• Naujienos
 • Europos Komisija skelbia vartotojų apsaugos prioritetus ateinantiems 5-iems metams

  Europos Komisija paskelbė Naująją vartotojų darbotvarkę, kurioje nagrinėjama, kaip įgalinti Europos vartotojus aktyviai prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, kaip padidinti vartotojų apsaugą ir atsparumą per COVID-19 pandemiją ir po jos. Darbotvarkėje nustatyti prioritetai ir pagrindiniai veiksmai, kurių kartu su valstybėmis narėmis Europos ir nacionaliniu lygmenimis reikėtų imtis per ateinančius 5 metus.

  Daugiausia dėmesio skiriama šioms pagrindinėms prioritetinėms sritims:

  1. Žalioji pertvarka. Kitais metais Europos Komisija pateiks pasiūlymą, kad vartotojai būtų geriau informuojami apie produktų tvarumą ir būtų kovojama su tokia praktika kaip ekologinis manipuliavimas ir ankstyvas nusidėvėjimas. Europos Komisija taip pat skatins remontuoti gaminius ir rinktis tvaresnius vadinamuosius žiedinius gaminius.
  2. Skaitmeninė transformacija. Europos Komisija siekia kovoti su internetine prekybos praktika, kurią taikant nepaisoma vartotojų teisės rinktis remiantis informacija, piktnaudžiaujama vartotojų elgsenos tendencijų žinojimu arba iškreipiami vartotojų sprendimų priėmimo procesai (tai, pavyzdžiui, neskaidrūs modeliai ir paslėpta reklama). Be to, nustatant skaitmeninės ekonomikos taisykles ir dirbtinio intelekto reikalavimus reikia tinkamai atsižvelgti į vartotojų interesus. Siekdama pritaikyti dabartines taisykles prie vykstančio skaitmeninimo ir susietųjų produktų gausėjimo, Europos Komisija taip pat peržiūrės direktyvą, susijusią su gaminių sauga. Kadangi taip pat reikia stiprinti vartotojų apsaugą mažmeninių finansinių paslaugų skaitmeninimo srityje, bus peržiūrėtos direktyvos dėl vartojimo kreditų ir prekybos finansinėmis paslaugomis.
  3. Veiksmingas vartotojų teisių užtikrinimas. Nors už vartotojų teisių užtikrinimą atsakingos valstybės narės, Europos Komisija atlieka koordinavimo ir palaikymo vaidmenį. Europos Komisija padės valstybėms narėms laiku įgyvendinti vartotojų teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą, be kita ko, pasitelkdama Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklą, taip pat rems nacionalines valdžios institucijas, pavyzdžiui, įdiegs naujoviškų e. priemonių rinkinį, siekdama sustiprinti nacionalinių institucijų gebėjimus kovoti su neteisėta internetinės prekybos praktika ir nustatyti nesaugius produktus.
  4. Specifiniai tam tikrų vartotojų grupių poreikiai. Tam tikros vartotojų grupės, pavyzdžiui, vaikai, vyresnio amžiaus žmonės arba neįgalieji, tam tikrose situacijose gali būti ypač pažeidžiamos ir joms reikia specialių apsaugos priemonių. Europos Komisija išnagrinės vaikų priežiūros produktų standartų reikalavimus. Kalbant apie asmenis, kurių finansinis pažeidžiamumas padidėjo dėl COVID-19 krizės, Europos Komisija padidins finansavimą, kad valstybėse narėse būtų pagerintos konsultacijos skolų klausimais.
  5. Tarptautinis bendradarbiavimas. Globalizuotame pasaulyje, kuriame internetu perkama tarpvalstybiniu mastu, bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais tapo itin svarbus. 2021 m. Europos Komisija kartu su Kinija parengs veiksmų planą, kuriuo bus siekiama padidinti internetu parduodamų produktų saugą.

  Rengiant Naująją vartotojų darbotvarkę buvo atsižvelgta į 2020 m. birželio mėn. Europos Komisijos pradėtas ES masto atviras viešas konsultacijas dėl tolesnio laikotarpio naujos Europos vartotojų politikos. Darbotvarke bus užtikrinta, kad įgyvendinant daugiametę finansinę programą būtų atsižvelgiama į vartotojų prioritetus.

   

  Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2069

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content