• Naujienos
 • Realu: kelio ruožo Kaunas–Prienai rekonstrukcija gali prasidėti jau 2023 metais

  Ilgai laukta geroji žinia visiems vairuotojams, savivaldos ir vers­lo atstovams – kovo 10 dieną LR Vyriausybė, tvirtindama savo prog­ramos nuostatų įgyvendinimo planą, nusprendė į jį įtraukti ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo Kaunas–Prienai rekonstrukciją (p.5.7.21), todėl realūs rangos darbai galėtų prasidėti jau 2023 metais.

  „Gyvenimas“ ne vieną kartą rašė apie pastangas, kurios buvo deda­mos, raginant Susisiekimo ministe­riją ir Lietuvos automobilių kelių di­rekciją atnaujinti vieną iš  nesau­giau­sių, avaringiausių ir labiausiai ap­krautų šalies kelių. Įvairaus lygmens diskusijos dėl šio kelio vyko nuo 1997 metų, jis netgi buvo įtrauktas į valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą, tačiau kaskart pritrūkdavo politinės valios ir lėšų pradėti darbus, galiausiai kelio re­konstrukcija buvo „nustumta“ vėles­niam laikotarpiui, po 2030-ųjų.

  Minėto kelio atnaujinimo klausi­mas buvo tapęs ir viena iš pagrin­di­nių „kortų“ daugelio kandidatų rin­kimuose į šios kadencijos LR Seimą. Išrinkti parlamentarai savo rinkimi­nių pažadų nepamiršo ir parėmė Prie­nų, Birš­tono, Alytaus, Kauno mies­tų ir rajonų merų siekius išjudin­ti šių regionų plėtrai svarbaus infra­struktūros objekto darbų pradžią, Seime dėl to netgi buvo sukurtos dvi lai­kinos parla­men­tinės grupės. Po atkaklių diskusijų, kon­sultacijų ir ki­tų sutartinų veiksmų šiemet  kelio rekonstrukcijos klausimas pagaliau atsidūrė „finišo tiesiojoje“.

  Kovo pradžioje Laikinųjų Kau­no regiono bičiulių ir Dzūkijos bi­čiulių grupių nariai, Birš­tono, Drus­kininkų, Alytaus miesto, Lazdijų, Prie­nų, Kauno, Varėnos ir Alytaus rajonų me­rai bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū­mai kreipėsi į Vyriausybę dėl kelio Nr. KK130 (Kau­­nas–Alytus) rekonstrukcijos įtrau­kimo į Vyriausybės programos įgyven­dinimo priemonių planą. Jų prašymas pa­galiau buvo išgirstas.

  Kaip teigė aktyviai iniciatyvą dėl šio kelio rodantis Kauno regiono bi­čiulių parlamen­tinės grupės pirmi­ninkas, Seimo narys Andrius Kup­činskas, projekto darbai buvo aptarti su Lietuvos automobilių kelių direk­cijos (LAKD) vadovais, Kauno ir Alytaus regionų savivaldybių me­rais, susisiekimo ministru M. Skuo­džiu ir Seimo Ekonomikos komite­to posėdžiuose, vykdant parlamen­tinę kontrolę.

  Prieš kelias savaites Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės iniciatyva vykusiame pasita­rime su Kau­no regiono merais LAKD direk­torius Remigijus Lipkevičius teigė, kad šio kelio rekonstrukcijai reika­lingų žemės skly­pų paėmimo pro­ced­ūros gali būti pradėtos jau šiemet ir trukti iki 2022 m. rudens. Lygia­gre­čiai vyktų ir techninio projekto ren­gimas, o 2023 m. spalį galėtų prasidėti ir rekonstrukcijos darbai.

  Dar 2018 m. patvirtintame specialiajame plane buvo numatyta kelią rekonstruoti pagal principą 2+1, ši nuostata išliks: 2 juostos bus skirtos vienai ir 1 juosta – kitai eismo krypčiai, priešingų krypčių eismą atskiriant apsauginiu barjeru, eismo juostų skaičių viena kryptimi kei­čiant maždaug kas 2–3 km).

  Į rekonstruojamo kelio ribas šiuo metu patenka 274 žemės sklypai (iš jų –153 Prienų rajone), jų dalis, reikalingas kelio išplatinimui, būtina išpirkti.  Bendras visuomenės porei­kiams paimamos žemės plotas – 41,9 ha (Prienų rajone – 27,33 ha). Tam reikės iki 3 mln. eurų.

  Pasak Seimo nario A. Kupčins­ko, ankstes­niuose pasitarimuose su Susisiekimo minist­e­rijos ir LAKD vadovais sutarta, kad reikiamos lėšos bus numatytos LAKD sąmatose, nekei­čiant Seime patvirtinto 2021 m. patvirtinto biudžeto projekto.

  Kelias Kaunas–Prienai–Alytus yra svarbus visoms Kauno ir Alytaus regionų savivaldy­bėms – ir dėl grei­tesnio bei patogesnio susisie­kimo Pietų Lietuvoje, ir dėl naujų gyven­tojų bei investuotojų pritraukimo. Verslininkai ne vieną kartą pasisakė, kad prastas susisiekimas yra kliūtis plėsti verslus, prisikviesti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Be to, šiuo keliu nau­dojasi visos Lietuvos gyven­tojai, vykstantys į Birštono ir Drus­kininkų kurortus, taip pat vidaus ir tarptautiniais pervežimais užsiiman­čios transporto įmonės.

  Dalė Lazauskienė

  Laikraštis “Gyvenimas”

Skip to content