• Naujienos
 • Mokestinių pakeitimų aktualijos

  Atsižvelgdami į nuo šių metų pradžios įsigaliojusius mokestinių įstatymų pakeitimus pakvietėme Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narius, įmonių vadovus ir finansininkus į seminarą, kurio metu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atstovės detaliai pristatė Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus.

  Apie mokesčių aktualijas ir pakeitimus seminarai organizuojami ne tik Kaune. 2020 m. mokesčių ir apskaitos naujovės buvo pristatytos ir Jonavoje bei Kėdainiuose. Seminarus šiuose miestuose vedė UAB „BDO auditas ir apskaita“ apskaitos paslaugų vadovė Jurgita Čepulienė.

  Nustatyti tikslai ir uždaviniai

  Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme nustatytos turto perkėlimo apmokestinimo taisyklės. Jos nustatytos siekiant, kad įmonės pelnas būtų apmokestinamas ten, kur yra sukuriama vertė. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad turto iškėlimo ar perkėlimo iš ietuvos atvejais, Lietuvoje būtų sumokamas mokestis nuo Lietuvoje sukurtos turto vertės ir būtų apmokestinamas iškelto ar perkelto turto ekonominės vertės prieaugis. Siekiant neutralizuoti skirting valstybių taikomo pelno apmokestinimo taisyklių skirtumų poveikį pelno mokesčio bazei, buvo nustatytos valstybių mokestinės tvarkos neatitikimų neutralizavimo taisyklės.

  Teisinio aiškumo tikslais pakeitimuose patikslinta nuostolių, paskaičiuojamų taikant pelno mokesčio lengvatą įmonės pelnui, gaunamam įmonės veikloje panaudojus vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę veiklą sukurtus patantais apsaugotus išradimus, autorių teisėmis apsaugotas kompiuterių programas ar kitą Pelno mokesčio įstatyme nurodytą nematerealųjį turtą, atskaitymo ir perkėlimo kitiems apmokestinamųjų vienetų grupės vienetams tvarka.

  Papildyta susijusių asmenų sąvoka

  Siekiant teisinio aiškumo taip pat patikslint susijusių asmenų sąvoka. Patikslinta sąvoka nustato, kad susijusiais asmenimis laikomos vienetas ir kito vieneto nuolatinė buveinė, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę, taip pat vieneto nuolatinės buveinės, vieneto nuolatinė buveinė ir kito vieneto nuolatinė buveinė, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę. Taip pat patikslintas ir susijusių asmenų apibrėžtyje nustatytas akcijų (dalių, pajų) valdymo reikalavimas procentine išraiška, įtraukiant ir 25 proc. akcijų valdymą. Be to nustatyta, kad vienetas ir kito vieneto, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę, dalyviai ir jų giminaičiai laikomi susijusiais, jei tie dalyviai turi 25 proc. ar daugiau akcijų (pajų, dalių) tame kitame vienete.

  Praplėsta rizikos ir privataus kapitalo subjekto sąvoka

  Praplėsta rizikos ir privataus kapitalo subjekto sąvoka, numatanti, kad jais gali būti ir subjektai, kurie investavimui pritraukia ir (arba tik) viešąsias lėšas. PMĮ papildytas nuostatomis, pagal kurias rizikos ir privataus kapitalo subjektai gali pasinaudoti pelno mokesčio lengvata ir tais atvejais, kai jų daugiau nei 70 proc. investicijų sudaro ne tik investicijos į nuosavybės vertybinius popierius, bet ir (arba) konvertuojamąsias obligacijas, kaip ši sąvoka suprantama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. LR Pelno mokesčio įstatymo 383 str. numato, kad apskaičiuojant ir deklaruojant 2020-2022 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, kredito įstaigų apmokestinamojo pelno dalis, viršijanti 2 000 000 Eur,  papildomai apmokestinama 5 proc. pelno mokesčio tarifu PMĮ nustatyta tvarka. Svarbu tai, kad į kredito įstaigų pajamas neįtraukiamos pozityviosios pajamos ir gauti dividendai.

  Pagrindiniai LP Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai

  PVM taisyklės patikslintos, suderinant jas ES mastu. Tuo atveju, kai prekės pervežamos į kitą valstybę narę siekiant jas ten vėliau parduoti iš sandėlio jau prieš išgabenimą pagal sudarytą susitarimą numatytam pirkėjui, nelaikoma, kad prekes pervežantis asmuo pervežė prekes į kitą valstybę narę verslo tikslais (netaikomos PVM įstatymo 51 straipsnio nuostatos). Nurodytuoju atveju bus laikoma, kad prekes pervežantis asmuo atliko prekių tiekimą į kitą (pirkėjo) valstybę narę tam numatytam pirkėjui ir neprivalėtų joje registruotis PVM mokėtoju.

  Įstatymo pakeitimu patikslinamos prekių išgabenimo į kitą valstybę narę, kai jos perduodamos kito asmens žinion, laikomo prekių tiekimu į kitą valstybę narę tam asmeniui, traktavimo sąlygos, t. y. nustatoma, kad kai prekių išgabenimo į kitą valstybę narę metu prekių tiekėjas jau žino prekes įsigyjančio asmens, kuriam tos prekės jas atvežus į paskirties valstybę narę bus patiektos vėliau, tapatybę, apie prekių išvežimą duomenys nurodomi nustatytame apskaitos žurnale ir prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitoje – laikoma, kad prekių tiekimas į kitą valstybę narę (atitinkamai prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės) įvyko tuo metu, kai prekės perduodamos įgijėjo nuosavybėn. Toks prekių gabenimas ES mastu vadinamas call-of stock (angl.) arba prekių pristatymu, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą. Taip pat pakeitimu buvo nustatytos taisyklės, pagal kurias, pasikeitus aplinkybėms, prekių tiekimo, kai prekės pristatomos, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, nuostatos nebetaikomos. Kartu PVM įstatymo pakeitimu nustatyta prievolė pildyti apskaitos žurnalą apie prekių tiekimą ir (ar) įsigijimą tuo atveju, kai jos pristatomos, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, bei prievolė prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitoje pateikti informaciją apie asmenų, kuriems prekės išsiųstos pagal prekių, pristatytų, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, tiekimo sandorį, PVM mokėtojų kodus.

  Nuo 2020 metų sausio 1 d. įvesti paaiškinimai grandininių prekių tiekimo sandorių atvejais, t. y. patikslinta, kuriam asmeniui priskirti taikant 0 procentų apmokestinamą prekių tiekimą į kitą valstybę narę, tais atvejais kai prekės fiziškai gabenamos iš pirmojo pardavėjo galutiniam pirkėjui. Siekiant, kad valstybės narės vienodai vertintų tokius sandorius, dėl kurių gali kilti dvigubo apmokestinimo arba neapmokestinimo pavojus, taip pat siekiant veiklos vykdytojams suteikti daugiau teisinio tikrumo, apibrėžiamos grandininio prekių tiekimo sandorio ir tarpinio veiklos vykdytojo sąvokos bei nustatomos sąlygos, pagal kurias prekių gabenimas būtų priskiriamas atitinkamam prekių tiekimui sandorių grandinėje.

  Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus pristatė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento Pelno ir kitų mokesčių skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Ališauskienė, Mokesčių informacijos departamento GPM ir žemės mokesčių skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Laurinavičienė ir VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento PVM ir akcizų skyriaus vyriausioji specialistė Rima Klimavičienė. Daugiau informacijos apie mokesčių pakeitimus ir naujoves galite rasti www.vmi.lt.

  Parengta pagal seminaro pranešimų ir www.vmi.lt pateiktą informaciją.

Skip to content