• Naujienos
 • Pasiektas susitarimas dėl 1,8 trilijono eurų paketo

  ES šalių vadovai susitarė dėl 750 mlrd. Eur Europos atkūrimo fondo steigimo ir 2021–2027 m. biudžeto, kurie padės atsistatyti koronaviruso pandemijos paveiktoms ekonomikoms ir rems investicijas į perėjimą prie ekologiškumo ir skaitmeninimo. Susitarta dėl bendro 1 824,3 milijardo eurų paketo, kuriame derinama daugiametė finansinė programa ir ypatingos atgaivinimo pastangos pagal Next Generation EU priemonę.

  Ilgalaikis ES biudžetas

  Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP) bus taikoma septynerius metams nuo 2021 m. iki 2027 m. DFP, sustiprinta Next Generation EU priemonės, taip pat bus pagrindinė priemonė siekiant įveikti COVID-19 pandemijos socialinius ir ekonominius padarinius ir  atgaivinimo paketui įgyvendinti. DFP dydis – 1 074,3 milijardo eurų – leis ES įgyvendinti savo ilgalaikius tikslus ir išlaikyti atkūrimo plano pajėgumus.

  Išieškojimo fondas

  Next Generation EU suteiks visas reikalingas priemones, kad galėtų išspręsti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. Pagal šį susitarimą Europos Komisija galės skolintis rinkose iki 750 milijardų eurų. Šios lėšos gali būti naudojamos paskoloms kompensuoti ir išlaidoms, nukreipiamoms pagal DFP programas. Finansų rinkose sukauptas kapitalas turės būti grąžintas iki 2058 m.

  Paskolos ir dotacijos

  390 milijardų eurų iš šio paketo bus paskirstyti kaip dotacijos valstybėms narėms ir 360 milijardų eurų – kaip paskolos.

  Paskirstymas iš atkūrimo ir atsparumo priemonės (RRF)

  Pagal šį planą pinigai bus nukreipti į labiausiai nuo krizės nukentėjusias šalis ir sektorius: 70% lėšų, gautų iš Atkūrimo ir atsparumo fondo lėšų, bus skirta 2021 ir 2022 m., o 30% bus skirta 2023 m. Lėšos iš RRF 2021–2022 m. bus nustatomos pagal EK paskirstymo kriterijus, atsižvelgiant į atitinkamą valstybių narių gyvenimo lygį, dydį ir nedarbo lygį.

  Valdymas ir sąlygiškumas

  Laikydamosi gero valdymo principų, valstybės narės parengs nacionalinius atkūrimo ir atsparumo planus 2021–2023 m. Jie turės atitikti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas ir prisidėti prie ekologiškų ir skaitmeninių perėjimų. Planai reikalingi augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti bei ES šalių ekonominiam ir socialiniam atsparumui sustiprinti. Planai bus peržiūrėti 2022 m., o jų vertinimą patvirtins Taryba kvalifikuota balsų dauguma, remdamasi Komisijos pasiūlymu. Dotacijos bus išmokėtos tik tuo atveju, jei bus įvykdyti sutaikinimo gairės ir tikslai, nustatyti atkūrimo ir atsparumo planuose.

  Kiti nutarimai

  30% visų DFP ir Next Generation EU išlaidų bus skirta su klimatu susijusiems projektams. Šios išlaidos atitiks ES tikslą neutralizuoti klimatą iki 2050 m., ES 2030 m. klimato tikslus ir Paryžiaus susitarimą.

  Danijai, Vokietijai, Nyderlandams, Austrijai ir Švedijai bus taikomos vienkartinės metinių bendrųjų nacionalinių įmokų nuolaidos.

  Taip pat nutarta, kad bus įsteigtas 5 milijardų eurų „Brexit“ rezervas valstybėms narėms ir ekonomikos sektoriams, kuriuos labiausiai paveikė „Brexit“, paremti.

   

  Šiam susitarimui dar pritarti turės Europos Parlamentas.

   

   

Skip to content