• Naujienos
 • 2011 M. SAUSIO 1 D. ĮSIGALIOJA NAUJOSIOS MUITINĖS SAUGUMO TAISYKLĖS

  Nuo 2011 m. sausio 1 d. prekiautojai privalės muitinei teiktiišankstines elektronines deklaracijas, kuriose turės nurodyti su į EuroposSąjungą įvežamų ir iš jos išvežamų prekių saugumu susijusius duomenis. Šiapriemone siekiama didinti tarptautinės prekybos saugumą, nes muitinės,remdamosi iš anksto gauta informacija, galės geriau analizuoti riziką irtikslingiau atlikti patikrinimus. Nuo 2009 m. liepos mėn. galioja pereinamasislaikotarpis, per kurį prekiautojai turėjo galimybę prie naujųjų taisykliųpritaikyti savo elektronines sistemas.

  Už mokesčius ir muitus, auditą ir kovą su sukčiavimuatsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Šiandien muitinė atliekalabai svarbų vaidmenį užtikrindama piliečių saugumą ir saugią prekybą. Išanksto pateikiama saugumui svarbi informacija padės muitinėms anksti aptiktipavojų keliančias siuntas ir taip užtikrinti didesnį saugumą nevilkinantpatikimų prekiautojų veiklos.“

  Nuo 2011 m. sausio 1 d. visi prekiautojai, atliekantys muitinėsformalumus ir dalyvaujantys tarptautinės logistikos operacijose, privalės priešprekių įvežimą į Europos Sąjungą arba išvežimą iš jos ES muitinėms pateiktielektronines deklaracijas, kuriose turės nurodyti su saugumu susijusiusduomenis. Be to, valstybių narių muitinės, tikrindamos į ES įvežamas ir iš josišvežamas prekes, taikys visoje ES vienodus rizikos kriterijus.

  Neseniai įvykę su oro transporto krovinių saugumu susijęincidentai parodė, kad tinkamam saugumui užtikrinti būtina griežtinti muitinėsrizikos analizės sistemas. Iš anksto turėdamos saugumui svarbius duomenis (t.y. prieš tai, kai prekės fiziškai atvežamos prie sienos), muitinės galėsveiksmingiau stebėti krovinių judėjimą ir geriau analizuoti riziką. Taigi,atlikdamos patikrinimus muitinės galės didžiausią dėmesį skirti didelį pavojųkeliančioms siuntoms, o įvežimo ir išvežimo formalumų paspartinimas irgreitesnis prekių išleidimas padės užtikrinti sklandžią prekybą.

  Su saugumu susiję duomenys, kuriuos turės pateiktiprekiautojai, skiriasi, nelygu transporto priemonė ir muitinės operacijąatliekančio prekiautojo patikimumas. Gali būti prašoma pateikti tokius duomeniskaip prekių aprašymas, informacija apie siuntėją arba eksportuotoją, prekiųvežimo maršrutas ir bet kokie galimi pavojai. Terminas, iki kurio reikia pateiktiišankstinius saugumo duomenis, irgi skiriasi, nelygu transporto priemonė.Pavyzdžiui, jūra gabenamų krovinių duomenis reikia pateikti prieš 24 valandasiki prekių pakrovimo, automobilių keliais vežamų krovinių – prieš 1 valandą ikiatvežimo, o tam tikrų oro transportu gabenamų siuntų – mažiau nei prieš 1valandą.

  Nuo 2009 m. liepos 1 d. prekiautojai išankstines saugumo duomenųdeklaracijas galėjo teikti savanoriškai. Nuo 2011 m. sausio 1 d. šiosdeklaracijos turės būti teikiamos privaloma tvarka.

  Daugiau informacijos rasite specialiai naujosioms muitinės saugumo priemonėms skirtoje svetainėje

Skip to content