• Naujienos
 • 2014–2020 m. Europos Sąjungos paramos prioritetai

  2014–2020 m. Europos Sąjungos paramos prioritetai

  Per ūkio ministro Evaldo Gusto susitikimą su verslo asociacijomis buvo pristatytos 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) paramos investavimo kryptys ir prioritetai, už kuriuos atsakinga Ūkio ministerija. Konkrečios priemonės gegužės mėnesį bus pateiktos verslo visuomenei viešam aptarimui.

  Pasak ūkio ministro Evaldo Gusto, šiuo metu vienas iš pagrindinių 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų, kuriuo vadovaujantis bus teikiama parama Lietuvai, yra derinamas su Europos Komisija. Gavus Europos Komisijos įžvalgas ir sprendimus, bus galutinai suformuotos priemonės ir paskelbti kvietimai.

  Ūkio ministerija 2014–2020 m. laikotarpiu administruos apie 3,5 mlrd. litų ES struktūrinės paramos lėšų. Parama bus teikiama moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) ir inovacijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai skatinti, energijos vartojimo intensyvumui pramonės įmonėse mažinti ir žmogiškųjų išteklių konkurencingumui didinti, taip pat turizmo rinkodarai.

  Susitikimo su asociacijomis metu buvo pristatyta, kokias priemones Ūkio ministerija formuoja visose minėtose srityse, išskyrus turizmo rinkodarą, MTEP ir inovacijas. MTEP ir inovacijos priemonės buvo pristatytos verslo atstovams prieš kelis mėnesius per vykusį Inovatyvios ekonomikos tarybos posėdį.

  Naujas finansinis laikotarpis išsiskirs tuo, kad pagal verslo priemones bus remiamas tik smulkusis ir vidutinis verslas. Didelės įmonės paramą galės gauti investuodamos į MTEP ir inovacijas. Daugiau 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos bus teikiama per finansines priemones, mažiau – per subsidijas. Dar vienas naujojo periodo išskirtinumas – regioniškumo aspektas. Įmonėms, kurios vykdys projektus regionuose, parama bus teikiama palankesnėmis sąlygomis. Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui 2014–2020 m. laikotarpiu bus nukreipiama verslumo skatinimui, įmonių tarptautiškumo ir produktyvumo didinimui (įskaitant ir privataus turizmo rėmimo iniciatyvas) ir ekologiškų inovacijų diegimui.

  Naujuoju periodu didelis dėmesys bus skiriamas investavimui per finansines priemones (paskolas, garantijas, rizikos kapitalo fondus ir pan.), nes tokia parama mažiau iškraipo konkurenciją, be to, lėšos grįžta ir gali būti panaudotos pakartotinai investuojant į kitas įmones.

  Naujuoju periodu parama tiek mažoms, tiek ir didelėms pramonės įmonėms bus teikiama, siekiant sumažinti jų energijos vartojimo intensyvumą, t. y. skatinamas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas, didinamas pramonės įmonių energetinis efektyvumas, remiamas energetinio audito atlikimas ir kogeneracinių jėgainių įrengimas.

  Naujuoju ES struktūrinės paramos laikotarpiu Ūkio ministerija teiks paramą, skirtą kelti dirbančiųjų įmonėse kompetenciją, vykdyti neformalią pameistrystę, kurti žmogiškųjų išteklių stebėsenos prognozavimo ir plėtros mechanizmą.

  Numatoma, kad pirmieji kvietimai teikti paraiškas paramai gauti gali būti paskelbti jau šiais metais, po to, kai Europos Komisija patvirtins investicijų veiksmų programą ir pasirašys Partnerystės sutartį su Lietuva.

Skip to content