• EK iniciatyvos dėl mokyklų ir aukštojo mokslo

    Europos Komisija paskelbė naujas iniciatyvas dėl mokyklų ir aukštojo mokslo, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms teikti kokybišką švietimą, užtikrinantį žinias ir įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius ir technologinius pokyčius.

    • Mokyklos. Siekdama padėti valstybėms narėms gerinti mokyklų ir mokyklinio ugdymo sistemų valdymo kokybę, Komisija siūlo papildyti valstybių narių veiksmus: remti tarpusavio mokymąsi, parūpinti informacijos apie tai, kas švietimo srityje pritaikoma sėkmingiausiai, ir padėti valstybėms narėms, jei jos to pageidauja, vykdyti nacionalines reformas. Keli paramos pavyzdžiai: kompetencijų gerinimas ir tarpkultūrinis mokymasis pasitelkiant mokyklų partnerystę, judumą, „eTwinning“ projektus pagal „Erasmus +“programą; tarpusavio mokymosi, susijusio su mokytojų ir mokyklų vadovų karjera ir profesiniu tobulinimusi, stiprinimas; naujo paramos mechanizmo, skirto padėti valstybėms narėms, norinčioms gauti pagalbą rengiant ir įgyvendinant švietimo reformas, sukūrimas.

    • Aukštasis mokslas. Komisija užsibrėžia planus (a) užtikrinti, kad absolventai po aukštojo mokslo studijų būtų įgiję jų pačių ir šiuolaikinės ekonomikos poreikius atitinkančių įgūdžių; (b) kurti įtraukias aukštojo mokslo sistemas; (c) užtikrinti, kad aukštojo mokslo įstaigos prisidėtų prie inovacijų diegimo kituose ekonomikos sektoriuose; (d) padėti aukštojo mokslo įstaigoms ir vyriausybėms kuo geriau išnaudoti turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Komisija taip pat teikia pasiūlymą dėl absolventų karjeros stebėsenos (apima aukštųjų mokyklų ir profesinio rengimo ir mokymo įstaigų absolventus), siekiant paskatinti valstybių narių institucijas gerinti informacijos apie studijas baigusių asmenų karjeros pažangą ar tolesnį mokymąsi kokybę ir prieinamumą.

    Komisija rengiasi siūlomas priemones aptarti su valstybių vyriausybėmis Taryboje ir imtis europinio lygmens įgyvendinamųjų veiksmų šių metų antrojoje pusėje.

    Dokumentai:

Skip to content