• Naujienos
 • Ar turizmas išgelbės Prienus?

  Praėjusią savaitę Prienų ra­jono savivaldybės mero Al­vydo Vaicekausko iniciatyva vy­kusių verslo pietų metu buvo pratęsta diskusija dėl Trišalės verslo ta­ry­bos steigimo.

  Prieniškių verslininkų ir savival­dybės vadovų planams pritarė ir pietuose dalyvavę KPPA rūmų pre­zidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis direktorius Vytautas Šilei­kis, kurie pasidalino šioje sri­tyje sukaupta kauniečių patirtimi. Kau­­ne Verslo taryba, į kurią savo atsto­vus (po penkis) deleguoja rūmai ir pramonininkai bei savival­dybės Taryba, veikia jau trejus me­tus. Jos nauda – akivaizdi. Verslo taryba padeda savivaldybės Tarybai priimti teisingesnius spren­dimus, suteikia jiems ekonominę argu­men­taciją.

  Verslo tarybos nuostatos taip pat svarbios ir kasmet peržiūrint darbų prioritetus. Be to, taip kuriama ir bendradarbiavimo kultūra. Pasak kalbėjusiųjų, aktyviai veikianti Vers­lo taryba – tai ir savotiška eks­pertų grupė, suteikianti saugumo ir pa­dedanti išvengti politinių nesą­monių.

  Apsispręsta ir dėl Prienų ūki­nin­kų sąjungos dalyvavimo Verslo ta­ryboje. Daugumos pokalbio da­lyvių nuomone, šiandien nėra ribos tarp ūkininko ir verslininko. Ir ūkinin­kams, ir verslininkams vieno­dai svar­bu, kas parašyta Prienų rajono strateginiame plane 2011–2019 metams. Savivaldybės specia­listų teigimu, šiame, nuolat atnau­jina­mame plane sudėti savivaldybės no­rai, ta­čiau, kaip juos sekasi įgyven­di­nti, papasakoti nelabai kas galėjo. Pa­klaustas apie sritį, kuriai teikia­mas prioritetas, savivaldybės ad­mi­­nistra­cijos Investicijų skyriaus ve­dėjas Vytautas Griauslys paminėjo tu­rizmą. Verslininkams kilo abejo­nių, ar tikrai mes turime tiek traukos taš­kų, jog galėtume tikėtis, kad turiz­mas išgelbės Prienus.

  Žemės ir žemės nuomos mo­kesčių klausimu meras šį kartą buvo liberalesnis. Pasak jo, turėtų būti svarstomas klausimas dėl žemės nuo­mos mokesčio sumažinimo ko­mercinės paskirties sklypams. Tu­rėtų sunerimti ir apleistų bei ne­naudojamų pastatų savininkai, nes jų turto mokestį planuojama pa­didinti iki 3 proc.

  Pietų metu buvo kalbėtasi ir apie kelio Prienai – Kaunas rekons­t­rukcijos problemas, buvusio „Re­vuonos“ viešbučio ir Nemuno kran­tinės situaciją, diskutuota kitais aktualiais klausimais.

Skip to content