taikyti siekdamos užtikrinti, kad teisėsaugos ir teismų bendradarbiavimas galėtų būti tęsiamas, siekiant nuolat užtikrinti aukšto lygio piliečių saugumą. Gairėse valstybėms narėms taip pat pranešama apie Jungtinės Karalystės atjungimą nuo įvairių ES duomenų bazių, tinklų ir informacinių sistemų.
  • Vaistai ir medicinos priemonės. Dėl pasirengimo priemonių dabar dauguma vaistų, kuriems JK išstojimas turi poveikį, išstojimo dieną turėtų atitikti ES teisės aktų reikalavimus. Tačiau negalima atmesti galimybės, kad, nepaisant visų pastangų, kai kurie vaistai ir medicinos priemonės reikiamu laiku neatitiks tų reikalavimų. Todėl yra pavojus jų pritrūkti, jei ekonominės veiklos vykdytojai sparčiai nesiims veiksmų tokiai padėčiai ištaisyti. Šiandien paskelbtose gairėse išdėstoma, kaip Komisija bendradarbiaus su Europos vaistų agentūra ir nacionalinėmis vaistų reguliavimo institucijomis, kad būtų atidžiai stebima padėtis ir sprendžiamos galimos problemos.
  • Duomenų apsauga. Komisija mano, kad Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytos keitimosi duomenimis su trečiosiomis šalimis priemonės yra pakankamos, kad būtų galima patenkinti neatidėliotinus duomenų perdavimo Jungtinei Karalystei poreikius, jei JK išstotų be susitarimo. Šiandien paskelbtose gairėse pateikiama išsami informacija apie šias priemones, aiškiai apibrėžtos leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo sąlygos, taip pat nurodyti praktiniai veiksmai, kurių ES įmonės ir valdžios institucijos turės imtis siekdamos užtikrinti, kad ir toliau būtų laikomasi ES duomenų apsaugos taisyklių.
  • Žuvininkystė. Pirma, ES sukūrė tinkamą teisinę sistemą, kuria, remiantis abipusiu pagrindu, JK laivams 2019 m. būtų suteikta prieiga prie ES vandenų, jei JK tokią prieigą prie savo vandenų suteiktų ES laivams. Antra, ES taip pat patikslino kompensacijos skyrimo iš Žuvininkystės ir jūrų fondo tinkamumo kriterijus, siekdama užtikrinti, kad žvejai, kurie turi nutraukti savo veiklą, jei JK toliau nesuteiktų prieigos prie savo vandenų, galėtų gauti kompensaciją. Tokiu atveju labai svarbu, kad valstybės narės laikytųsi darnaus požiūrio, siekdamos užtikrinti vienodas sąlygas ES žvejams skirtingose valstybėse narėse ir apsaugoti jūrų išteklius.

  Kaip 2019 m. balandžio 3 d. Europos Parlamente pabrėžė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris, jei JK išstotų be susitarimo, ji turėtų išspręsti tris pagrindinius su atsiskyrimu susijusius klausimus, kurie yra diskusijų dėl tolesnių santykių sąlyga. Šie klausimai yra susiję su: 1) piliečių, kurie pasinaudojo savo laisvo judėjimo teise iki „Brexit’o“, teisių gynimu ir puoselėjimu, 2) finansinių įsipareigojimų, kuriuos Jungtinė Karalystė prisiėmė kaip valstybė narė, įvykdymu ir 3) Didžiojo penktadienio susitarimo – tiek jo raidės, tiek dvasios – ir taikos Airijos saloje išsaugojimu bei vidaus rinkos vientisumo išlaikymu.

  Nuo 2017 m. gruodžio mėn. Europos Komisija rengėsi atvejui, jei JK išstotų be susitarimo. Kaip Komisija nurodė komunikatuose dėl pasirengimo „Brexit’ui“, jei JK išstos be susitarimo, ES nenumatytų atvejų priemonės nesušvelnins (ir negali sušvelninti) bendro poveikio ir nei kaip nors kompensuos nepakankamą pasirengimą, nei atkartos visą narystės ES naudą ar Susitarime dėl išstojimo numatytas palankias pereinamojo laikotarpio sąlygas. Šie pasiūlymai yra laikini, taikomi ribotai ir juos vienašališkai priims ES. Tai nėra mini susitarimai ir dėl jų su Jungtine Karalyste nesiderėta.

  Pateikiame naudingas nuorodas, kur galima rasti išsamią informaciją JK išstojimo be susitarimo atvejui:

  • Kelionių, piliečių teisių, studijų ir vartotojų teisių informacijos suvestinės

   

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2052_lt.htm

Skip to content