• Naujienos
 • Laisvo prekių judėjimo tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės kliūtys nuo 2021 m. Sausio 1 d.

  Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) nebedalyvaus ES bendrojoje rinkoje ir muitų  sąjungoje ir nesinaudos ES tarptautinių susitarimų teikiamais pranašumais. Taigi nepriklausomai nuo ES ir Jungtinės Karalystės ateities santykių derybų baigties nuo 2021 m. sausio 1 d. atsiras laisvo prekių judėjimo kliūčių, kurių šiuo metu nėra.

  Pirma, net ir pasiekus susitarimą dėl būsimos ES ir Jungtinės Karalystės partnerystės, šiuo susitarimu nebūtų numatomas abipusio prekių pripažinimo (angl. „mutual recognition of goods“) principas, pagal kurį bet kuris gaminys, teisėtai pagamintas vienoje susitarimo šalyje ir kurį leidžiama tiekti rinkai toje šalyje, gali būti be jokių apribojimų tiekiamas kitos susitarimo šalies rinkai, net jeigu tas gaminys buvo pagamintas vadovaujantis skirtingomis nei paskirties valstybėje tokiam gaminiui taikomomis techninėmis taisyklėmis[1]. Iš to išplaukia, kad:

  1) visos iš ES valstybių narių į Jungtinę Karalystę eksportuojamos prekės nuo 2021 m. sausio 1 d. turės atitikti Jungtinės Karalystės nustatytus reikalavimus ir joms bus taikomi šios šalies numatyti atitikties patikrinimai ir importuojamų prekių kontrolės priemonės. Pagal VšĮ „Versli Lietuva“ pateiktus duomenis, pagal bendrą lietuviškos kilmės prekių eksportą 2019 m. Jungtinė Karalystė užėmė 6 vietą[2],  o Lietuvos eksportas į Jungtinę Karalystę per pirmus 2020 m. penkis mėnesius sudarė 382,8 mln. eurų. Atsižvelgdama į šiuos duomenis, Ekonomikos ir inovacijų ministerija atkreipia visų į Jungtinę Karalystę eksportuojančių ūkio subjektų dėmesį, kad nepriklausomai nuo ES ir Jungtinės Karalystės ateities santykių derybų baigties, nustojus galioti prekių abipusio pripažinimo principui, išaugs prekių tiekimo į Jungtinę Karalystę administracinės naštos mastas[3] ir pailgės prekių muitinės (kontrolės) procedūrų terminai. Dėl to gali tekti iš esmės pakeisti tiekimo į Jungtinę Karalystę grandinių organizavimą;

  2) visos iš Jungtinės Karalystės į atskiras ES valstybes nares importuojamos prekės, nepatenkančios į ES lygiu suderintą sritį, turės atitikti atskirų valstybių narių reikalavimus ir joms bus taikomi visi valstybių narių teisės aktuose numatyti taikytini atitikties patikrinimai ir importuojamų prekių kontrolės priemonės[4]. Prekės, nuo 2021 m. sausio 1 d. importuojamos iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą, bus laikomos importuojamomis iš trečiosios šalies, todėl šiuo aspektu bus svarbus glaudus Lietuvos rinkos priežiūros institucijų ir muitinės bendradarbiavimas[5].

  Antra, nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje įsteigtų notifikuotųjų įstaigų pagal derinamuosius ES teisės aktus išduoti sertifikatai nebegalios pateikiant prekes ES valstybių narių rinkoms. Vadinasi, pavyzdžiui, ES rinkoje nebus galima prekiauti medicinos priemonėmis ar statybos produktais, kurių atitikties vertinimą, vadovaudamosi derinamaisiais ES teisės aktais, atliko Jungtinėje Karalystėje įsteigtos notifikuotosios įstaigos[6] – dėl šių gaminių, pateiktų ES rinkai pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, bus būtina pateikti gaminio pateikimo rinkai metu[7] ES notifikuotąja įstaiga pripažintos įstaigos išduotą sertifikatą. Todėl ekonominės veiklos vykdytojams, kurių gaminių atitikties įvertinimą atliko Jungtinėje Karalystėje įsteigta notifikuotoji įstaiga, reikės arba kreiptis dėl naujo ES notifikuotosios įstaigos išduoto sertifikato, arba pasirūpinti, kad Jungtinės Karalystės notifikuotoji įstaiga bylą ir atitinkamą sertifikatą perduotų ES notifikuotajai įstaigai, kuri perimtų atsakomybę už tą sertifikatą.

  Europos Komisija skelbia informacinius pranešimus apie Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES teisines ir kitokio pobūdžio pasekmes atskirose srityse (angl. readiness notice). Šiuo metu yra paskelbta per 80 tokių pranešimų, juos galite rasti adresu https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_lt.

  Taip pat kviečiame ūkio subjektus, turinčius verslo ryšių su Jungtine Karalyste, pagal Europos Komisijos parengtą kontrolinį klausimyną dar kartą pasitikrinti, ar jie yra pasirengę neišvengiamiems pokyčiams nuo 2021 m. sausio 1 dienos. Šį kontrolinį klausimyną galite rasti adresu https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590ltn_002.pdf.

   

  [1] Abipusio prekių pripažinimo samprata taikoma prekėms, nepatenkančioms į ES lygiu suderintą sritį.

  [2] Pagal VšĮ „Versli Lietuva“ pateiktus duomenis, 2019 m. Jungtinė Karalystė užėmė pirmąją vietą tekstilės gaminių (12 proc. viso sektoriaus), odos ir jos dirbinių (26 proc. viso sektoriaus), cheminių medžiagų (8 proc. viso sektoriaus) eksporto rinkų sąraše.

  [3] Lietuvoje pagamintos į Jungtinę Karalystę eksportuojamos prekės turės būti pritaikytos prie Jungtinėje Karalystėje nustatytų reikalavimų; turės būti laikomasi Jungtinės Karalystės nustatytų ženklinimo, atskirų leidimų (licencijų) išdavimo procedūrų.

  [4] Visos iš Jungtinės Karalystės į ES valstybių narių rinkas importuojamos prekės, patenkančios į ES lygiu suderintą sritį, turės ir toliau atitikti ES teisės aktais nustatytus reikalavimus.

  [5] Pagal VšĮ „Versli Lietuva“ pateiktus duomenis, bendrame prekes importuojančių rinkų sąraše 2019 m. Jungtinė Karalystė užėmė 11 vietą. Daugiausiai importuota mašinų ir mechaninių įrenginių (21 proc. visų iš Jungtinės Karalystės importuotų produktų), elektros mašinų ir įrenginių (11,1 proc. visų iš Jungtinės Karalystės importuotų produktų), mineralinio kuro (10,8 proc. visų iš Jungtinės Karalystės importuotų produktų), optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisų (5,6 proc. visų iš Jungtinės Karalystės importuotų produktų).

  [6] Netaikoma pagal individualius požymius identifikuojamoms prekėms, kurios iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo teisėtai pateiktos ES rinkai – šios prekės pagal Susitarimo dėl išstojimo 41 straipsnio 1 dalį  gali būti ir toliau tiekiamos ES rinkai ir judėti joje tol, kol pasieks galutinį vartotoją arba pagal taikomas ES teisės nuostatas bus pradėtos naudoti ES.

  [7] Plačiau apie atvejus, laikytinus gaminio pateikimu rinkai, skaitykite Europos Komisijos parengtame pranešime „Jungtinės Karalystės išstojimas ir pramonės gaminių srities ES taisyklės“, kuris paskelbtas adresu https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial-products_lt.pdf.

  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Skip to content