• Naujienos
 • Europos Komisija supaprastina pagalbos, derinamos su ES parama, taisykles

  Europos Komisija supaprastina pagalbos, derinamos su ES parama, taisykles ir suteikia naujų galimybių įgyvendinti pagalbos priemones, kuriomis remiama dvejopa pertvarka ir atsigavimas po koronaviruso pandemijos

  Šiandien Europos Komisija išplėtė Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR) taikymo sritį, kad valstybės narės galėtų įgyvendinti tam tikras pagalbos priemones be išankstinio EK tikrinimo. Peržiūrėtos taisyklės yra susijusios su: i) nacionalinių valdžios institucijų teikiama pagalba projektams, finansuojamiems per tam tikras centralizuotai valdomas ES programas pagal naująją daugiametę finansinę programą, ir ii) tam tikromis valstybės pagalbos priemonėmis, kuriomis remiama žalioji ir skaitmeninė pertvarka ir kurios taip pat yra svarbios atsigaunant nuo koronaviruso pandemijos ekonominio poveikio.

  Išankstinio pranešimo reikalavimo netaikymas tokiai pagalbai yra didelis supaprastinimas, kuris palengvina greitą tokių priemonių įgyvendinimą valstybėse narėse, kai tenkinamos konkurencijos iškraipymą bendrojoje rinkoje ribojančios sąlygos.

  Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager nurodė: „Šiandien Komisija supaprastina valstybės pagalbos taisykles, taikomas nacionaliniam finansavimui, kuris patenka į tam tikrų ES programų taikymo sritį. Tai dar labiau pagerins ES finansavimo taisyklių ir ES valstybės pagalbos taisyklių pagal naująją daugiametę finansinę programą sąveiką. Mes taip pat suteikiame daugiau galimybių valstybėms narėms teikti valstybės pagalbą, kuria būtų remiama dvejopa žalioji ir skaitmeninė pertvarka, be būtinybės laikytis išankstinio pranešimo procedūros ir kartu nederamai neiškraipant konkurencijos bendrojoje rinkoje. Naujosios taisyklės taip pat leis valstybėms narėms greitai skirti taip reikalingą finansavimą tvariam ir atspariam atsigavimui nuo koronaviruso pandemijos ekonominio poveikio paremti.“

  Siekdama pagerinti ES finansavimo ir valstybės pagalbos taisyklių pagal daugiametę finansinę programą sąveiką, Europos Komisija supaprastina valstybės pagalbos taisykles, taikomas nacionaliniam projektų ar finansinių produktų, kurie patenka į kai kurių neseniai priimtų ES programų taikymo sritį, finansavimui. Priėmus šiandienos BBIR pakeitimus, suderintos šių rūšių finansavimui taikomos ES finansavimo ir valstybės pagalbos taisyklės, kad būtų išvengta nereikalingų sudėtingų procedūrų ir kartu išsaugota konkurencija ES bendrojoje rinkoje.

  Tai liečia nacionalinius fondus, kurie yra susiję su:

  1. „InvestEU“ fondo remiamomis finansavimo ir investavimo operacijomis;
  2. mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų (RD&I) projektais, kuriems pagal programas „Horizontas 2020“ arba „Europos horizontas“ suteiktas pažangumo ženklas, taip pat bendrai finansuojamais mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektais arba susiejimo veiksmais pagal programas „Horizontas 2020“ arba „Europos horizontas“;
  3. Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) projektais, dar vadinamais INTERREG.

  Šiandien iš dalies pakeitus BBIR, valstybės narės gali tiesiogiai įgyvendinti šias priemones neprivalėdamos apie tai pranešti Europos Komisijai, ji turi būti informuojama tik vėliau. Išankstinio pranešimo reikalavimas šių sričių pagalbai gali būti netaikomas dėl to, kad Europos Komisijos centralizuotai valdomose ES programose yra numatytos apsaugos priemonės. Visų pirma pagal šias programas teikiama parama: i) siekiama bendros svarbos tikslo; ii) sprendžiami rinkos nepakankamumo arba socialinės ir ekonominės sanglaudos uždaviniai; ir iii) ji apsiriboja mažiausia būtina suma.

  Be to, iš dalies pakeitusi BBIR, Europos Komisija sukuria dar daugiau galimybių valstybėms narėms teikti pagalbą, reikalingą dvejopai pertvarkai, kad jos taip pat galėtų greitai skirti paramą įmonėms, kurioms reikia finansavimo kovai su koronaviruso pandemijos ekonominiais padariniais.

