• Naujienos
 • Europos Komisija siūlo peržiūrėtas tarpvalstybinės energetikos infrastruktūros taisykles, atitinkančias Europos žaliąjį kursą

  Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą peržiūrėti ES taisykles dėl transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E reglamentą), kad užtikrintų didesnę paramą Europos tarpvalstybinės energetikos infrastruktūros modernizavimui ir įgyvendintų Europos žaliojo kurso tikslus.

  Naujasis TEN-E reglamentas padės įgyvendinti ES išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus, nes skatins atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir naujų švarios energijos technologijų integravimą į energetikos sistemą. Jis ir toliau sudarys sąlygas jungtis regionams, kurie šiuo metu izoliuoti nuo Europos energijos rinkų, stiprins esamas tarpvalstybines jungtis ir skatins bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis. Reglamentas padės laiku sukurti tarpvalstybinę infrastruktūrą, nes bus pasiūlyti būdai, kaip supaprastinti ir paspartinti leidimų suteikimo procedūras.

  Europos Komisijos pasiūlymą sudaro:

  • reikalavimas, kad visi projektai atitiktų privalomus tvarumo kriterijus ir būtų laikomasi Žaliajame kurse nustatyto principo „nepakenk“;
  • infrastruktūros kategorijų, kurioms gali būti teikiama parama pagal TEN-E politiką, atnaujinimas ir paramos naftos bei gamtinių dujų infrastruktūrai teikimo nutraukimas;
  • dėmesio perorientavimas į jūrinius elektros tinklus, numatant nuostatas, kurios padėtų planuoti ir įgyvendinti labiau integruotą sausumos ir jūrinę infrastruktūrą, sukuriant vieno langelio principu veikiančią instituciją;
  • dėmesio perorientavimas į vandenilio infrastruktūrą, įskaitant transportą ir tam tikrų rūšių elektrolizerius;
  • patobulintos taisyklės, kuriomis skatinama diegti pažangiuosius elektros tinklus siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sparčiai elektrifikacijai ir padidinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių mastą;
  • naujos nuostatos dėl investicijų į pažangiuosius elektros energijos tinklus siekiant integruoti švarias dujas (pvz., biodujas ir vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių) į esamus tinklus;
  • nuolatinis dėmesys elektros tinklų ir kaupimo įrenginių modernizavimui ir anglies dioksido transportavimo tinklams;
  • naujos nuostatos dėl paramos projektams, kuriais ES sujungiama su trečiosiomis šalimis (abipusio intereso projektams) ir kurie akivaizdžiai įrodo abipusę naudą ir indėlį siekiant bendrų Sąjungos energetikos ir klimato srities tikslų, susijusių su energijos tiekimo saugumu ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu;
  • peržiūrėta valdymo sistema, kuria siekiama pagerinti infrastruktūros planavimo procesą ir užtikrinti, kad jis būtų suderintas su klimato srities tikslais ir energetikos sistemos integravimo principais, pasitelkiant aktyvesnį suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą viso proceso metu, skiriant didesnį vaidmenį ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai ir gerinant Komisijos vykdomą priežiūrą;
  • administracinių procedūrų supaprastinimo priemonės, projektų įgyvendinimo spartinimas, bendro intereso projektų leidimų išdavimo procedūrų trumpinimas, kad būtų išvengta projektų, padedančių vykdyti energetikos pertvarką, vėlavimo, taip pat skaidrumo didinimas ir skatinimas daugiau dalyvauti konsultacijose. 

   

  Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2394

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content