• Naujienos
 • Europos Komisija patvirtino 20 mln. EUR vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įmones, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą

  Europos Komisija patvirtino 20 mln. EUR vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įvairių sektorių įmones, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą. Schema patvirtinta pagal 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės sąlygomis, kuri grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 3 dalies b punktu ir kurioje pripažįstama, kad ES ekonomika patiria didelių sutrikimų.

  Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Ši 20 mln. EUR vertės schema padės Lietuvai sumažinti ekonominį Putino karo Ukrainoje poveikį ir toliau remti įvairių sektorių, paveiktų dabartinės krizės ir susijusių sankcijų, įmones. Toliau palaikome Ukrainą ir jos žmones. Kartu toliau glaudžiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis siekdami užtikrinti, kad nacionalines paramos priemones būtų galima įgyvendinti laiku, koordinuotai ir veiksmingai, išlaikant vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje.“

  Lietuva pagal laikinąją sistemą krizės sąlygomis pranešė Europos Komisijai apie 20 mln. EUR vertės schemą, skirtą remti įvairių sektorių įmones, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą.

  Pagal šią priemonę, kurią administruos valstybės garantijų institucija INVEGA, pagalba bus teikiama kaip garantijos naujoms paskoloms ir finansinei nuomai.

  Atsižvelgiant į didelį ekonominį neapibrėžtumą dėl dabartinės geopolitinės padėties, schema siekiama užtikrinti, kad įmonės, kurioms reikia pagalbos, išliktų pakankamai likvidžios.

  Priemone galės naudotis įvairių sektorių įmonės, išskyrus kredito ir finansų įstaigas.

  Reikalavimus atitinkantys pagalbos gavėjai turės teisę gauti naujas paskolas ir pasirašyti finansinės nuomos sutartis, kurioms bus taikoma valstybės garantija, neviršijanti 90 proc. paskolos arba finansinės nuomos sumos. Nuostolius proporcingai prisiims kredito įstaigos ir valstybė.

  Didžiausia paskolos arba finansinės nuomos suma vienam pagalbos gavėjui, kuriam gali būti suteikta valstybės garantija, bus lygi: i) 15 proc. jo vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus užbaigtus ataskaitinius laikotarpius arba ii) 50 proc. energijos sąnaudų, patirtų per 12 mėnesių laikotarpį iki pagalbos paraiškos pateikimo.

  Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis nustatytas sąlygas, visų pirma, i) garantijų terminas neviršys šešerių metų, ii) garantijos priemokos atitinka minimalius lygius, nustatytus laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis, ir iii) garantijos bus suteiktos ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

  Be to, pagalbai taikomos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad priemonės pranašumai per finansinius tarpininkus būtų kuo labiau perteikti galutiniams pagalbos gavėjams.

  Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos schema yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis nustatytas sąlygas.

  Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino pagalbos priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

  Daugiau informacijos:

  Visas pranešimas spaudai

  Laikinoji valstybės pagalbos sistema krizės sąlygomis

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content