  Šiems tikslams pasiekti skirta pagalba, apie kurią dabar nebereikės iš anksto pranešti EK, taip pat bus svarbi toliau rengiantis laikotarpiui po krizės. Naujos pagalbos kategorijos, kurioms netaikomas įpareigojimas pranešti, priklauso politikos sritims, kurios yra svarbiausi dvejopos pertvarkos prioritetai. Šiose srityse teikiama pagalba taip pat padės atsigauti po koronaviruso krizės ekonominio poveikio ir užtikrins, kad šis atsigavimas padėtų pereiti prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos. Atitinkamos pagalbos kategorijos yra:

  1. pagalba pastatų energijos vartojimo efektyvumo projektams;
  2. pagalba mažataršių kelių transporto priemonių įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūrai;
  3. pagalba fiksuotojo plačiajuosčio ryšio tinklams, 4G ir 5G judriojo ryšio tinklams, tam tikriems transeuropinio skaitmeninio ryšio infrastruktūros projektams ir tam tikriems kuponams.

  Pagrindiniai faktai

  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 108 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės praneštų Europos Komisijai apie visą valstybės pagalbą ir ją suteiktų tik gavusios Komisijos patvirtinimą. ES valstybės pagalbos įgaliojimų suteikimo reglamentu Komisijai leidžiama paskelbti, kad tam tikrų kategorijų valstybės pagalba yra suderinama su bendrąja rinka ir jai netaikoma Sutartyje nustatyta pareiga apie ją pranešti.

  BBIR skelbiama, kad tam tikrų kategorijų valstybės pagalba yra suderinama su Sutartimi, jeigu ji atitinka aiškias sąlygas, ir kad šių kategorijų valstybės pagalbai netaikomas išankstinio pranešimo Komisijai ir jos patvirtinimo reikalavimas. Šiomis nuostatomis valstybėms narėms suteikiama galimybė įgyvendinti tokias priemones tiesiogiai ir užtikrinamas visiškas teisinis tikrumas. 2014 m. Bendruoju bendrosios išimties reglamentu valstybėms narėms suteikta galimybė be išankstinio Komisijos patvirtinimo įgyvendinti įvairiausias valstybės pagalbos priemones, nes jos greičiausiai neiškreiptų konkurencijos. Todėl nuo 2015 m. pirmą kartą nebereikėjo Komisijai pranešti apie daugiau kaip 96 % naujų valstybės pagalbos priemonių, apie kurių išlaidas buvo pranešta. Tai atitinka Komisijos požiūrį – sutelkti dėmesį į tai, kad būtų nuveikta daugiau ir greičiau, mažiau dėmesio skiriant tam, kas greičiausiai neturės pridėtinės vertės.

  Remdamasi 2018 m. birželio mėn. priimtu Komisijos pasiūlymu, siekdama palengvinti kitos daugiametės finansinės programos (DFP) įgyvendinimą ir pagerinti ES fondų taisyklių ir valstybės pagalbos taisyklių sąveiką, ES Taryba, 2019 m. lapkričio mėn. priėmė ES valstybės pagalbos įgaliojimų suteikimo reglamento (Tarybos reglamento (ES) 2015/1588) pakeitimą. Remdamasi patikslintu įgaliojimų suteikimo reglamentu, Komisija turi teisę atlikti tikslinius BBIR pakeitimus.

  Peržiūrėto BBIR teksto projektai buvo aptarti dviejose viešose konsultacijose ir trijuose Komisijos ir valstybių narių patariamojo komiteto posėdžiuose. Šiuo procesu užtikrinta, kad valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai turėtų pakankamai galimybių pateikti pastabas dėl Komisijos pasiūlymo projekto. Komisija atidžiai įvertino visas pastabas ir atitinkamai patikslino pasiūlymą.

  Be to, kad šiandien buvo išplėsta BBIR taikymo sritis, Europos Komisija jau pradėjo naują BBIR peržiūrą, kuria siekiama dar labiau supaprastinti valstybės pagalbos taisykles atsižvelgiant į Komisijos prioritetus, susijusius su dvejopa pertvarka. Dėl to naujo pakeitimo projekto vėliau bus konsultuojamasi su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.

   

  Daugiau informacijos:

  Klausimai ir atsakymai. Valstybės pagalba. Europos Komisija išplėtė Bendrojo bendrosios išimties reglamento taikymo sritį

   

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content