• Naujienos
 • EK skelbia gaires dėl naujųjų duomenų apsaugos taisyklių

  EK paskelbė gaires
  , kurių tikslas – padėti užtikrinti, kad nuo gegužės 25 d. visoje ES būtų tiesiogiai ir sklandžiai taikomos naujosios duomenų apsaugos taisyklės.
  Taip pat šiandien pradės veikti Komisijos sukurta nauja praktinė internetinė priemonė
  , kuria siekiama padėti piliečiams, įmonėms, visų pirma MVĮ, ir kitoms organizacijoms laikytis naujųjų duomenų apsaugos taisyklių ir naudotis jų teikiamais privalumais.

  2016 m. balandžio 6 d. ES susitarė iš esmės pertvarkyti duomenų apsaugos sistemą – priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
  , pakeisiantis dvidešimt metų galiojusią Direktyvą
  . 2018 m. gegužės 25 d., praėjus dvejiems metams nuo priėmimo ir įsigaliojimo, naujosios duomenų apsaugos taisyklės bus pradėtos taikyti visoje ES.

  Šiandien paskelbtose gairėse primenami pagrindiniai naujųjų duomenų apsaugos taisyklių elementai:

  • visame žemyne taikomas vienas taisyklių rinkinys, taip įmonėms užtikrinant teisinį tikrumą, o piliečiams – vienodą duomenų apsaugos lygį visoje ES;

  • tos pačios taisyklės taikomos visoms įmonėms, teikiančioms paslaugas ES, net jeigu jos įsisteigusios už ES ribų;

  • didesnės ir naujos piliečių teisės. Sustiprinama teisė gauti informaciją, teisė susipažinti su duomenimis ir teisė būti pamirštam. Teise į duomenų perkeliamumą piliečiams suteikiama galimybė perkelti savo duomenis iš vienos bendrovės į kitą. Taip bendrovėms atsivers naujų verslo galimybių;

  • didesnė apsauga nuo duomenų saugumo pažeidimų. Bendrovėms nustatyta pareiga informuoti duomenų apsaugos instituciją apie asmens duomenų saugumo pažeidimą ne vėliau kaip per 72 valandas, jeigu dėl tokio pažeidimo asmeniui kyla pavojus;

  • griežtos taisyklės ir atgrasomosios baudos. Visoms duomenų apsaugos institucijoms bus suteikti įgaliojimai skirti baudas, kurios gali siekti iki 20 mln. EUR arba, įmonės atveju, sudaryti 4 proc. pasaulinės metinės apyvartos.

  Nors naujuoju reglamentu nustatomas vienas tiesiogiai visose valstybėse narėse taikytinų bendrų taisyklių rinkinys, tam tikrus aspektus reikės iš esmės pakoreguoti, pavyzdžiui, ES šalių vyriausybės turės iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus, o duomenų apsaugos institucijos turės įkurti Europos duomenų apsaugos valdybą. Gairėse apžvelgiami jau atlikti parengiamieji darbai ir nurodoma, ką Europos Komisija, nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir nacionalinės administravimo įstaigos dar turi nuveikti. Komisija skiria 1,7 mln. EUR duomenų apsaugos institucijoms, taip pat duomenų apsaugos specialistų mokymui. Papildomi 2 mln. EUR bus skirti nacionalinėms institucijoms, kad jos teiktų pagalbą įmonėms, visų pirma MVĮ.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!th38gd

Skip to content